Biologia

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elämään liittyviä ilmiöitä molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologian opetuksen tarkoituksena on herättää kiinnostusta bio- ja ympäristötieteisiin ja tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Opetus vahvistaa opiskelijan käsitystä biologian merkityksestä osana luonnontieteellisen maailmankuvan rakentumista. Luonnontieteellinen maailmankuva perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja auttaa siten opiskelijaa tarkastelemaan maailmaa tietoperustaisesti. Biologian opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita sekä evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät biologian moduulit ovat tarjolla kaikissa toimipisteissä. Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti. BI1 pitää suorittaa ensin. BI6 -kurssia ei voi suorittaa ennen BI4 -kurssia.

Valtakunnalliset pakolliset moduulit

BI1 Elämä ja evoluutio, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa selittää elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tunnistaa niitä esimerkeistä
 • osaa solun perusrakennetta ja toimintaa tasolla, joka mahdollistaa evoluution ja ekosysteemin toiminnan ymmärtämisen
 • osaa selittää perinnölliseen muunteluun, luonnonvalintaan ja lajiutumiseen liittyviä mekanismeja ja osaa selittää näiden merkityksen evoluutiolle
 • osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen
 • ymmärtää ja osaa selittää, miten biologinen tieto tuotetaan.

Liittyy opintojaksoon Johdanto luonnontieteisiin (BI1FY1KE1).

BI2 Ekologian perusteet, 1 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa selittää ja arvioida abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden vaikutuksen eliöiden sopeutumiseen ja levinneisyyteen
 • osaa selittää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakennetta ja toimintaa sekä kuvata niitä esimerkkien avulla
 • osaa kuvata luonnon monimuotoisuutta ja perustella sen merkityksen.

Liittyy opintojaksoon Kestävä talous ja ympäristö (BI2BI3YH2).

BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, 1 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee menetelmiä, joilla voidaan tutkia ja seurata ympäristön tilaa sekä tunnistaa ympäristöongelmia
 • osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä
 • osaa esittää perustellen ympäristöongelmien ratkaisukeinoja ja tunnistaa ympäristön tilassa tapahtuvia positiivisia kehityssuuntia
 • osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ekologisen kestävyyden kannalta
 • osaa hankkia, analysoida, tulkita ja esittää ekologista tutkimusaineistoa.

Liittyy opintojaksoon Kestävä talous ja ympäristö (BI2BI3YH2).

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

BI4 Solu ja perinnöllisyys, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa nimetä solun perusrakenteet
 • osaa selittää solujen keskeisiä toimintoja
 • hallitsee periytymisen perusmekanismit ja osaa soveltaa niitä esimerkkien avulla
 • osaa mikroskopoida erilaisia soluja ja tulkita solujen mikroskooppisia rakenteita
 • osaa toteuttaa pienen kokeellisen työn.

BI5 Ihmisen biologia, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa nimetä ja tunnistaa tärkeimpien elinten ja elimistöjen rakenteet ja selittää niiden toimintaperiaatteita
 • ymmärtää, mitä homeostasia on, ja osaa kertoa esimerkkejä siihen vaikuttavista tekijöistä
 • osaa kuvata elimistön viestintäjärjestelmiä ja selittää, kuinka eri osat viestivät keskenään
 • osaa selittää elimistön kykyä aistia ympäristöä ja reagoida muutoksiin
 • osaa selittää ja vertailla elimistön eri puolustusmekanismeja mikrobeja vastaan
 • osaa kertoa ja perustella lisääntymisen keskeisimmät vaiheet hedelmöityksestä syntymään
 • osaa toteuttaa pienimuotoisen, ihmisen elimistön toimintaa mittaavan kokeellisen työn ja esittää sen tulokset.

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee eri mikrobien rakenteet ja ymmärtää niiden perustoiminnot
 • osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten mikrobeja voidaan hyödyntää biotekniikassa
 • syventää tietoja nukleiinihapoista ja niiden ominaisuuksista sekä tietää, miten niitä voidaan hyödyntää geenitekniikassa
 • osaa selittää esimerkkien avulla biotekniikan keskeisimpiä sovelluksia ja innovaatioita sekä perustella niiden merkityksen jalostuksessa, lääketieteissä, teollisuudessa sekä ympäristönsuojelussa
 • osaa tunnistaa ja arvioida biotekniikan mahdollisuuksia ja riskejä sekä esittää niistä perusteltuja eettisiä mielipiteitä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeellisen työn.

Paikalliset valinnaiset moduulit

BI7 Biologiaa abeille, 2 op

Ylioppilaskirjoituksiin valmistavassa moduulissa kerrataan kattavasti kaikki biologian valtakunnalliset opinnot. Tutustutaan biologian ylioppilaskokeen rakenteeseen ja harjoitellaan kysymyksiin vastaamista.

BI8 Eläintieteen kurssi, 2 op

Moduulissa opetellaan tunnistamaan suomalaisia eläinlajeja sekä niiden ekologiaa. Lajit painottuvat lintulajeihin. Opiskelija tekee pienen kartoituksen joidenkin suomalaisten eläinten levinneisyydestä ja ekologiasta. Tämän jälkeen opiskelija osallistuu lajintunnistustenttiin. Vain itsenäinen suoritus on mahdollinen.

BI9 Kasvien keruu, 2 op

Moduulin aikana opiskelija oppii tunnistamaan suomalaisia kasvilajeja ja niiden tyypillisiä elinympäristöjä. Moduulissa opiskelija kerää ohjeiden mukaan 60 kasvin kasvion ja osallistuu tämän jälkeen suulliseen tenttiin. Vain itsenäinen suoritus on mahdollinen.

BI10 Biologiaa soveltaen, 2 op

Moduulissa opiskelija soveltaa biologista tietoa joko ryhmässä tai yksin. Moduulin voi suorittaa itsenäisenä tai opettajavetoisena soveltavana teemajaksona. Teemajaksossa tehdään opettajan ohjeistuksen mukaisesti kokeellisia tutkimuksia ja töitä, jotka sopivat yhteiseen teemaan. Moduulin itsenäinen suoritus perustuu opiskelijan omaan harrastuneisuuteen. Itsenäisen moduulin toteuttamistapoja ovat esimerkiksi hyönteistenkeruu ja havaintopäiväkirja.

BI11 Tutkien biologiaa ja kemiaa, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii ja havainnoi elinympäristössämme olevia biologisia ja kemiallisia aineita ja ilmiöitä
 • syventää biologian ja kemian ensimmäisissä opintojaksoissa esiintyvien käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä.

Moduulissa opiskelija tutustuu biologian ja kemian harjoitustöiden avulla soluissa, kasveissa ja eliöstössä tapahtuviin reaktioihin ja ilmiöihin. Mahdollisuuksien mukaan moduulissa vieraillaan tiedekeskuksessa, yliopiston tai muun toimijan opetuslaboratoriossa tai käydään luontoretkellä. Moduuli soveltuu BI1- ja KE1-opintojaksojen jälkeen opiskeltavaksi.

Liittyy opintojaksoon BI11KE9 Tutkien biologiaa ja kemiaa