Opinto-ohjelma

Tavallisimmin lukio suoritetaan kolmessa vuodessa. Opintojen aikana suunnitelmaa voidaan muuttaa. Tarvittaessa tehdään heti opintojen alussa kolmea vuotta pidempi suunnitelma, esimerkiksi kilpaurheilun tai sairauden takia. Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin, jotka päättyvät päättöviikkoon.

Opintojaksotarjottimesta opiskelija näkee lukuvuoden opintojen aikataulun eli opintojaksojen sijoittumisen eri periodeille. Tarjotin laaditaan opiskelijoiden ennakkovalintojen perusteella. Tulevan lukuvuoden valinnat tehdään Wilmassa keväällä ennen lomaa.

Opiskelija rakentaa oman periodikohtaisen työjärjestyksensä. Ensimmäisenä vuonna suurin osa opinnoista on pakollisia ja opintojaksovalinnat tehdään alustavasti opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Tarjotin on Wilmassa. 

Yleensä opiskelija suorittaa jaksossa keskimäärin 6 kurssia tai 12 opintopistettä, kuitenkin vähintään 4 kurssia tai 8 opintopistettä. Ensimmäisen vuoden lopussa kursseja tulee olla suoritettuna noin 30 tai opintopisteitä 60, toisen vuoden lopussa 60 tai 120 ja kolmannen 75 tai 150. Mikäli ohjelma on 3,5 tai 4-vuotinen, voi opintojen määrä jaksoissa olla pienempi. Poikkeavasta opintoajasta sovitaan aina opinto-ohjaajan kanssa.

Opintosuunnitelman laadinnassa huomioitavaa

Kertaavat opintojaksot

Ensimmäisenä lukiovuonna voi valita peruskoulun oppimäärän kertaavia opintojaksoja esimerkiksi äidinkielessä, matematiikassa ja kielissä. Jos edellä mainituissa aineissa peruskoulun päättötodistuksen arvosana on ollut 7 tai heikompi, on syytä valita aineen kertausjakso.

Kielet

Opinto-ohjelmaan tulee sisältyä toinen kotimainen kieli ja yksi A-tason vieras kieli.

Jos perusopetuksen oppimäärään ei ole sisältynyt ruotsia, voi lukio-opintojen alussa anoa vapautusta ruotsin kielen opiskelusta rehtorilta.

Tuusulan perusopetuksessa aloitettujen vieraiden kielten opintoja voi jatkaa Tuusulan lukiossa. Jatko-opinnoissa ja tulevaisuuden työelämässä on etua monipuolisesta kielitaidosta.

Matematiikka

Lukion matematiikka alkaa kaikille yhteisellä opintojaksolla. Tämän jälkeen opiskelija valitsee matematiikasta lyhyen tai pitkän oppimäärän. Pitkässä matematiikassa opiskellaan pakollisia opintopisteitä 18 (moduulit 2−9) ja lyhyessä 10 (moduulit 2−7). Opiskelija voi vaihtaa tasoa opintojen aikana. Hyväksytysti suoritetut pitkän matematiikan moduulit voidaan hyväksilukea osaksi lyhyen matematiikan oppimäärää. Fysiikan syventävien opintojaksojen opiskelua tukee pitkä matematiikka.

Katsomusaineet

Evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvat opiskelijat suorittavat oman uskontonsa oppimäärän. Uskonnollisiin yhteisöihin kuulumattomat opiskelijat osallistuvat evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Myös muihin uskontokuntiin kuuluvat voivat halutessaan opiskella edellä mainittuja katsomusaineita. Jos opiskelija osallistuu muuhun kuin evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen, tulee hänen esittää luotettava selvitys uskonnollisen yhteisön jäsenyydestä. Pakollisen katsomusaineen lisäksi voi valinnaisena oppiaineena opiskella muita opetussuunnitelman mukaisia katsomusaineita.

Ylioppilastutkinto

Myös ylioppilastutkintoon sisällytettävät aineet pitää huomioida ainevalinnoissa. Kokeet perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin opintojaksoihin. Tarkista siis, että suoritat edellä mainitut opintojaksot ja oppimäärää kertaavat abivuoden opintojaksot ennen koetta. Tutkintoa hajautettaessa esimerkiksi kolmannen vuoden syksylle opiskelijan tulee valita toisen vuoden opinto-ohjelmaansa tarvittavat opintojaksot. Pakollisia opintojaksoja on tarjolla useita kertoja ja syventäviä ja soveltavia kursseja valintojen mukaan. Lisätietoa YO-tutkinnosta

Jatko-opinnot

Opintosuunnitelman laatimisessa on hyvä huomioida vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä jatko-opintosuunnitelmat. Esimerkiksi pitkää matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa vaaditaan tekniikan ja luonnontieteiden aloilla. Lääketieteessä lisäksi vaaditaan biologian oppimäärän osaamista.

Opiskelu osana kokonaisuutta

Opiskelu on yksi osa elämääsi, joten harrastukset, lepo ja ihmissuhteet pitää myös ottaa huomioon kokonaissuunnitelmaa tehdessä. Kannattaa työskennellä aktiivisesti koulupäivän aikana ja opiskella kotonakin jakson aikana säännöllisesti. Näin päättöviikko ei muodostu liian raskaaksi.