Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskunnan rakenteita ja keskeisiä ilmiöitä sekä valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteen sisällöistä.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät yhteiskuntaopin moduulit ovat tarjolla kaikissa toimipisteissä. Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti.

Valtakunnalliset pakolliset moduulit

YH1 Suomalainen yhteiskunta, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa lukea ja tuottaa oppiaineelle ominaista asiatekstiä
 • ymmärtää suomalaisen yhteiskuntarakenteen perusteet
 • tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet, osaa toimia aktiivisena kansalaisena sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta
 • tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja pystyy vertailemaan erilaisia hyvinvointimalleja Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla maailmassa
 • osaa tarkastella ja arvioida median välityksellä tapahtuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista
 • pystyy tarkastelemaan demokratian mahdollisuuksia ja haasteita analyyttisesti erilaisista näkökulmista
 • osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yhteiskunnallisten päätösten perusteita paikallisella ja valtiollisella tasolla sekä niiden vaikutuksia eri väestöryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta
 • osaa suunnitella tarkoituksenmukaisia keinoja käyttävää poliittista kansalaisvaikuttamista paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kysymysten ratkaisemisessa.

Liittyy opintojaksoon Poliittinen argumentointi (FI1YH1).

YH2 Taloustieto, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää talouteen liittyviä uutisia ja kiinnostuu seuraamaan niitä
 • tuntee kansantaloustieteen käsitteet ja peruslähtökohdat
 • osaa tulkita talouteen liittyviä tilastoja ja kuvioita
 • ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa
 • osaa tehdä perusteltuja taloudellisia päätöksiä sekä hallita ja suunnitella omaa talouttaan
 • osaa tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen kytkeytymisen globaaliin talouteen
 • osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä argumentteja sekä analysoida talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja, niiden taustoja ja vaikutuksia.

Liittyy opintojaksoon Kestävä talous ja ympäristö (BI2BI3YH2).

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa laaja-alaisesti globalisaatiota ja Suomen asemaa osana sitä
 • ymmärtää eurooppalaista ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä ja verkottumista
 • tuntee Euroopan unionin toimintaa sekä osaa hankkia ja arvioida kriittisesti sitä koskevaa tietoa
 • ymmärtää vaikutusmahdollisuutensa ja osaa toimia EU- ja globaalikansalaisena
 • osaa eritellä globalisaation ja Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja oman elämänsä ja Suomen taloudellisen ja poliittisen järjestelmän kannalta
 • osaa eritellä ja arvioida kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväliseen turvallisuusympäristöön liittyviä muutoksia, uhkia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

YH4 Lakitieto, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Suomen oikeusjärjestyksen ja ymmärtää sen toimintaa ohjaavat oikeudellisen ajattelun periaatteet
 • osaa etsiä oikeudellisen tiedon lähteitä, tulkita niitä ja soveltaa niiden antamaa tietoa
 • tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä osaa soveltaa tätä tietoa tavanomaisia oikeusasioita koskeviin kysymyksiin
 • osaa eritellä oikeudellisia kysymyksiä koskevaa julkista keskustelua ja arvioida siinä esitettyjä näkemyksiä.

Paikalliset valinnaiset moduulit

YH5 Yhteiskuntaoppia abeille, 2 op

Moduulin tarkoituksena on käydä läpi yhteiskuntaopin keskeiset aihealueet ylioppilaskirjoituksia varten ja  antaa opiskelijalle valmiuksia vastata yhteiskuntaopin ylioppilaskoetehtäviin.

YH6 Nuori yrittäjyys 24h, 2 op

Moduulissa perehdytään yrittäjyyteen ja yritystoimintaan, suunnitellaan pienryhmässä oma liikeidea ja kehitetään liikeidean markkinointia. Moduuli koostuu ryhmätehtävistä, jotka tehdään lukion tiloissa yhden vuorokauden aikana (perjantai–lauantai). Moduulissa opitaan toimimaan ryhmässä, asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta niin omasta kuin ryhmänkin toiminnasta. NY24h kehittää neuvottelu- ja esiintymistaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Lisäksi moduuli edistää aktiivista kansalaisuutta ja työelämässä tarvittavien taitojen oppimista.

YH7 Politiikan ja talouden jatko-opintojakso, 2 op

Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti ajankohtaisten tapahtumien yhteiskunnalliset taustat. Opiskelija osaa suhteuttaa aikaisemmin oppimaansa kriittisesti käsiteltäviin aiheisiin.

Moduulin sisältönä on muun muassa politiikka ja talous tänään, modernit talousteoriat ja politiikan teoriat, taloustiedon ja politiikan historia, kansalaisaktivismi ja vaikuttaminen käytännössä, yhteiskunnallisten uutisten seuranta, taustoitus ja mediakritiikki, yhteiskuntatieteet ja niiden opiskelu Suomessa sekä yhteiskuntaopin sisältöjen kertaus.

YH8 Media, valta ja kriittinen lukutaito, 2 op

Moduulissa opiskelija tarkastelee median ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja aiheita kriittisesti. Moduulissa tutkitaan ja arvioidaan mediatekstejä ja -sisältöjä eri lähteistä. Opiskelija oppii tutkimaan ilmiöiden taustoja ja perusteita sekä osallistumaan keskusteluun. Moduulissa tutustutaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusteisiin.

Liittyy opintojaksoon Media, valta ja kriittinen lukutaito (ÄI17YH8).