Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tarjota opiskelijalle mahdollisuus hankkia sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämässä, opiskelussa ja työelämässä. Opinto-ohjauksella tarkoitetaan toimia, joiden avulla opiskelija vahvistaa toimijuuttaan, toimintakykyään, oppimaan oppimistaan ja urasuunnittelutaitojaan. Toimijuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä opiskelijan kykyä rakentaa tulevaisuuttaan sekä taitoa tehdä opintoihin ja työuraan liittyviä päätöksiä. Opinto-ohjauksen avulla opiskelija vahvistaa uskoaan omiin mahdollisuuksiinsa saavuttaa asettamansa tavoitteet. Opiskelija saa luottamusta siihen, että hän selviää muutostilanteissa.

Valtakunnalliset pakolliset moduulit

OP1 Minä opiskelijana, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa ja osaa sanoittaa vahvuuksiaan, osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan
 • tuntee lukio-opintojen käytänteet ja opintojen rakenteen
 • asettaa valintojaan tärkeysjärjestykseen suhteessa omiin suunnitelmiinsa
 • osaa lukiossa tarvittavat opiskelutaidot ja -menetelmät sekä työtavat
 • tunnistaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkityksen urasuunnittelun kannalta
 • osaa suunnitella opintojaan suhteessa ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyviin vaatimuksiin
 • ymmärtää, miten tehdyt valinnat vaikuttavat mahdollisuuksiin hakeutua jatko-opintoihin
 • osaa suunnitella ajankäyttönsä siten, että selviytyy opiskelun ja muun elämän vaatimuksista
 • tunnistaa tapoja edistää hyvinvointiaan ja toimintakykyään.

Liittyy opintojaksoon Hyvinvoiva opiskelija (LI1OP1PS1TE1).

OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa suunnitella tulevaisuuttaan sekä tuntee koulutusvaihtoehtoja ja työelämän mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa
 • syventää osaamistaan itsetuntemuksen sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojen osalta
 • tunnistaa ja osaa sanoittaa sekä dokumentoida osaamistaan
 • tuntee keskeiset työelämätaidot ja osaa arvioida osaamistaan suhteessa niihin
 • tuntee työelämän ja työllistymisen eri muotoja sekä ymmärtää yhteiskunnan ja talouden muutosten merkityksen työllisyyden näkökulmasta
 • tuntee yrittäjyyden eri muotoja ja osaa arvioida omaa suhdettaan yrittäjyyteen
 • tuntee kansainvälisiä koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoja
 • osaa toimia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä
 • tuntee itsensä kannalta olennaiset jatkokoulutusvaihtoehdot ja niiden pääsyvaatimukset sekä valintaprosessit
 • osaa hakea töitä ja tunnistaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia.

Liittyy opintojaksoon My future (ENA6OP2).

Paikalliset valinnaiset moduulit

OP3 Työelämäjakso 1, 2 op

Työelämäjakso 1 koostuu vähintään 60 tunnin työstä saman työnantajan palveluksessa ja kirjallisista työelämätehtävistä, jotka koostuvat työtehtävien päivittäisestä kirjaamisesta ja työkokemuksen reflektoinnista.

OP4 Työelämäjakso 2, 2 op

Työelämäjakso 2 koostuu vähintään 60 tunnin työstä saman työnantajan palveluksessa. Moduulin tehtävissä selvitetään yrityksen organisaatiota, yhteistyöverkostoja ja erilaisiin työtehtäviin liittyviä osaamisvaatimuksia. Työpaikan soveltuvuus moduulin suorittamiseen tulee varmistaa opinto-ohjaajalta etukäteen.