Kuvataide

Kuvataiteen opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Opetuksessa syvennetään visuaalisen kulttuurin yleissivistyksen perusteita ja luodaan riittävät edellytykset jatko-opinnoille.

Kuvataiteen opiskelija

  • ilmaisee itseään monipuolisten kuvien tuottamis- ja tulkintaprosessien avulla
  • saa mahdollisuuden nauttia taiteesta
  • saa omakohtaisia onnistumisen kokemuksia
  • tutustuu arkkitehtuuriin ja muotoiluun sekä ympäristön suunnitteluun
  • oppii mediatuotannon visuaalisen sisällön suunnittelua ja tuottamista ja soveltaa mediateknologiaa omassa kuvallisessa työskentelyssään.

Lukiossa kuvataiteen opiskelu on maksullista. Maksulla hankitaan kursseilla käytettävät välineet ja materiaalit.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

Kuvat ja kulttuurit (KU1)

Kurssilla keskitytään omaan kuvataiteelliseen tekemiseen ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin taiteen keinoin.  Opiskelija ymmärtää kuvataiteen merkityksen omassa elämässään, globaalissa maailmassa ja historiallisena jatkumona. Opiskelija käyttää ja kokeilee monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja menetelmiä. Kurssilla opitaan katsomaan, analysoimaan ja ymmärtämään omaa ja muiden tuottamaa kuvaa. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)

Kurssilla opiskelija tutustuu rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä muotoiluun. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Kurssilla tarkastellaan arkkitehtuurin ilmaisukeinoja ja tutustutaan lähialueen kulttuuriperintöön. Opiskelija ymmärtää taiteen merkityksen erilaisissa ympäristöissä ja niiden suunnittelussa. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10. 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Osallisena mediassa (KU3)

Kuva mediassa: kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri ja sarjakuva. Mediakuvien aatekriittinen ja kulttuurinen tarkastelu ja hyödyntäminen omassa ilmaisussa.  Kurssilla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan ja graafiseen suunnitteluun. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Taiteen monet maailmat (KU4)

Kurssilla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Kurssilla käydään läpi kuvataiteen historian pääpiirteitä teemallisesti eri aikoina ja eri kulttuureissa. Painotetaan aiheen kehittelyä ja luonnostelua osana taiteellista luomisprosessia. Kurssilla opitaan myös kuvantulkinnan keinoja. Pohditaan, miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD2)

Kuvataiteen lukiodiplomi on itsenäisesti suoritettava opinnäyte, joka koostuu taiteellisesta teoksesta ja portfoliosta. Portfolio on päiväkirjanomainen diplomityön prosessin kuvaus, johon kirjataan työskentelyn aikana syntyneet ajatukset, luonnokset ja oman työskentelyn arviointi. Opinnäyte tehdään Opetushallituksen laatimien tehtävien pohjalta (www.oph.fi). Tehtäviin tutustutaan etukäteen ennen kurssin alkua. Opiskelijalla tulee olla neljä (4) kuvataiteen kurssia suoritettuna ennen osallistumistaan lukiodiplomikurssille. Diplomityön arviointiin osallistuu opettajan lisäksi koulun ulkopuolinen kuvataiteen asiantuntija. Lukiodiplomi arvioidaan numeroin 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Taide tänään - kuvataidetta ajan hengessä (KU5)

Tutustutaan nykytaiteen taustailmiöihin. Käsitellään visuaalisia alakulttuureja, erilaisia taidekäsityksiä, ympäristö- ja yhteisötaidetta, moniaistillisuutta sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Käytetään nykytaiteen keinoja omassa työskentelyssä. Menetelminä yksilö- tai ryhmätyöt sekä prosessityöskentely. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) tai numeroin 4-10.

Piirustuksen ja/tai maalauksen työpaja (KU6)

Kurssin painopiste valitaan ryhmän toiveiden mukaan. Kurssilla kehitetään piirustustekniikkaa eri piirtimin ja syvennetään omaa ilmaisua ja havaintokykyä. Tutkitaan kuvan rakennetta ja kehitetään sommittelutaitoa. Piirretään sekä mallista että mielikuvituksesta. Kurssilla syvennytään eri maalaustekniikoihin ja välineiden monipuoliseen kokeilemiseen. Opiskelijaa rohkaistaan löytämään oma persoonallinen maalaustapansa. Kurssi järjestetään Hyrylässä ja Jokelassa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) tai numeroin 4-10.

Plastinen sommittelu - muotoilu, rakentelu ja kuvanveisto (KU7)

Kurssilla perehdytään kolmiulotteiseen ilmaisuun ja kehitetään muodon tajua. Materiaaleina käytetään esim. savea, kipsiä, paperimassaa ja sekamateriaaleja. Tavoitteena on kolmiulotteisen muototajun syventäminen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) tai numeroin 4-10.

Grafiikka - käyttögrafiikasta taidegrafiikkaan (KU8)

Kurssilla tutustutaan taidegrafiikan eri menetelmiin ja luonteeseen. Opitaan vedostaminen ja vedosten merkitseminen ja kehystäminen. Opiskelija tutustuu myös käyttögrafiikan eri ympäristöihin: mainoksista pakkauksiin, painotuotteista tietokonegrafiikkaan. Kurssi järjestetään Jokelassa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) tai numeroin 4-10.

Kuvataidetta yksilöllisesti (KU9)

Kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus syventyä itseä erityisesti kiinnostavaan kuvataiteen osa-alueeseen. Kurssi voi myös toimia valmentavana kurssina taideoppilaitokseen pyrkivälle. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) tai numeroin 4-10.

Valokuvaus (KU10)

Kurssilla luodaan lyhyt katsaus valokuvauksen historiaan ja pimiötyöskentelyyn camera obscuran ja/tai fotogrammien avulla. Opiskellaan kameran toiminnan ja kuvaamisen peruskäsitteitä, sommittelua ja rajaamista. Työskentely on sujuvampaa, jos osalla opiskelijoista on mahdollisuus käyttää omaa kameraa. Kurssi järjestetään Jokelassa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) tai numeroin 4-10.

Ympäristö- ja nykytaiteen kurssi (KU11)

Kurssilla tarkastellaan ympäristö- ja nykytaiteen ilmaisukeinoja, joiden pohjalta tehdään oma ympäristötaideteos tai produktio. Kurssi järjestetään Hyrylässä ja Jokelassa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) tai numeroin 4-10.

Wanhojen juhlataide -työpaja (KU12)

Kurssilla perehdytään tilan suunnitteluun, lavastamiseen ja valaistukseen erilaisia materiaaleja käyttäen. Opiskelijat toteuttavat kurssin lopuksi Wanhojen tanssien visuaalisen ilmeen ja kokonaisuuden juhlasaliin. Kurssi järjestetään Hyrylässä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H) tai numeroin 4-10.

Peligrafiikan suunnittelu (KU13)