Terveystieto

Terveystieto on monitieteinen oppiaine, jonka tehtävänä on opiskelijan terveysosaamisen kehittäminen. Terveysosaaminen ilmenee asiatietojen ja käsitteiden hallintana, terveyteen liittyvinä taitoina, kykynä itsenäiseen kriittiseen ajatteluun, itsetuntemuksen syventymisenä ja eettisenä vastuullisuutena. Se mahdollistaa terveyden laaja-alaisuuden hahmottamisen sekä antaa valmiuksia tunnistaa ja muokata tekijöitä, jotka mahdollistavat opiskelijan oman ja muiden ihmisten terveyden ja ympäristön terveellisyyden arvostamisen, edistämisen ja ylläpitämisen. Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina sekä toimintakykynä. Oppiaineen arvopohja rakentuu elämän kunnioittamisen, ihmisoikeuksien mukaisen arvokkaan elämän, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, vastuullisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden perustalle.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät terveystiedon moduulit ovat tarjolla kaikissa toimipisteissä. Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti.

Valtakunnalliset pakolliset moduulit

TE1 Terveys voimavarana, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy kuvailemaan ja jäsentelemään keskeisiä ihmisen voimavaroja ja terveyttä määrittäviä tekijöitä sekä analysoimaan niiden yhteyksiä ja vaikutusmekanismeja terveyteen
 • osaa selittää erilaisten terveyskulttuurien ilmiöiden muodostumista ja arvioida niiden merkitystä terveydelle sekä soveltaa keskeisiä sosiaalipsykologisia malleja ja teorioita elintapojen omaksumisen selittämisessä
 • tunnistaa omiin elintapoihinsa vaikuttavia tekijöitä ja pystyy arvioimaan elintapavalintojen merkitystä omalle ja lähiympäristön terveydelle sekä antamaan perusteltuja ehdotuksia siitä, miten terveyttä edistäviä elintapoja voidaan ylläpitää ja vaarantavia ehkäistä.

Liittyy opintojaksoon Hyvinvoiva opiskelija (LI1OP1PS1TE1).

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

TE2 Terveys ja ympäristö, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää tutkimustiedon hankkimisen periaatteista ja tutkimusprosessin vaiheista sekä osaa soveltaa näitä tietoja ja kuvata perustellen, miten terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja toimintakykyyn liittyvistä aiheista voidaan saada luotettavaa ja monipuolista tutkimustietoa
 • osaa hakea tietoa ja pystyy vertailemaan eri lähteiden luotettavuutta
 • osaa kuvata terveysviestinnän muotoja ja vaikutuskeinoja sekä analysoida terveysviestinnän merkitystä ihmisten terveyskäsityksille ja terveydelle
 • osaa esitellä ja analysoida fyysisen ja psykososiaalisen ympäristön yhteyksiä ja vaikutuksia terveydelle sekä arvioida omien elintapojen ja kulutustottumusten merkitystä ympäristön terveydelle ja terveellisyydelle
 • osaa eritellä riippuvuuden muotoja ja niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä sekä analysoida riippuvuuksiin liittyviä terveys- ja muita haittoja.

TE3 Terveys ja yhteiskunta, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa kuvata ja analysoida yhteiskunnallisten olosuhteiden, sosiaali- ja terveyspolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteen sekä teknologian muutosta, kehitystä ja yhteyksiä väestön terveyteen
 • pystyy erittelemään keskeisten tarttumattomien ja tartuntatautien riskitekijöitä, esittämään perusteltuja ratkaisuja näiden ehkäisemiseksi sekä arvioimaan sairauksien ja tautien merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle sekä elintapojen vaikutuksia tarttumattomien ja tartuntatautien näkökulmasta
 • osaa esitellä perustellen, mihin sosiaali- tai terveyspalveluihin yksilö voi hakeutua erilaisissa tilanteissa, arvioida kriittisesti palvelujen järjestämistä ja tuottamista sekä arvioida sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle
 • osaa analysoida terveyteen ja sairauksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä, kuvata ja arvioida terveyteen ja terveyden eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä Suomessa ja globaalisti sekä analysoida terveyserojen kaventamiseen vaikuttavia tekijöitä.

Paikalliset valinnaiset moduulit

TE4 Terveystietoa abeille, 2 op

Moduuli valmentaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelussa käydään läpi keskeisiä terveystiedon opintojen sisältöjä ja pyritään sitomaan eri opintojaksojen asioita toisiinsa syy-seuraus-ajatteluperiaatteella. Moduulissa käydään läpi vanhoja ylioppilastehtäviä, terveystiedon jäsentelymalleja ja harjoitellaan ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa. Osallistujat saavat vaikuttaa käsiteltäviin teemoihin.

TE6 Voimavarakurssi, 2 op

Moduulissa tutustutaan erilaisiin stressinhallintakeinoihin. Moduulin aikana harjoitellaan tietoisen läsnäolon sekä jooga- ja mindfulness-harjoitusten kautta mielen hallintaa. Lisäksi moduulissa käytetään uskomusten, mielikuvituksen, luovuuden, tunteiden ja alitajunnan hyödyntämistä rentoutumiseen. Moduuli järjestetään Jokelan toimipisteessä.

TE5 Terve urheilija, 2 op

Moduulissa perehdytään ihmiskehon perusrakenteisiin ja fysiologisiin toimintoihin aktiivikuntoilijan näkökulmasta sekä tutustutaan lihashuoltoon ja tehdään eri lajeille ominaisia kehonhuoltoharjoitteita. Keskeisiä teemoja ovat nuoren urheilijan ravitsemus, palautuminen, suorituskyky ja  liikunnan riskit. Moduulissa keskeistä on liikkujan kokonaiskuormitus ja psyykkinen valmennus.

Liittyy opintojaksoon Terve urheilija (TE5PS13).