Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppi luo opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen ja kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.

Yhteiskuntaopin opiskelija

  • oppii ymmärtämään yhteiskunnan olemuksen historiallisen kehityksen tuloksena
  • oppii tuntemaan Suomen yhteiskuntajärjestelmän ja talouselämän perusteet ja toimintatavat eurooppalaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä
  • hallitsee yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsitteistöön
  • perehtyy vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin kansalaisyhteiskunnassa
  • opettelee hankimaan ajankohtaista tietoa eri lähteistä sekä arvioimaan sitä kriittisesti
  • opettelee yhteiskunnallisen tutkimuksen ja analyysinteon perusteita.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

Suomalainen yhteiskunta (YH1)

Tavoitteena kurssilla on oppia kokonaiskäsitys suomalaisen yhteiskunnan rakenteesta, päätöksenteosta ja vallankäytöstä. Kurssin pääteemoja ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys sekä valta ja vaikuttaminen. Kurssilla perehdytään kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen, arviointiin sekä tulevien kehityssuuntien ja vaihtoehtojen pohdintaan.  Opiskelijat perehtyvät kurssilla myös yhteiskunnallisen tutkimuksen perusteisiin. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Taloustieto (YH2)

Kurssi johdattaa ymmärtämään kansantalouden ja kansainvälisen talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Kurssilla käsitellään mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kulutuksen, työnteon, yrittäjyyden ja julkisen talouden näkökulmista. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa tehdä taloudellisia päätöksiä, hallita omaa talouttaan ja arvioida myös eettisesti yksilön ja kansantalouden toimintaa eri näkökulmista. Kurssilla analysoidaan talouspolitiikkaa, sen teorioita ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)

Kurssilla perehdytään Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssilla painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä ja seurataan ajankohtaista keskustelua. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa laaja-alaisesti Euroopan unionin toimintaa sekä osaa hankkia sitä koskevaa vertailevaa tietoa ja ymmärtää vaikuttamismahdollisuutensa ja osaa toimia globaalikansalaisena. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kansalaisen lakitieto (YH4)

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestykseen ja oikeuden käytön perusasioihin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä pystyy hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeustoimet sekä osaa etsiä ja käyttää keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä. Kurssilla painotetaan käytännön taitoja soveltaa lakitietoa yksittäisissä oikeustapauksissa. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Yhteiskuntaopin kertauskurssi (YH5)

Kurssin tarkoituksena on käydä läpi yhteiskuntaopin keskeiset aihealueet ylioppilaskirjoituksia varten sekä antaa opiskelijalle valmiuksia vastata yhteiskuntaopin ylioppilaskoetehtäviin. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä (S/H).

Nuori Yrittäjyys 24h (YH6)

Kurssilla perehdytään yrittäjyyteen ja yritystoimintaan sekä suunnitellaan pienryhmässä oma liikeidea sekä kehitetään liikeidean markkinointia. Kurssi koostuu ryhmätehtävistä, jotka tehdään lukion tiloissa yhden vuorokauden aikana (perjantai-lauantai). Kurssilla opitaan toimimaan ryhmässä, asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta niin omasta kuin ryhmän toiminnasta. NY 24h kehittää neuvottelu- ja esiintymistaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Lisäksi kurssi edistää aktiivista kansalaisuutta ja työelämässä tarvittavien taitojen oppimista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Taloushistoriaa ja -teoriaa lukiolaiselle (YH7)

Kurssilla syvennetään Taloustieto-kurssin (YH2) tietoja, ja se soveltuu niin taloudellisesta ajattelusta yleensä kiinnostuneelle kuin taloustieteen jatko-opintoja suunnittelevalle. Kurssilla perehdytään aiempaa tarkemmin keskeisimpiin länsimaisiin talousteorioihin ja -historiaan. Opiskelu sisältää monimuotoista teoreetikkojen teksteihin ja talousuutisiin perehtymistä, ajoitettuja tehtäviä ja tiedonhakuja sekä luentoja ja pienryhmäopiskelua. Opiskelija voi halutessaan valita yleisen osion lisäksi perehtymisen johonkin klassikkoteoriaan tai vaikkapa pääsykoekirjallisuuteen. Kurssi arvioidaan henkilökohtaisen opiskelupäiväkirjan ja tuntiaktiivisuuden perusteella. Mikäli kurssi järjestetään jaksojärjestelmän ulkopuolisena, opiskelija kokoaa suorituksista portfoliota, joka toimii arvostelun pohjana. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Oikeushistoriaa ja -teoriaa lukiolaiselle (YH8)

Kurssilla syvennetään Kansalaisen lakitieto -kurssin (YH4) tietoja, ja se soveltuu niin oikeudellisesta ajattelusta yleensä kiinnostuneelle kuin oikeustieteen jatko-opintoja suunnittelevalle. Kurssilla perehdytään aiempaa tarkemmin länsimaiseen oikeushistoriaan ja keskeisimpiin oikeusteorioihin. Opiskelu sisältää monimuotoista laki- ja oikeusajattelijoiden teksteihin ja oman ajan oikeusuutisiin perehtymistä sekä luentoja, ajoitettuja tehtäviä ja tiedonhakuja ja esittelyä sekä pienryhmäopiskelua. Opiskelija voi halutessaan valita yleisen osion lisäksi perehtymisen johonkin klassikkoteoriaan tai vaikkapa pääsykoekirjallisuuteen. Kurssi arvioidaan henkilökohtaisen opiskelupäiväkirjan ja tuntiaktiivisuuden perusteella. Mikäli kurssi järjestetään jaksojärjestelmän ulkopuolisena, opiskelija kokoaa suorituksista portfolion, joka toimii arvostelun pohjana. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Yhteiskuntatieteiden historiaa ja teoriaa lukiolaiselle (YH9)

Kurssilla perehdytään keskeisimpiin yhteiskuntatieteisiin, niiden erityisiin näkökulmiin sekä keskeisimpiin teorioihin yhteiskunnasta, yhteisöistä ja yhteisöllisyydestä. Kurssi soveltuu yhteiskunnasta yleisesti kiinnostuneille ja varsinkin yhteiskunta- ja sosiaalialojen jatko-opintoja suunnitteleville. Opiskelu sisältää monimuotoista soveltuvien tekstien ja kirjoitusten sekä alojen uutisiin perehtymistä sekä luentoja, ajoitettuja tehtäviä, tiedonhakuja ja esittelyä sekä pienryhmäopiskelua. Kurssiin kuuluu yksi tai useampi tutustumiskäynti alan oppilaitokseen. Opiskelija voi halutessaan valita yleisen osion lisäksi tarkemman perehtymisen johonkin alaan tai klassikkoteoriaan tai vaikkapa pääsykoekirjallisuuteen. Kurssi arvioidaan henkilökohtaisen opiskelupäiväkirjan ja tuntiaktiivisuuden perusteella. Mikäli kurssi järjestetään jaksojärjestelmän ulkopuolisena, opiskelija kokoaa suorituksista portfoliota, joka toimii arvostelun pohjana. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Media, valta ja kriittinen lukutaito (YH10/ÄI17)

Kurssilla opiskelija tarkastelee median ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja aiheita kriittisesti. Kurssilla tutkitaan ja arvioidaan mediatekstejä ja  -sisältöjä eri lähteistä. Opiskelija oppii tutkimaan ilmiöiden taustoja ja perusteita ja osallistumaan keskusteluun. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusteisiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).