Kuvataide

Kuvataide on visuaalista kulttuurikasvatusta, jossa opiskelija tutkii todellisuutta taiteen keinoin. Oppiaineen keskeisenä päämääränä on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään. Kokemukset, mielikuvitus ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle oppimiselle. Opetuksessa tarkastellaan taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. Opiskelija vahvistaa aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön tuntemustaan, joka tukee traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetuksella tuetaan laaja-alaisen yleissivistyksen rakentumista sekä aktiiviseen paikalliseen ja globaaliin toimijuuteen kasvamista. Opiskelijoille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia tulevaisuuden jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiuksien kehittämiseen. Opinnot antavat edellytyksiä luovan ja kriittisen ajattelun kehittämiselle, elinympäristöön vaikuttamiselle ja kestävän elämäntavan edistämiselle.

Valtakunnalliset pakolliset ja valinnaiset kuvataiteen moduulit ovat tarjolla kaikissa toimipisteissä. Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti.

Valtakunnalliset pakolliset moduulit

KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • havainnoi itselle ja muille merkityksellisiä kuvia sekä jakaa ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • käyttää erilaisia kuvailmaisun välineitä, materiaaleja, teknologioita ja lähestymistapoja itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä
 • soveltaa visuaalisen viestinnän ja teknologian keinoja näkemysten esittämisessä sekä osallistumisessa ja vaikuttamisessa
 • tutkii ja tulkitsee taidetta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
 • tutkii ja tulkitsee eri aikojen, kulttuurien ja yhteisöjen visuaalista kulttuuria
 • tutkii ja tulkitsee kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä
 • ymmärtää kuvakulttuurien merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa
 • ymmärtää visuaalisen kulttuurin merkityksen kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjänä, kulttuuriperinnön uudistamisessa ja kestävän tulevaisuuden kannalta.

Liittyy opintojaksoon Kuvia kulttuurista (HI1KU1).

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • havainnoi itselle ja muille merkityksellisiä teoksia, tuotteita ja palveluita sekä digitaalisia, rakennettuja ja luonnon ympäristöjä
 • perustelee ympäristöihin, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä havaintojaan ja ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • tarkastelee ympäristön kuvien yhteyksiä omiin kuviinsa, taiteeseen ja kulttuuriperintöön
 • soveltaa arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen prosesseja, teknologioita ja toimintatapoja kuvailmaisussaan itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
 • tutkii ja tulkitsee rakennettua ympäristöä, tuotteita ja palveluja yhteiskuntakehityksen, oikeuksien ja kestävän tulevaisuuden näkökulmista
 • kehittää osaamistaan ympäristön kuvien tekijänä, tulkitsijana, arvottajana ja toimijana
 • ymmärtää visuaalisuuden merkityksiä tuotteiden, palveluiden ja arkkitehtuurin kestävässä suunnittelussa, viestinnässä ja käyttämisessä
 • ymmärtää kuvilla vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia omassa elämässään esteettisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden kannalta.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää omakohtaista suhdettaan digitaaliseen kuvaan, mediaan, taiteeseen ja teknologiaan ajattelun ja ilmaisun taitojaan kehittämällä
 • laajentaa median, taiteen, teknologian ja audiovisuaalisen kulttuurin tuntemustaan perehtymällä erilaisiin ilmaisu-, tuotanto- ja esitystapoihin
 • tutkii mediakulttuuria tuottaessaan ja tulkitessaan teoksia, tuotteita ja palveluja
 • hyödyntää mediateknologian keinoja, työtapoja ja prosesseja suunnittelussa, vuorovaikutuksessa ja osallistumisessa itsenäisesti sekä osana ryhmää
 • tulkitsee tiedon tuottamisen tapoja yhdisteleviä visuaalisen kulttuurin tuotteita ja niihin sisältyviä intertekstuaalisia suhteita
 • tulkitsee mediaesityksiä ja taidetta teoksen, tekijän, yleisön ja yhteiskunnan näkökulmista
 • ottaa kuvillaan kantaa mediassa, kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin
 • tutkii median ja taiteen kuvia identiteettien rakentamisen, kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista.

KU4 Taiteen monet maailmat, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii, tulkitsee ja arvottaa taiteen kuvien henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä
 • syventää omakohtaista suhdettaan eri aikojen ja eri kulttuurien kuvailmaisuun
 • syventää kuvailmaisun taitojaan omien tavoitteiden suuntaisesti itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
 • soveltaa kuvan tekemisessä nykytaiteelle ominaisia ilmaisemisen, esittämisen ja toiminnan tapoja
 • tulkitsee taidetta teoksen, tekijän, vastaanottajan, taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista
 • tutkii ilmaisussaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä
 • ottaa kuvillaan kantaa kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin
 • tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria identiteettien rakentamisen, kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista.

Paikalliset valinnaiset moduulit

KU5 Taide tässä ajassa, 2 op

Moduulissa tutustutaan nykytaiteen taustailmiöihin, käsitellään visuaalisia alakulttuureja, erilaisia taidekäsityksiä, ympäristö- ja yhteisötaidetta, moniaistillisuutta sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Moduulissa käytetään nykytaiteen keinoja omassa työskentelyssä. Menetelminä ovat yksilö- tai ryhmätyöt ja prosessityöskentely. Moduuli on tarjolla jokaisessa toimipisteessä. 

KU6 Piirustus ja/tai maalaus, 2 op

Moduulin painopiste valitaan ryhmän toiveiden mukaan. Moduulissa kehitetään piirustustekniikkaa eri piirtimin ja syvennetään omaa ilmaisua ja havaintokykyä. Moduulissa tutkitaan kuvan rakennetta ja kehitetään sommittelutaitoa ja piirretään sekä mallista että mielikuvituksesta. Moduulissa syvennytään eri maalaustekniikoihin ja välineiden monipuoliseen kokeilemiseen. Opiskelijaa rohkaistaan löytämään oma persoonallinen maalaustapansa. Moduuli on tarjolla jokaisessa toimipisteessä. 

KU7 Kuvanveisto, rakentelu ja muotoilu, 2 op

Moduulissa perehdytään kolmiulotteiseen ilmaisuun ja kehitetään muodon tajua. Materiaaleina käytetään esimerkiksi savea, kipsiä, paperimassaa ja sekamateriaaleja. Tavoitteena on kolmiulotteisen muototajun syventäminen. Moduuli on tarjolla jokaisessa toimipisteessä. 

KU8 Grafiikka käyttögrafiikasta taidegrafiikkaan, 2 op

Moduulissa tutustutaan taidegrafiikan eri menetelmiin ja luonteeseen, opitaan vedostaminen ja vedosten merkitseminen ja kehystäminen. Opiskelija tutustuu myös käyttögrafiikan eri ympäristöihin: mainoksista pakkauksiin, painotuotteista tietokonegrafiikkaan. Moduuli järjestetään Jokelassa ja Kellokoskella. 

KU9 Kuvataidetta yksilöllisesti, 2 op

Moduulissa opiskelijalla on mahdollisuus syventyä itseään erityisesti kiinnostavaan kuvataiteen osa-alueeseen. Moduuli voi myös toimia valmentavana kurssina taideoppilaitokseen pyrkivälle. Moduuli on tarjolla jokaisessa toimipisteessä. 

KU10 Valokuvaus, 2 op

Moduulissa luodaan lyhyt katsaus valokuvauksen historiaan ja pimiötyöskentelyyn camera obscuran tai fotogrammien avulla. Moduulissa opiskellaan kameran toiminnan ja kuvaamisen peruskäsitteitä, sommittelua ja rajaamista. Työskentely on sujuvampaa, jos osalla opiskelijoista on mahdollisuus käyttää omaa kameraa. Moduuli järjestetään Jokelassa. 

KU11 Ympäristö- ja nykytaidetta, 2 op

Moduulissa tarkastellaan ympäristö- ja nykytaiteen ilmaisukeinoja, joiden pohjalta tehdään oma ympäristötaideteos tai produktio. Moduuli järjestetään Hyrylässä ja Jokelassa. 

KU12 Vanhojen juhlataide, 2 op

Moduulissa perehdytään tilan suunnitteluun, lavastamiseen ja valaistukseen erilaisia materiaaleja käyttäen. Opiskelijat toteuttavat moduulin lopuksi vanhojen tanssien visuaalisen ilmeen ja kokonaisuuden juhlasaliin. Moduuli järjestetään Hyrylässä.

KU13 Peligrafiikan suunnittelu, 2 op

Moduulissa harjoitellaan peligraafikon työn perusteita Concept Artista 2D-grafiikkaan sekä pelihahmojen ja pelimaailman suunnittelua. Työskentely on pääosin digitaalista piirtämistä. Moduulissa keskitytään pelien graafiseen suunnitteluun ja harjoitellaan tarvittavia kuvataiteen perustaitoja. Moduuli järjestetään Kellokoskella.