Englannin kieli

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät englannin moduulit ovat tarjolla kaikissa toimipisteissä. Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti.

Valtakunnalliset pakolliset moduulit

ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • rohkaistuu kehittämään kielitaitoaan
 • syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä
 • analysoi ja kehittää taitoaan käyttää itse- ja vertaisarviointia oppimista tukevana menetelmänä
 • monipuolistaa kielenopiskelutaitojaan
 • oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kielenopiskelun apuvälineitä
 • pystyy suhteuttamaan osaamistaan taitotasoon B2.1.

Liittyy opintojaksoon Vauhtia kielen oppimiseen (ENA1RUB1).

ENA2 Englanti globaalina kielenä, 3 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa tapoja kehittää rakentavaa vuorovaikutusta
 • kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisutaitojaan
 • vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan
 • syventää tietoaan englannin asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden näkökulmasta.

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä
 • pystyy tuottamaan tekstejä monipuolisesti itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä
 • vahvistaa taitoaan käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.

ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin
 • kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
 • hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä ja tapoja tuottaa tekstejä hankkiakseen, yhdistääkseen, muokatakseen, esittääkseen ja arvioidakseen tietoa.

ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja tiivistämisen taitoja
 • kehittää taitojaan raportoida jäsennellysti havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.

ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai urasuunnitelmille
 • rohkaistuu englannin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • kehittää taitoaan ilmaista itseään muodollisemmissa asiayhteyksissä.

Liittyy opintojaksoon My future (ENA6OP2).

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa tiedonhakutaitojaan erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta
 • kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden analysoimiseksi
 • osallistuu myös laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin.

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
 • vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
 • vahvistaa taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja
 • harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Paikalliset valinnaiset moduulit

ENA0 Englannin kertaus, 2 op

Moduulin tavoitteena on madaltaa peruskoulun ja lukion kynnystä niiden opiskelijoiden osalta, joiden kielen perustaitoihin on jäänyt puutteita peruskoulussa. Moduuliin voivat osallistua ne opiskelijat, joilla peruskoulun päättötodistuksessa on englannin kielen arvosana < 7. Moduulissa kerrataan peruskoulun keskeiset sisällöt kieliopin, sanaston, kuullun ja luetun ymmärtämisen sekä kirjoittamisen osalta.

ENA9 Englantia abeille, 2 op

Moduulissa kerrataan keskeistä kielioppia ja sanastoa sekä harjoitellaan ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä, kuten kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä ja kirjallista ilmaisua. Tavoitteena on valmentaa opiskelijoita ylioppilaskokeeseen.

ENA10 Kirjoita englantia, 2 op

Moduulissa harjoitellaan hyvän kirjoitelman kirjoittamisen taitoja. Moduuli on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittyä kirjoitelmien laatimisessa.

ENA11 Kuullun ja luetun ymmärtämistä, 2 op

Tavoitteena on laajentaa opiskelijan taitoja kuullun ja luetun ymmärtämisessä. Moduuli tarjoaa luetun ja kuullun ymmärtämisen harjoitusta abiturienteille.

ENA12 Englannin kielioppia, 2 op

Vahvistetaan vaativien rakenteiden hallintaa. Moduuli soveltuu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvalle opiskelijalle.

ENA13 Opintojaksojen 1–3 kertausta, 2 op

Moduulissa kerrataan lukion 1. vuoden englannin opintoja sanaston ja kieliopin osalta. Moduuli on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka kaipaavat perusasioiden kertaamista. Suositellaan käytäväksi 2. tai 3. opiskeluvuoden alussa helpottamaan myöhemmistä opinnoista suoriutumista ja ylioppilaskokeiden läpäisyä.