Musiikki

Lukiokoulutuksessa musiikin opetuksen tehtävänä on edistää opiskelijan aktiivista musiikillista toimintaa ja osallisuutta. Musiikin opetuksessa opiskelija tutustuu maailmaan moniaistisesti ja tutkii sitä etenkin kuulonvaraisesti. Hän syventää myönteistä suhdetta musiikkiin ja taiteelliseen ilmaisuun sekä pohtii niiden merkitystä elämässä.

Lukion musiikin opetus tarjoaa tilaisuuksia musiikillisten ilmaisutapojen kokeilemiseen, mielikuvituksen käyttöön ja taiteidenväliseen työskentelyyn. Luova tuottaminen ja uusien musiikillisten ratkaisujen etsiminen ovat prosesseja, jotka vaativat aikaa ja rauhaa ajatella. Ne kehittävät pitkäjänteisyyttä ja kykyä soveltaa opittua uusissa tilanteissa.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät musiikin moduulit ovat tarjoilla kaikissa toimipisteissä. Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti.

Valtakunnalliset pakolliset moduulit

MU1 Intro - kaikki soimaan, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää äänenkäyttöään ja musisointitaitojaan
 • uskaltaa käyttää musiikkia ilmaisunsa välineenä ja tuottaa musiikillisia ideoita
 • harjaantuu hahmottamaan musiikin elementtejä kokemuksellisesti
 • tutkii ja syventää omaa kuuntelusuhdettaan
 • ymmärtää ja osaa soveltaa teknologian käyttömahdollisuuksia musiikissa
 • ymmärtää musiikin merkityksiä ja merkityksellisyyttä elämässä ja yhteiskunnassa
 • toimii edistäen turvallisen ääniympäristön syntymistä.

MU2 Syke – soiva ilmaisu, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää osaamistaan itselleen mieluisissa musiikillisissa ilmaisutavoissa
 • kehittää yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan
 • analysoi musiikin kulttuurisia piirteitä ja merkityksiä
 • heittäytyy rohkeasti tuottamaan musiikillisia ideoita.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

MU3 Genre - globaali uteliaisuus, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä
 • suhtautuu uteliaasti ja perehtyy kokemuksellisesti itselleen uusiin musiikin lajeihin ja musiikkikulttuureihin
 • hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa
 • tunnistaa omat lähtökohtansa sekä kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

MU4 Demo - luovasti yhdessä, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa
 • ottaa vastuuta ryhmän musiikillisesta toiminnasta
 • syventää ymmärrystään musiikillisen vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen tavoista
 • hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan.

Paikalliset valinnaiset moduulit

MU5.1 Bändiopinnot 1, 2 op

Bändiopinnot 1 on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Bändissä soitetaan eri instrumenteilla monipuolista bändiohjelmistoa. Opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus esiintyä koulun tilaisuuksissa. Soitettavat kappaleet sovitetaan jokaiselle osallistujalle sopivaksi lähtötasoon katsomatta. Bändiopinnot sisältää viikoittaisen bändiharjoituksen (60 min.) erikseen sovittavana aikana lukuvuoden ajan.

MU5.2 Bändiopinnot 2, 2 op

Bändiopinnot 2 on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille. Bändissä soitetaan eri instrumenteilla monipuolista bändiohjelmistoa. Opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus esiintyä koulun tilaisuuksissa. Soitettavat kappaleet sovitetaan jokaiselle osallistujalle sopivaksi lähtötasoon katsomatta. Bändiopinnot sisältää viikoittaisen bändiharjoituksen (60 min.) erikseen sovittavana aikana lukuvuoden ajan.

MU5.3 Bändiopinnot 3, 2 op

Bändiopinnot 3 on tarkoitettu kolmannen vuoden opiskelijoille. Bändissä soitetaan eri instrumenteilla monipuolista bändiohjelmistoa. Opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus esiintyä koulun tilaisuuksissa. Soitettavat kappaleet sovitetaan jokaiselle osallistujalle sopivaksi lähtötasoon katsomatta. Bändiopinnot sisältää viikoittaisen bändiharjoituksen (60 min.) erikseen sovittavana aikana lukuvuoden ajan.

MU6 Stressinhallinta, 2 op

Moduulissa harjoitellaan rentoutumista ja stressinhallintaa musiikin avulla ja itsetuntemuksen kautta. Opetellaan tunnistamaan ja käyttämään hyväksi paitsi erilaisten musiikin lajien myös torkahtamisen vaikutusta mielialaan ja vireystilaan. Tutustutaan stressin fysiologisiin vaikutuksiin.

MU7 Musikaali, 2 op

Moduulissa valmistetaan koululle musikaaliesitys yhteistyössä yläkoulun kanssa. Opiskelija voi osallistua näyttelemällä, laulamalla solistina tai kuorossa, soittamalla yhtyessä tai tekemällä äänentoistoa, valaistusta, lavastusta tai puvustusta.

MU8.1 Kuoro/lauluyhtye 1, 2 op

Kuoro/lauluyhtye 1 on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Moduuli suoritetaan osallistumalla lukuvuoden ajan viikoittain kuoron harjoituksiin (1 t/vko). Kuorossa opiskelija perehtyy äänenkäyttöön ja monipuoliseen lauluohjelmistoon.

MU8.2 Kuoro/lauluyhtye 2, 2 op

Kuoro/lauluyhtye 2 on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille. Moduuli suoritetaan osallistumalla lukuvuoden ajan viikoittain kuoron harjoituksiin (1 t/vko). Kuorossa opiskelija perehtyy äänenkäyttöön ja monipuoliseen lauluohjelmistoon.

MU8.3 Kuoro/lauluyhtye 3, 2 op

Kuoro/lauluyhtye 3 on tarkoitettu kolmannen vuoden opiskelijoille. Moduuli suoritetaan osallistumalla lukuvuoden ajan viikoittain kuoron harjoituksiin (1 t/vko). Kuorossa opiskelija perehtyy äänenkäyttöön ja monipuoliseen lauluohjelmistoon.

MU9 Musiikin tuottaminen, 2 op

Moduulissa tutustutaan improvisointiin, säveltämiseen, sanoittamiseen, sovittamiseen, musiikin tuottamiseen, äänittämiseen ja julkaisemiseen. Aihetta voi lähestyä perinteisen biisinkirjoittamisen näkökulmasta, modernin musiikkiteknologian kautta tai yhdistämällä molemmat. Tavoitteena on luoda yksin, pareittain tai ryhmissä musiikillinen kokonaisuus, joka voi koostua erilaisista pienemmistä teoksista.

MU10 Pelimusiikki, 2 op

Moduulissa harjoitellaan ja toteutetaan musiikin ja äänitehosteiden tuottamista kuvitteellisiin tai olemassa/valmisteilla oleviin peli-ideoihin. Tuotoksia voi valmistella joustavasti yksin, pareittain tai ryhmässä. Pelimusiikin historiaan tutustutaan kuuntelemalla erilaisten pelien äänimaisemia. Ammattimaisesta pelimusiikin säveltämisestä muodostetaan käsitys tutustumalla alan ammattilaisten haastatteluihin. Pelimusiikkia ja äänitehosteita voidaan tuottaa sekä akustisesti (esim. ihmisäänellä) että sähköisesti ja sekä analogisesti että digitaalisesti. Musiikki ja äänitehosteet tallennetaan digitaalisesti tabletteja, tietokoneita ja älypuhelimia käyttäen.