Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kielitaitoa, vuorovaikutustaitoa ja monilukutaitoa. Opiskelu syventää kiinnostusta kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin sekä lisää tietoisuutta omista taidoista viestijänä ja kielenkäyttäjänä. Opiskelu tukee kielitietoisuuden kehittymistä, kulttuurista yleissivistystä ja oppimista kaikissa oppiaineissa. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat sellaisia tietoja ja taitoja, jotka tukevat jatko-opintoja ja aktiivista kansalaisuutta.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät äidinkielen ja kirjallisuuden moduulit ovat tarjolla kaikissa toimipisteissä. Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti.

Valtakunnalliset pakolliset moduulit

ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja
 • rohkaistuu kirjoittajana ja hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet
 • osaa käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana
 • syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä palautteen antajana ja vastaanottajana.

ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus, 1 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan
 • syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
 • ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta.

Liittyy opintojaksoon Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI2ÄI3).

ÄI3 Vuorovaikutus 1, 1 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • lisää viestintärohkeuttaan, syventää viestijäkuvaansa sekä käsitystään kielestä ja identiteetistä
 • syventää ryhmäviestintätaitojaan sekä oppii analysoimaan ja arvioimaan ryhmäviestinnän ilmiöitä
 • oppii tarkastelemaan kielen ja nonverbaalisten keinojen merkitystä ja tilanteista vaihtelua eri vuorovaikutustilanteissa.

Liittyy opintojaksoon Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI2ÄI3).

ÄI4 Kirjallisuus 1, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää ja monipuolistaa lukemisen tapojaan
 • tuntee kauno- ja tietokirjallisuuden lajeja ja ilmaisukeinoja
 • monipuolistaa taitoaan lukea, analysoida ja tulkita monimuotoista kirjallisuutta tarkoituksenmukaista lähestymistapaa ja käsitteistöä hyödyntäen
 • ymmärtää kirjallisuuden monitulkintaisuutta.

ÄI5 Tekstien tulkinta 1, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan
 • ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja median roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana
 • oppii tulkitsemaan monimuotoisia tekstejä, erityisesti mediatekstejä, sekä analysoimaan niiden ilmaisutapoja ja vuorovaikutusta
 • perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

ÄI6 Kirjoittaminen 1, 1 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • rohkaistuu kirjoittajana ja syventää kirjoitusprosessin hallinnan taitojaan
 • syventää käsitystään tekstin rakenteen, kielen ja ilmaisutapojen vaikutuksesta tekstin merkityksiin
 • syventää taitoaan käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana ja arvioida tekstien luotettavuutta.

Liittyy opintojaksoon Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (ÄI6ÄI7).

ÄI7 Vuorovaikutus 2, 1 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • lisää esiintymisrohkeuttaan ja ymmärrystään esiintymisjännityksestä
 • kehittää esiintymistaitojaan sekä kykyään tuottaa erilaisia puhuttuja tekstejä myös digitaalisissa ympäristöissä
 • syventää kykyään analysoida ja arvioida puhuttuja tekstejä ja audiovisuaalista viestintää.

Liittyy opintojaksoon Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (ÄI6ÄI7).

ÄI8 Kirjallisuus 2, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • lisää kirjallisuuden tuntemustaan ja oppii tarkastelemaan kaunokirjallisuutta myös osana muuttuvaa yhteiskuntaa
 • ymmärtää eri kontekstien merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa 
 • tuntee Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja sekä osaa analysoida niitä osana kulttuurikontekstia.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

ÄI9 Vuorovaikutus 3, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitojaan
 • kehittää valmiuksiaan ymmärtää ja ratkoa vuorovaikutuksen ongelmia sekä toimia rakentavasti ja eettisesti erilaisissa, haastavissakin vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä ja kontekstisidonnaisuutta
 • syventää kykyään analysoida vuorovaikutusta erilaisista näkökulmista.

ÄI10 Kirjoittaminen 2, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää kirjallista ilmaisukykyään ja taitoaan tuottaa asiatyylinen, laajahko teksti aineistoja hyödyntäen
 • kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiään.

ÄI11 Tekstien tulkinta 2, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan
 • osaa analysoida, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä
 • ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa
 • osaa esittää ja perustella tulkintansa teksteistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.

Paikalliset valinnaiset moduulit

ÄI12 Luova kirjoittaminen, 2 op

Moduulissa kirjoitetaan kaunokirjallisia tekstejä ja tutustutaan kirjallisuuden ilmaisukeinoihin.

ÄI13 Verkkolehti, 2 op

Moduulissa toimitetaan lukion verkkolehteä. Jaksoa voi suorittaa koko lukio-opiskelujen ajan, ja vähintään mukana pitää olla yksi lukuvuosi. Kirjoittamisen lisäksi toimitustyöhön kuuluu esimerkiksi haastattelujen tekemistä, koulun tapahtumista raportoimista, digitaalisen alustan käyttöä sekä valokuvaamista ja kuvittamista. Moduulia ei voi suorittaa itsenäisesti.

ÄI14 Lukemisen lumo, 2 op

Moduulissa luetaan monipuolisesti kaunokirjallisuutta. Moduulia voi suorittaa koko lukio-opintojen ajan.

ÄI15 Väittely 1, 2op

Moduulissa opiskellaan ajattelemisen ja argumentoimisen taitoja: ymmärretään, että väittelijä ei ole niinkään propagandisti vaan tutkija, joka suhtautuu kiistanalaisiin aiheisiin suurella vakavuudella. Moduulia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Liittyy opintojaksoon Väittely 1 (ÄI15FI6).

ÄI16 Väittely 2, 2 op

Moduulissa syvennetään ajattelemisen ja argumentoimisen taitoja. Moduulia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Liittyy opintojaksoon Väittely 2 (ÄI16FI7).

ÄI17 Media, valta ja kriittinen lukutaito, 2 op

Moduulissa opiskelija tarkastelee median ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja aiheita kriittisesti. Moduulissa tutkitaan ja arvioidaan mediatekstejä ja -sisältöjä eri lähteistä. Opiskelija oppii tutkimaan ilmiöiden taustoja ja perusteita ja oppii osallistumaan keskusteluun. Moduulissa tutustutaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusteisiin.

Liittyy opintojaksoon Media, valta ja kriittinen lukutaito (ÄI17YH8).

ÄI0 Kielenhuollon kertaus

Opintojaksossa kerrataan tiiviisti suomen kieliopin keskeiset käsitteet, tutustutaan kielenhuollon suosituksiin ja tehdään runsaasti oikeakielisyysharjoituksia. Jakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).