Uskonto

Uskonnon opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijaa uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän laaja-alaisen yleissivistyksen muodostamisessa. Uskonnon opetuksessa perehdytään uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin sekä uskonnottomuuteen. Opetuksessa uskontoja ja katsomuksia tarkastellaan osana kulttuuria, kulttuuriperintöä ja yhteiskuntaa sekä yksilön ja yhteisön elämää.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät uskonnon moduulit ovat tarjolla kaikissa toimipisteissä. Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti.

Evankelis-luterilaisen uskonnon valtakunnalliset pakolliset moduulit

UE1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa ja osaa analysoida maailman uskontotilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä uskontojen sisäistä monimuotoisuutta
 • osaa jäsentää uskontoa ja uskonnottomuutta ilmiöinä
 • hahmottaa ja osaa analysoida juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, keskeisiä piirteitä, kulttuuriperintöä ja vaikutusta yhteiskuntaan sekä kehittää niihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa
 • kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä sekä keskustella uskontoihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Liittyy opintojaksoon Merkityksellinen elämä (FI2/ET1/UE1/UO1).

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa ja osaa analysoida kristinuskon merkitystä kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta sekä kehittää kristinuskoon liittyvää kulttuurista lukutaitoa
 • tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan sekä pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä
 • perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa
 • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä mediasisältöjä ja keskusteluja
 • kehittää valmiuksia toimia moniarvoisissa toimintaympäristöissä.

Evankelis-luterilaisen uskonnon valtakunnalliset valinnaiset moduulit

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin
 • tunnistaa ja osaa analysoida Intiassa, Kiinassa ja Japanissa kehittyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
 • hahmottaa ja osaa analysoida luonnonuskontojen nykytilannetta ja keskeisiä piirteitä
 • hahmottaa ja osaa analysoida uusien uskonnollisten liikkeiden taustoja ja keskeisiä piirteitä
 • kehittää uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa ja valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa sekä perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
 • ymmärtää, että tietoa uskonnoista ja katsomuksista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osaalueilla
 • tunnistaa ja osaa analysoida muinaissuomalaisten uskontoperinteiden ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä
 • osaa analysoida ja arvioida uskonnonvapauteen, uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen sekä uskonnottomuuteen ja uskontokritiikkiin liittyvää ajankohtaista keskustelua
 • kehittää valmiuksia osallistua uskonnollisia, katsomuksellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä koskevaan dialogiin sekä osaa toimia kulttuuri- ja katsomustietoisena ja aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ja osaa analysoida uskonnon ja taiteen suhdetta: taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa sekä uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen
 • perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja ja kertomuksia
 • tunnistaa uskonnollista symboliikkaa ja perehtyy siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja 
 • harjaannuttaa taitoa tulkita uskontoon liittyviä ulottuvuuksia taiteen ja populaarikulttuurin eri muodoissa.

UE6 Uskonto, tiede ja media, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä tuntee ajankohtaista tutkimusta
 • tunnistaa ja osaa analysoida uskontoon liittyviä ajankohtaisia teemoja ja sisältöjä mediassa
 • osaa analysoida uskonnon ja median välisiä suhteita sekä arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
 • kehittää valmiuksia tuottaa ja esittää uskontoon liittyvää tietoa.

Evankelis-luterilaisen uskonnon paikalliset valinnaiset moduulit

UE7 Uskontoa abeille, 2 op

Moduulissa käsitellään syventäen, kerraten ja laajentaen koko uskonnon oppimäärää. Kaikkien uskonnon opintojaksojen keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät, suuntaukset, kirkkokunnat ja aikakaudet ovat merkittävä osa kertaamista. Moduulin oleellinen osa on valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin tehtäviä analysoimalla ja eri tehtävätyyppejä harjoittelemalla. Moduuli rakentuu pitkälti moduuliin osallistuvien opiskelijoiden konkreettisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Päämääränä on kerrata mielekkäästi ylioppilaskirjoituksiin.

UE8 Uskonto ja draama, 2 op

Draaman kehitykseen taiteena liittyvät vahvasti eri kansojen myytit. Teatterista ja elokuvista tutut teemat, henkilöt ja tarinoiden draamalliset rakenteet ovat omaksuneet paljon mytologioista, joissa sankarit seikkailevat tarunhohtoisissa maailmoissa. Tässä moduulissa perehdytään toiminnallisin menetelmin sekä muinaisiin että nykyisiin myytteihin. Samalla opitaan itse myyteistä, mutta myös draaman menetelmistä eli näyttelemisestä, improvisaatiosta, käsikirjoittamisesta, dramatisoinnista ja ohjaamisesta. Moduulissa tehdään myös nopeita lyhytelokuvia ns. taikalamppumenetelmällä. Moduuli edellyttää aktiivista läsnäoloa ja innokkuutta heittäytyä draaman maailmaan.

Ortodoksisen uskonnon valtakunnalliset pakolliset moduulit

UO1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa ja osaa analysoida maailman uskontotilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä uskontojen monimuotoisuutta
 • osaa jäsentää uskontoa ja uskonnottomuutta ilmiönä
 • tuntee ortodoksisen kirkon opin synnyn sekä Raamatun ja tradition merkityksen ortodoksisessa kirkossa ja sen ihmiskuvassa
 • hahmottaa ja osaa analysoida kristikunnan moninaisuuteen johtaneita syitä
 • hahmottaa ja osaa analysoida juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, keskeisiä piirteitä, kohtaamisia historiassa sekä vaikutuksia kulttuuriperintöön ja yhteiskuntiin sekä kehittää näihin pohjautuvaa kulttuurista lukutaitoa
 • kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisessa ja kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä ja työelämässä sekä valmiuksia keskustella uskontoihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Liittyy opintojaksoon Merkityksellinen elämä (FI2/ET1/UE1/UO1).

UO2 Ortodoksisuus maailmassa, 2 op (UO2)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa ortodoksisuuden apostolisen kirkon ja kirkkoisien perinteen jatkumona sekä luostarilaitoksen merkityksen ortodoksisen kirkon hengelliselle elämälle
 • hahmottaa ja osaa analysoida kristinuskon historiallista kehitystä ortodoksisen kirkon, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta sekä kehittää ortodoksisuuteen ja muuhun kristinuskoon liittyvää kulttuurista lukutaitoa
 • tutustuu ortodoksisiin paikalliskirkkoihin maailmassa ja tuntee niiden historiallista kehitystä ja sisäistä moninaisuutta
 • tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset, niiden syntytaustan ja keskeiset piirteet sekä pystyy vertailemaan niitä
 • tutustuu kirkkojen väliseen maailmanlaajuiseen yhteistyöhön
 • kehittää valmiuksia toimia moniarvoisissa toimintaympäristöissä.

Ortodoksisen uskonnon valtakunnalliset valinnaiset moduulit

UO3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee maailman uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden paikallisia vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä niiden suhdetta ortodoksiseen kirkkoon
 • perehtyy Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin
 • tunnistaa ja osaa analysoida Intiassa, Kiinassa ja Japanissa kehittyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
 • hahmottaa ja osaa analysoida luonnonuskontojen nykytilannetta ja keskeisiä piirteitä
 • hahmottaa ja osaa analysoida uusien uskonnollisten liikkeiden taustoja ja keskeisiä piirteitä
 • kehittää uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa ja valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

UO4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee muinaissuomalaista uskonnollista perinnettä sekä tunnistaa sen ilmenemisen suomalaisessa kulttuuriperinnössä
 • tuntee ortodoksisen kirkon historialliset vaiheet Suomessa kristinuskon saapumisesta nykypäivään saakka
 • tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen osana Suomen valtiollista ja kansallista kehitystä
 • tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa sekä perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
 • ymmärtää, että tietoa uskonnoista ja katsomuksista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osaalueilla.

UO5 Ortodoksisuuden ja taiteen vuorovaikutus, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa ja osaa analysoida yleisesti uskontojen ja taiteen suhdetta
 • kehittää taitojaan tulkita uskonnollisen taiteen eri muotoja
 • perehtyy taiteen eri muotojen ilmaisutapoihin ja siihen, miten niissä tuodaan esille uskontojen, erityisesti kristinuskon ja ortodoksisen kirkon, keskeistä opetusta
 • tunnistaa ja tietää ortodoksisen ja muun kristillisen taiteen eri ilmaisumuotoja
 • ymmärtää sakraalin ja uskonnollisen taiteen eron
 • tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja tunnistaa uskonnon vaikutuksen nykypäivän taiteessa ja kulttuurissa.

UO6 Ortodoksisuus, tiede ja media, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita
 • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
 • perehtyy ortodoksisuuden ja eri uskontojen kansalliseen ja kansainväliseen mediakuvaan
 • perehtyy tieteen ja median esille tuomiin eettisiin kysymyksiin ortodoksisen kirkon perinteen ja etiikan näkökulmasta
 • perehtyy tieteen ja ortodoksisen kirkon ihmiskuvaan
 • hahmottaa uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä tuntee ortodoksiseen kirkkoon liittyvää ajankohtaista tutkimusta.