Ruotsin kieli

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät ruotsin kielen moduulit ovat tarjolla kaikissa toimipisteissä. Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti.

Valtakunnalliset pakolliset moduulit

RUB1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa olemassa olevaa kielitaitoaan ja omia vahvuuksiaan
 • rohkaistuu käyttämään ruotsin taitoaan arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa painottaen suullista viestintää
 • kehittää omia opiskelustrategioitaan ja vuorovaikutustaitojaan ja löytää itselle sopivia työtapoja
 • syventää tietämystään suomen ja ruotsin kielten vaikutuksesta toisiinsa sekä Suomessa vallitsevista kieliolosuhteista
 • pystyy suhteuttamaan ruotsin kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn taitotasoon B1.1.

Liittyy opintojaksoon Vauhtia kielen oppimiseen (ENA1RUB1).

RUB2 Ruotsin kieli arjessani, 3 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa kertoa ruotsiksi omasta elämästään, ihmissuhteistaan ja lähiympäristöstään eri tilanteissa erilaisia viestintäkanavia käyttäen
 • kehittää keskustelu- ja kuuntelutaitojaan ruotsiksi
 • kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen sekä osaamisensa arvioinnin taitoja.

RUB3 Kulttuuri ja mediat, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee suomenruotsalaisia, ruotsalaisia ja muita pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä
 • tuntee ruotsinkielisiä medioita
 • osaa hyödyntää ruotsinkielisiä lähteitä tiedonhaussa
 • pystyy seuraamaan ruotsinkielisiä uutistekstejä ja ymmärtää pääasiat niistä.

RUB4 Ympäristömme, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tulkita erilaisia tekstejä, jotka käsittelevät maailman erilaisia elinympäristöjä, kulttuureja ja yhteiskuntia
 • harjoittaa erityisesti kirjallisia tekstintuottamistaitojaan aiheena mielipiteen ilmaisu
 • pystyy tuottamaan lyhyen ohjatun tekstin moduulin aihepiiristä.

RUB5 Opiskelu ja työelämä, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • rohkaistuu ruotsin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • kehittää tietämystään tekstilajeista, jotka liittyvät keskeisesti nuoren opiskeluun, työelämään ja itsenäistymiseen
 • pohtii jatko-opintojaan, urasuunnitelmiaan sekä valmiuksiaan elinikäiseen oppimiseen.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

RUB6 Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • vankentaa puhumisen sujuvuutta
 • tuottaa valmistelua edellyttävän suullisen esityksen
 • tiedostaa suullisen osaamisensa tason ja kehittämistarpeensa ja saa tästä palautetta.

RUB7 Kestävä elämäntapa, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää taitoaan tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille
 • laajentaa sosiaalisen median tuntemustaan käyttäen ruotsin kieltä
 • tutustuu kansallisissa kielitutkinnoissa vaadittavaan ruotsin taidon osaamiseen.

Paikalliset valinnaiset moduulit

RUB8 Parsintajakso, 2 op

Käymällä opintojakson opiskelijalla on mahdollisuus korottaa arvosanaansa joko opintojaksosta 1 tai 2. Jos opiskelija ei tarvitse pakollisen opintojakson suoritusta, lasketaan opintojakson suoritus opintopistemäärään. Opintojakso arvioidaan numeroin (4–10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

RUB9 Ruotsia abeille, 2 op

Moduulissa kerrataan ja valmennetaan abiturientteja ylioppilastutkintoa varten. Moduulin aikana harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita. Erityisesti keskitytään rakenteiden soveltamiseen. Moduuli päättyy koko lukion oppimäärää mittaavaan preliminäärikokeeseen.

RUB10 Kielioppi, 2 op

Moduulissa kerrataan ruotsin kielioppia ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

RUB11 Svenska på nätet, 2 op

Moduulissa tutustutaan ruotsinkielisiin medioihin ja tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, esimerkiksi blogeja, sarjakuvia ja mielipidekirjoituksia. Tavoitteena on kirjallisen ilmaisun kehittäminen, sanavaraston kartuttaminen ja ruotsinkielisten sisältöjen ymmärtäminen. Pääpaino on sujuvan kirjoittamisen harjoittelussa, mutta jakson aiheet ja suoritustapa muokataan opiskelijoiden kiinnostuksen pohjalta. Moduuli järjestetään verkko-opetusta hyödyntämällä.

RUB12 Kirjoitustaito, 2 op

Moduulin aikana harjoitellaan hyvän kirjoitelman kirjoittamisen taitoja. Jokaisen opiskelijan lähtötaso otetaan huomioon mahdollisimman paljon.