Saksan kieli

Oppimäärän erityisenä tehtävänä on rohkaista opiskelijaa laajentamaan kielellistä repertuaariaan sekä kannustaa opiskelijaa jatkuvaan kieltenopiskeluun ja jatkamaan kieliopintoja myös lukion jälkeen osana elinikäisen oppimisen polkua. Tehtävänä on vahvistaa opiskelijan kieli- ja kulttuuriosaamista kohdekielen näkökulmasta. Opetus ohjaa tarkastelemaan, miten uuden kielen oppiminen lisää ymmärrystä ajattelun ja kielen välisestä yhteydestä.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät saksan kielen moduulit ovat tarjolla kaikissa toimipisteissä. Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti.

A-oppimäärä - valtakunnalliset pakolliset moduulit

SAA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • rohkaistuu kehittämään kielitaitoaan
 • syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä
 • soveltaa ja kehittää kieltenopiskelustrategioitaan sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja
 • oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kielenopiskelun apuvälineitä
 • pystyy suhteuttamaan osaamistaan kohdekielen oppimäärän opiskelulle määriteltyyn taitotasoon.

Liittyy opintojaksoon Saksan perusteet 1 (SAA1SAA2).

SAA2 Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen, 3 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa tapoja kehittää rakentavaa vuorovaikutusta
 • kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisutaitojaan
 • vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan
 • syventää tietoaan kohdekielen asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden näkökulmasta.

Liittyy opintojaksoon Saksan perusteet 1 (SAA1SAA2).

SAA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä
 • pystyy tuottamaan tekstejä kuvaillen itselleen tärkeitä kulttuuriaiheita tai -ilmiöitä
 • vahvistaa taitoa käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.

SAA4 Kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin
 • kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
 •  hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä tai tapoja tuottaa tekstejä.

SAA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja harjoittelee tiivistämisen taitoja
 • kehittää taitojaan kertoa havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.

SAA6 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai urasuunnitelmille
 • rohkaistuu kohdekielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • kehittää taitoaan ilmaista itseään myös muodollisissa asiayhteyksissä.

A-oppimäärä - valtakunnalliset valinnaiset moduulit

SAA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa tiedonhakutaitojaan erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta
 • kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden analysoimiseksi
 • osallistuu myös laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin.

SAA8 Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
 • vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
 • vahvistaa taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja
 • harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

B2-/B3-oppimäärä - valtakunnalliset valinnaiset moduulit

Perustason alkeet 1, 2 op (SAB31)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• hahmottaa uuden kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin sekä hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan
• löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä
• hahmottaa kohdekielen aseman maailmassa
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
• rutiininomaiset viestintätilanteet
• keskeisimmät viestintästrategiat
• tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset

Perustason alkeet 2, 2 op (SAB32)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1–A1.2 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
• oman lähipiirin ja arjen kuvailu
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa
• tavanomaiset asiointitilanteet

Perustason alkeet 3, 2 op (SAB21/SAB33)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
• sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
• vapaa-ajan vietto ja harrastukset
• koulu

Perustaso 1, 2 op (SAB22/SAB34)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
• kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
• Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
• arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua

Perustaso 2, 2 op (SAB23/SAB35)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
• hyvinvointi ja terveys
• eri elämänvaiheet

Perustaso 3, 2 op (SAB24/SAB36)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
• eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
• ajankohtaiset kulttuuriaiheet
• luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella

Perustaso 4, 2 op (SAB25/SAB37)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
• opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
• tulevaisuudensuunnitelmat

Perustaso 5, 2 op (SAB26/SAB38)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
• ajankohtaiset aiheet
• kohdekieliset mediat
• lähdekritiikki

Perustason jatko 1, 2 op (SAB27)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
• erilaiset asuinympäristöt
• kestävä elämäntapa

Perustason jatko 2, 2 op (SAB28)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
• kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
• tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin
• kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa