Maantiede

Maantiede tarkastelee luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan ilmiöitä ja vuorovaikutusta. Maantieteen opetuksen tehtävänä on avartaa opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja kehittää valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja niiden ajallista muutosta sekä alueellisia ongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät maantieteen moduulit ovat tarjolla kaikissa toimipisteissä. Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti.

Valtakunnalliset pakolliset moduulit

GE1 Maailma muutoksessa, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää maantieteellistä maailmankuvaansa ja osaa käyttää paikannimistöä luontevasti tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä
 • osaa analysoida ympäristön muutosten syitä ja arvioida ympäristön muutosten seurauksia eri alueilla
 • tuntee keinoja ja osaa selittää, millaisten ratkaisujen avulla ympäristön muutoksia voidaan hillitä tai vaikutuksia lieventää eri alueilla
 • osaa analysoida ihmiskunnan muutosten syitä ja arvioida muutosten seurauksia eri alueilla
 • tuntee keinoja ja osaa arvioida, miten ihmistoiminnan aiheuttamiin muutoksiin voidaan vaikuttaa eri alueilla
 • tuntee kestävän kehityksen sitoumuksia sekä osaa käyttää näitä eettisten perustelujen pohjana
 • osaa hankkia, analysoida ja esittää asianmukaista ja luotettavaa tietoa alueellisista kysymyksistä geomediaa hyödyntäen
 • osaa arvioida kriittisesti ajankohtaisia alueellisia uutisia ympäristön tai ihmiskunnan muutoksista eri medioissa.

Liittyy opintojaksoon Muuttuva maailma (GE1HI2).

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

GE2 Sininen planeetta, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti luonnonmaantieteen peruskäsitteitä ja paikannimistöä
 • osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää luonnonmaantieteellistä tietoa geomedian avulla
 • osaa selittää Maan planetaarisuudesta johtuvia ilmiöitä ja perustella ilmiöiden vaikutuksia luonnon järjestelmiin
 • osaa kuvata ja analysoida elottoman ja elollisen luonnon alueellisuutta maapallolla
 • osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä sekä selittää perustellen, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat
 • osaa analysoida luonnonriskien syitä ja arvioida luonnonriskien seurauksia eri alueilla
 • osaa selittää ja vertailla esimerkkien avulla, miten luonnonriskien seurauksia voidaan ennakoida tai vaikutuksia lieventää eri alueilla
 • ymmärtää luonnonmaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä.

GE3 Yhteinen maailma, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ihmismaantieteen käsitteitä ja paikannimistöä
 • tunnistaa kulttuurisia piirteitä ja niiden eroja, arvostaa niiden moninaisuutta sekä ottaa toiminnassaan huomioon ihmisoikeudet
 • osaa hankkia, analysoida, arvioida ja esittää ihmismaantieteellistä tietoa geomedian avulla
 • osaa kuvata ja analysoida ihmistoiminnan alueellisia piirteitä sekä ihmisen ja luonnon välisiä riippuvuussuhteita eri aluetasoilla
 • osaa analysoida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta ihmisen toimintaan sekä vertailla eri alueita
 • osaa analysoida esimerkkien avulla ihmiskunnan riskien ja ympäristöriskien syitä ja arvioida niiden seurauksia sekä tunnistaa keinoja, miten riskien seurauksia voidaan hillitä tai vaikutuksia lieventää eri alueilla
 • ymmärtää ihmismaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa, ihmisten arkielämässä ja omassa toiminnassaan.

GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa asettaa maantieteellisiä kysymyksiä ja toteuttaa tutkimuksen tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin, jossa on paikallinen, alueellinen tai globaali ulottuvuus
 • ymmärtää ja osaa selittää, miten geomediaa sovelletaan maantieteellisessä tutkimuksessa, omassa arjessa ja yhteiskunnan eri aloilla
 • osaa hyödyntää paikkatietosovelluksia ja tietää niiden toimintaperiaatteita
 • osaa havainnoida arkiympäristöjä, tulkita maisemaa ja karttoja sekä kuvata ja selittää luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiötä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita
 • tuntee ja osaa kuvata aluesuunnittelun tavoitteet ja eri tasot sekä kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.

Paikalliset valinnaiset moduulit

GE5 Maantiedettä abeille, 2 op

Moduuli on tarkoitettu tueksi maantieteen ylioppilaskirjoituksiin osallistuville opiskelijoille. Moduulissa kerrataan maantieteen opintojen sisältöjä, perehdytään sähköiseen ylioppilaskokeeseen ja tutustutaan ylioppilaskokeen rakenteeseen. Moduulin aikana harjoitellaan maantieteen kysymyksiin vastaamista ja hyvän maantieteellisen esseen kirjoittamista.

GE6 Maantiedettä soveltaen, 2 op

Moduuli toteutetaan itsenäisesti tai opettajajohtoisesti maantieteen aihepiireihin sovellettuna. Itsenäisenä suorituksena moduulin lähtökohta voi olla moninainen, esimerkiksi omat säähavainnot, kuukausi Intiassa, kivikokoelma tai Kärnänsaaren geologia. Opettajajohtoisesti järjestettynä maantiedettä sovelletaan jonkin teeman alla tutkimuksin ja kokeellisin töin.