Psykologia

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä.

Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan.

Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta.

Psykologian opiskelija

  • saa tukea oman psyykkisen kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseen
  • kehittää ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojaan
  • hankkii psykologista tietoa eri tietolähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta
  • oppii ymmärtämään erilaisista kulttuuritaustoista ja yhteiskunnallisista oloista tulevien ihmisten toimintaa.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakollinen kurssi

Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)

Kurssilla käydään läpi psykologian peruskäsitteistöä, -terminologiaa ja vaikuttavuutta ihmisten elämään. Kurssilla perehdytään ihmisen tietoiseen ja tiedostamattomaan psyykkiseen toimintaan ja psykologiaan tieteenä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat lisäksi sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan, opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmasta sekä psykologisen tiedon muodostuminen. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kehittyvä ihminen (PS2)

Kurssilla perehdytään yksilön psyykkiseen, biologiseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja kehityspsykologian peruskäsitteisiin. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa,  nuoruudessa ja myöhemmissä elämänvaiheissa. Kurssilla tarkastellaan nuoruusiän kehityksen erityisiä haasteita, elämänkaaren jatkuvuutta, kehityksen tutkimusta sekä kehitykseen vaikuttavia biologisia ja kulttuurisia tekijöitä. Kurssi arvostellaan numeroin 4-10.

Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)

Kurssi käsittelee ihmisen kognitiivisia toimintoja eli tiedonkäsittelyyn liittyviä toimintoja. Keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa havaitseminen, tarkkaavaisuus, sisäiset mallit, havaintokehä, muistijärjestelmät, päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus ja kielelliset toiminnot. Lisäksi kurssi perehdyttää kognitiivisten toimintojen neuropsykologiseen perustaan ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiin. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)

Kurssilla perehdytään tunteiden ja mielenterveyden psykologiaan. Keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa tunteiden muodostuminen ja biologinen perusta, tunteiden tutkimus, tunteiden universaalius ja kulttuurisidonnaisuus, tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä, psyykkinen hyvinvointi, uni ja nukkuminen sekä stressi ja kriisit ja niistä selviytymisen keinot. Lisäksi kurssilla tutustutaan keskeisiin mielenterveyden ongelmiin ja niiden hoitoon sekä pohditaan mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)

Kurssilla perehdytään persoonallisuuden psykologiaan ja sosiaalipsykologiaan. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. persoonallisuuden määrittely, pysyvyys ja muuttuvuus sekä erilaiset tavat selittää yksilöiden välisiä eroja. Kurssilla perehdytään keskeisiin persoonallisuuden teorioihin ja tutustutaan, minkälaisia ovat tilannetekijöiden, ryhmäilmiöiden, sosiaalisten verkostojen ja kulttuuristen tekijöiden vaikutukset yhteisöjen ja yksilöiden toimintaan. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Sosiaalipsykologian syventävä kurssi (PS6)

Kurssilla käsitellään ihmisen toimintaa sosiaalisena olentona. Ryhmiin kuuluminen, erilaiset ryhmät, ryhmien kehittyminen ja organisaatiopsykologia on osa kurssin sisältöä. Sosiaalipsykologian tutkimusmenetelmät ja tulokset esitellään osana kurssia. Kurssi syventää ja täydentää kurssin yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5) oppisisältöjä. Kurssi arvioidaan numeroilla (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

Psykologian kertauskurssi (PS7)

Kurssilla käsitellään syventäen ja kerraten koko psykologian oppimäärää. Kaikkien psykologian kurssien keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät, teoriat ja koulukunnat ovat merkittävä osa kertaamista. Kurssin oleellinen osa on valmistautuminen yo-kirjoituksiin tehtäviä analysoimalla sekä eri tehtävätyyppejä harjoittelemalla.  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty).

Onnellisuuden psykologiaa (PS8)

Kurssi käsittelee positiivisen psykologian koulukunnan piirissä syntynyttä onnellisuuden psykologiaa. Onnellisuuden edellytykset, harjoitteet ja soveltavat pohdinnat ovat merkittävä osa kurssin sisältöä. Uusi psykologinen tietämys onnellisuuden perusteista on kurssin tärkein sisältö. Kurssin arviointi suoritetaan soveltavien tehtävien perusteella. Arviointi tehdään suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty).

Psykologia ja elämänhallinta (PS9)

Kurssilla pyritään soveltamaan psykologisia tietoja oman elämän hallintaan. Kurssilaisten kesken valitaan psykologisista teemoista sovellettavat aiheet. Tyypillisiä kurssin aiheita ovat oppimisen strategiat, mielen hyvinvointi, haasteellisten tilanteiden ja emootioiden kohtaamisen keinot, flow, mindfulness. Kurssin töinä on soveltavat ja itsearviointia edellyttävät tehtävät, harjoitteet ja testit. Arviointi tehdään suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty).

Mediapsykologia (PS10)

Mediapsykologia tutkii yksilön ja median välistä yhteyttä ja median vaikutusta ihmisiin. Media muokkaa tällä hetkellä kaikilla aloilla ja sovelluksilla eniten ihmisen käytöstä, mikä tekee aihepiiristä erittäin ajankohtaisen. Kurssilla käydään tutkimusesimerkein läpi, kuinka mediaa käytetään tiedon välittäjänä, elämysmyllynä, sekä välineenä minuuden ja maailman hahmottamiseen.Kurssilla perehdytään myös informaationkäsittelyn psykologiaan, suostutteluun ja vaikuttamiseen, uutisten ja faktaohjelmien reliabiliteettiin, mediavaikutusten vuorovaikutteisuuteen, mediamotiivieihin, median ja persoonallisuuden suhteeseen sekä median vaikukseen ihmisen identiteetin muovautumisessa, median tutkimuksen koulukuntiin sekä peli- ja nettiriippuvuuteen. Arviointi tehdään suoritusmerkinnällä (S/H).

Mielenterveys ja psykiatrinen hoito (PS11)

Kurssi järjestetään yhdessä Kellokosken sairaalan kanssa. Kurssi tarjoaa tietoa mielenterveydestä ja sen ylläpidosta, mielenterveyden häiriöistä, psykiatrisesta hoidosta ja psykoterapian menetelmistä. Kurssi tarjoaa lisäksi tuntumaa psykiatrisen alan työtehtäviin. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä S/H.

Oikeuspsykologia (PS12)

Oikeuspsykologia on psykologisen tiedon ja osaamisen soveltamista oikeustieteen alalla. Yhä useampi psykologi tarvitsee oikeuspsykologian tietoja joutuessaan esimerkiksi antamaan kirjallisia tai suullisia lausuntoja oikeudelle ja syyttäjä- tai poliisiviranomaiselle. Myös yhä useampi juristi tarvitsee tietoa oikeuspsykologiasta. Oikeuspsykologia-kurssilla käydään läpi olennainen oikeusprosessiin liittyvä tutkimustieto, jota valaistaan käytännön tapausesimerkein. Kurssilla pohditaan psykologin roolia oikeusprosesseissa sekä käydään läpi psykologisen tiedon soveltaminen rikos- ja siviiliprosesseihin. Kurssilla käsitellään oikeuspsykologian näkökulmasta mm. seuraavia asioita: rikollisuuden syyt, rikoksen käsittely tuomioistuimessa, mielentilatutkimus, lapset ja nuoret rikoksentekijöinä, psykologia kriminaalihuollossa, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, psyykkisen vahingon arvioiminen, huoltajuus- ja tapaamisoikeuskiistat, oikeustoimikelpoisuuden arviointi ja asiantuntijana oleminen oikeudessa. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

Terve urheilija (PS13/TE5)

Kurssilla perehdytään ihmiskehon perusrakenteisiin ja fysiologisiin toimintoihin aktiivikuntoilijan näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat nuoren urheilijan ravitsemus, palautuminen, suorituskyky, liikunnan riskit sekä psyykkinen valmennus. Kurssilla tutustutaan lihashuoltoon ja tehdään eri lajeille ominaisia kehonhuoltoharjoitteita. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.