Opinto-ohjaus ja opiskelutaidot

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja antaa valmiuksia elämän siirtymävaiheisiin, kuten jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiseen. Opinto-ohjaus sisältää henkilökohtaista ohjausta, luokkaopetusta, pienryhmä- ja vertaisohjausta.

Kurssien suoritusjärjestys

Valtakunnallinen pakollinen kurssi

Minä opiskelijana (OP11 ja OP12)

Kurssilla perehdytään lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Keskeisinä sisältöinä ovat mm. opiskelu- ja tiedonhankintataidot, itsetuntemuksen lisääminen sekä omien tavoitteiden asettaminen. Kurssilla tutustutaan myös jatko-opintomahdollisuuksiin sekä työelämän vaatimuksiin. Kurssi suoritetaan ensimmäisen lukiovuoden aikana kahdessa osassa syksyllä ja keväällä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Jatko-opinnot ja työelämä (OP21 ja OP22)

Kurssilla perehdytään erilaisiin jatko-opintovaihtoehtoihin, urasuunnitteluun sekä työelämän mahdollisuuksiin. Kurssiin sisältyy oppituntien lisäksi pienryhmätyöskentelyä, henkilökohtaisia keskusteluja sekä erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin ja työelämään liittyviä vierailuja. Kurssilla tarkennetaan ylioppilastutkintosuunnitelmaa sekä laaditaan jatko-opintosuunnitelma lukion jälkeisille opinnoille. Kurssi suoritetaan toisen ja kolmannen lukiovuoden aikana ja arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Paikalliset soveltavat kurssit

Työelämäkurssi 1 (OP3)

Työelämäkurssi 1 on soveltava opinto-ohjauksen kurssi, joka koostuu vähintään 60 tunnin työstä saman työnantajan palveluksessa sekä työhön liittyvistä työelämätehtävistä. Tehtävät koostuvat työtehtävien päivittäisestä kirjaamisesta ja työkokemuksen analysoinnista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Työelämäkurssi 2 (OP4)

Työelämäkurssi 2 on soveltava opinto-ohjauksen kurssi, joka koostuu vähintään 60 tunnin työstä saman työnantajan palveluksessa. Kurssitehtävissä selvitetään  yrityksenorganisaatiota, yhteistyöverkostoja ja erilaisiin työtehtäviin liittyviä osaamistarpeita. Työpaikan soveltuvuus kurssin suorittamiseen tulee varmistaa opinto-ohjaajalta etukäteen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Opiskelutaidot erityisopetuksen näkökulmasta (OP5)

Kurssin  tarkoituksena  on  tutustua erilaisiin  opiskelutekniikoihin,  jotka mahdollistaisivat oman oppimistyylin löytymisen.  Tavoitteena   on,  että  opiskelija  oppii  käyttämään  itselleen  sopivia  opiskelutapoja  ja vahvistamaan myös opiskelumotivaatiotaan. Tarkempien lukitestien perusteella opiskelijalle voidaan laatia lukilausunto,  jonka avulla hänellä on oikeus  hakea  erityisjärjestelyjä  niin  kurssikokeisiin  kuin ylioppilaskokeisiinkin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä  (S/H).  

Tutorkurssi (OP6)

Tutorkurssi on soveltava kurssi, jonka tavoitteena on perehdyttää  opiskelijatutorit opastamaan uusia opiskelijoita lukiokäytäntöihin, auttaa ryhmäytymisessä sekä olla mukana lukion markkinointitilaisuuksissa. Kurssi sisältää perehdytyksen tehtävään toiminnallisin menetelmin, uusien opiskelijoiden tapaamisia ja vertaisohjausta. Kurssisuorituksen edellytyksenä on osallistuminen sekä tutorkoulutukseen että toimintaan tutorina. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).