Opinto-ohjelma

Tavallisimmin lukio suoritetaan kolmessa vuodessa. Opintojen aikana suunnitelmaa voidaan muuttaa. Tarvittaessa tehdään heti opintojen alussa pidempi suunnitelma, esimerkiksi kilpaurheilun tai sairauden takia. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, jotka päättyvät koeviikkoon.

Kurssitarjottimesta opiskelija näkee lukuvuoden kurssien aikataulun eli kurssien sijoittumisen eri jaksoille. Kurssitarjotin laaditaan opiskelijoiden ennakkovalintojen perusteella. Tulevan lukuvuoden kurssivalinnat tehdään wilmassa keväällä ennen lomaa.

Opiskelija rakentaa oman jaksoittaisen työjärjestyksensä. Ensimmäisenä vuonna suurin osa kursseista on pakollisia ja kurssivalinnat tehdään alustavasti opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Kurssitarjotin löytyy opiskelijan Wilmasta. Pakolliset kurssit on merkitty punaisella, valtakunnalliset syventävät vihreällä ja paikalliset soveltavat sinisellä.

Yleensä opiskelija suorittaa jaksossa keskimäärin 6 kurssia, kuitenkin vähintään 4 kurssia. Ensimmäisen vuoden lopussa kursseja tulee olla suoritettuna noin 30, toisen vuoden lopussa 60 ja kolmannen 75. Mikäli ohjelma on 3,5 tai 4-vuotinen, voi kurssimäärä jaksoissa olla pienempi. Poikkeavasta opintoajasta sovitaan aina opinto-ohjaajan kanssa.

Opintosuunnitelman laadinnassa huomioitavaa

Kertauskurssit

Ensimmäisenä lukiovuonna voi valita peruskoulun oppimäärän kertaavia kursseja esimerkiksi äidinkielessä, matematiikassa ja kielissä. Jos edellä mainituissa aineissa peruskoulun päättötodistuksen arvosana on ollut 7 tai heikompi, on syytä valita aineen kertauskurssi.

Kielet

Opinto-ohjelmaan tulee sisältyä toinen kotimainen kieli ja yksi A-tason vieras kieli.

Jos perusopetuksen oppimäärään ei ole sisältynyt ruotsia voi anoa vapautusta ruotsin kielen opiskelusta rehtorilta lukio-opintojen alussa.

Tuusulan perusopetuksessa aloitettujen vieraiden kielten opintoja voi jatkaa Tuusulan lukiossa. A2-, B2- ja B3-tason kieliä voi opiskella yhdestä kurssista 1-10 kurssia. Jatko-opinnoissa ja tulevaisuuden työelämässä on etua monipuolisesta kielitaidosta.

Matematiikka

Lukion matematiikka alkaa kaikille yhteisellä kurssilla. Tämän jälkeen opiskelija valitsee matematiikasta lyhyen tai pitkän oppimäärän. Pitkässä matematiikassa opiskellaan yhdeksän pakollista kurssia, lyhyessä viisi. Opiskelija voi vaihtaa tasoa opintojen aikana. Hyväksytysti suoritetut pitkän matematiikan kurssit voidaan hyväksilukea osaksi lyhyen matematiikan oppimäärää. Fysiikan syventävien kurssien opiskelua tukee pitkä matematiikka.

Katsomusaineet

Evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvat opiskelijat suorittavat oman uskontonsa oppimäärän. Uskonnollisiin yhteisöihin kuulumattomat opiskelijat osallistuvat evankelis-luterilaiseen, ortodoksiseen tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Myös muihin uskontokuntiin kuuluvat voivat halutessaan opiskella edellä mainittuja katsomusaineita. Jos opiskelija osallistuu muuhun kuin evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen tai elämänkatsomustiedon opetukseen, tulee hänen esittää luotettava selvitys uskonnollisen yhteisön jäsenyydestä. Pakollisen katsomusaineen lisäksi voi valinnaisena oppiaineena opiskella muita opetussuunnitelman mukaisia katsomusaineita.

Ylioppilastutkinto

Myös ylioppilastutkintoon sisällytettävät aineet pitää huomioida ainevalinnoissa. Kokeet perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Tarkista siis, että suoritat edellä mainitut kurssit ja oppimäärää kertaavat abikurssit ennen koetta. Tutkintoa hajautettaessa esimerkiksi kolmannen vuoden syksylle opiskelijan tulee valita toisen vuoden opinto-ohjelmaansa tarvittavat kurssit. Pakollisia kursseja on tarjolla useita kertoja ja syventäviä ja soveltavia kursseja valintojen mukaan. Lisätietoa YO-tutkinnosta

Jatko-opinnot

Opintosuunnitelman laatimisessa on hyvä huomioida vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä jatko-opintosuunnitelmat. Esimerkiksi pitkää matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa vaaditaan tekniikan ja luonnontieteiden aloilla. Lääketieteessä lisäksi vaaditaan biologian oppimäärän osaamista.

Opiskelu osana kokonaisuutta

Opiskelu on yksi osa elämääsi, joten harrastukset, lepo ja ihmissuhteet pitää myös ottaa huomioon kokonaissuunnitelmaa tehdessä. Kannattaa työskennellä aktiivisesti koulupäivän aikana sekä opiskella kotonakin jakson aikana säännöllisesti. Näin päättöviikko ei muodostu liian raskaaksi.