Temaattiset opinnot

Lukiokoulutuksen oppimäärä voi sisältää laaja-alaista osaamista kehittäviä temaattisia opintoja.

Paikalliset valinnaiset moduulit

TO1 Itämeremme, 4 op

Moduulissa perehdytään Itämereen laaja-alaisesti tieteen, taiteen ja kulttuurin kautta.

TO2 YK ja UNESCO, 1 op

Moduulissa keskitytään YK:n ja UNESCO:n teemojen, kuten ihmisoikeuksien, rauhan, turvallisuuden, laadukkaan koulutuksen ja kestävän kehityksen, näkyväksi tekemiseen osana koulumme opetusta ja toimintakulttuuria.

TO3 Filosofinen ajattelu, 2 op

TO4 Kansainvälisyysprojekti, 2 op

Opiskelija osallistuu koulun järjestämään kansainväliseen projektiin. Tavoitteena on vieraaseen kulttuuriin tutustuminen, käytännön kielitaidon parantaminen sekä sosiaalisten taitojen ja suvaitsevaisuuden kehittäminen. Opiskelija osallistuu projektimatkalle sekä matkan ja mahdollisen vastavierailun suunnitteluun. Lisäksi opiskelija ottaa osaa mahdolliseen varainkeruuseen ja tekee projektiin liittyvät kirjalliset työt (esim. matkapäiväkirja).

TO5 Koulun tapahtumat, 2 op

Koulun tapahtumien erilaisissa vastuutehtävissä toimiminen kootaan opintojaksoksi. Opiskelija pitää tapahtumapäiväkirjaa, jonka suoritukset vastuuopettaja kuittaa joka kerta erikseen. Suorituksiksi lasketaan esiintymiset koulun juhlissa, vanhempainilloissa ja muissa tilaisuuksissa harjoitteluineen, mukaan lukien äänentoisto, valaistus, muu tekniikka, kuvaaminen, tallentaminen, lehtikirjoituksen laatiminen jne. Esitystä valmisteltaessa opiskelija osallistuu harjoituksiin säännöllisesti. Päiväkirja palautetaan lukuvuoden lopussa. Suoritukseen (2 opintopistettä) vaaditaan 40 tunnin työskentely.

TO6 Tiimitoiminta, 2 op

Tiimitoiminnan tavoitteena on osallistaa ja aktivoida opiskelijoita toimintaan, missä he voivat löytää vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Opiskelija oppii tiimitoiminnassa ryhmätyötaitoja ja itseohjautuvuutta. Opiskelija valitsee oman mielenkiintonsa mukaan tiimin, jonka toimintaan osallistuu.

TO7 Tutortoiminta, 2 op

Moduulin tavoitteena on perehdyttää opiskelijatutorit opastamaan uusia opiskelijoita lukiokäytäntöihin, auttaa ryhmäytymisessä sekä olla mukana lukion markkinointitilaisuuksissa. Moduuli sisältää perehdytyksen tehtävään toiminnallisin menetelmin, uusien opiskelijoiden ryhmäyttämisiä ja tapaamisia sekä vertaisohjausta. Suoritusmerkinnän edellytyksenä on osallistuminen sekä tutorkoulutukseen että toimintaan tutorina.

TO8 Ratsastus, 10 op

Tuusulan lukiossa on ratsastuslinja, jossa opiskelija voi suorittaa ratsastuksen ja hevostalouden valinnaisia opintoja. Lukuvuoden aikana voi suorittaa 10 opintopistettä . Ratsastuslinjalle haetaan erikseen. Ratsastuslinja toteutetaan Jokelan toimipisteessä. Opiskelija kustantaa itse ratsastustuntien ratsun. Jos opiskelijalla on käytännön harjoittelupaikkana toimivalla Raketallilla oma hevonen hoidossa, on koulutus pieniä tutustumisretkikuluja lukuunottamatta maksutonta.