Psykologia

Psykologian tehtävä on antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida, ymmärtää ja arvioida ihmisen psyykkistä toimintaa ja siihen vaikuttavia sosiaalisia, kulttuurisia ja biologisia tekijöitä. Opetuksessa perehdytään psykologian tieteenalan kieleen, käsitteisiin ja tapoihin rakentaa tietoa. Oppiaineen sisällöt perustuvat tutkimustietoon, joka tuodaan lähelle opiskelijaa kytkemällä se ihmisen toiminnan ja arjen ilmiöiden ymmärtämiseen. Psykologian moninäkökulmaisuus sekä empiirinen ja reflektiivinen ote kehittävät laajasti opiskelijan ajattelun taitoja. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään psyykkisten, biologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta sekä vahvistamaan taitoaan arvioida ja soveltaa oppimaansa.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät psykologian moduulit ovat tarjoilla kaikissa toimipisteissä. Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti.

Valtakunnalliset pakolliset moduulit

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää, millainen tiede psykologia on ja että psykologinen tieto perustuu tutkimuksiin
 • osaa kuvailla tieteellisen ajattelun peruspiirteitä psykologian näkökulmasta
 • osaa selittää tietoisen ja ei-tietoisen toiminnan luonnetta ja eroja
 • osaa eritellä ihmisen toimintaan liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tutustuu johonkin hyvinvoinnin ilmiöön psyykkisestä, biologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta
 • osaa eritellä oppimiseen liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä arvioida ja kehittää tämän tiedon pohjalta omaa oppimistaan ja opiskeluaan.

Liittyy opintojaksoon Hyvinvoiva opiskelija (LI1OP1PS1TE1).

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

PS2 Kehittyvä ihminen, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa eritellä ihmisen yksilölliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta
 • osaa selittää, miten hermoston kypsyminen ja muovautuminen heijastuvat psyykkiseen kehitykseen sikiökaudelta läpi elämänkulun
 • osaa kuvailla lapsuus- ja nuoruusiän sosioemotionaalista ja kognitiivista kehitystä sekä soveltaa niihin liittyvää teoria- ja tutkimustietoa
 • osaa antaa esimerkkejä sosialisaation ja kulttuurin vaikutuksesta ihmisen kehitykseen
 • ymmärtää kokonaisvaltaisesti kehityksen yksilöllisyyttä ja jatkuvuutta
 • perehtyy nuoruusiän psykologiaan ja pohtii aikuisuuteen siirtymiseen liittyviä tekijöitä
 • osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen
 • osaa kuvailla, miten ihmisen kehitystä tutkitaan.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
 • osaa selittää, miten havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti ovat yhteydessä ihmisen muuhun tiedonkäsittelyyn
 • ymmärtää kielen merkitystä ihmisen toiminnalle
 • ymmärtää päätöksenteon kognitiivista perustaa
 • tunnistaa joitakin yleisimpiä kognitiivisen toiminnan häiriöitä
 • ymmärtää plastisuuden merkityksen ja hermoverkkojen toiminnan pääperiaatteet psyykkisen toiminnan perustana
 • osaa kuvailla havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, muistiin ja kielellisiin toimintoihin liittyvää aivotoimintaa
 • osaa suunnitella ja esitellä yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen ja arvioida menetelmään liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia.

PS4 Tunteet ja mielenterveys, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa selittää tunteiden muodostumista ja niiden kulttuurisidonnaisuutta
 • ymmärtää tunteiden merkityksen ihmisen kognitiiviseen toimintaan, vuorovaikutukseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä saa valmiuksia soveltaa tätä tietoa itseymmärryksen ja vuorovaikutuksen välineenä
 • osaa selittää mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä soveltaa tätä tietoa oman ja muiden hyvinvoinnin edistämiseen
 • tunnistaa yleisimpiä mielenterveyden ongelmia ja mielenterveyshäiriöitä
 • osaa pohtia mielenterveyden ja sen häiriöiden määrittelyn tulkinnanvaraisuutta ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
 • osaa kuvailla biologisia, psyykkisiä, sosiaalisia ja kulttuurisidonnaisia tekijöitä mielenterveyshäiriöiden taustalla ja hoidossa
 • syventyy yhden mielenterveyshäiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa kuvailla yksilöllisten ominaisuuksien eroja ja niiden geneettistä perustaa
 • osaa tarkastella persoonallisuutta kokonaisuutena eri näkökulmista ja soveltaa tätä tietoa omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa
 • osaa kuvailla yksilöllisiä eroja älykkyydessä ja luovuudessa
 • osaa tarkastella sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin merkitystä yksilön toimintaan
 • ymmärtää ihmisen toimintaa persoonallisuuden, sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmasta
 • osaa soveltaa psykologian tietoja erilaisuuden ymmärtämiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisee
 • osaa kuvailla ja arvioida yksilöllisten erojen tutkimuksen psykologisia arviointimenetelmiä.

Paikalliset valinnaiset moduulit

PS6 Psykologiaa abeille, 2 op

Moduulissa käsitellään syventäen ja kerraten koko psykologian oppimäärää. Kaikkien psykologian opintojaksojen keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät, teoriat ja koulukunnat ovat merkittävä osa kertaamista. Jakson oleellinen osa on valmistautuminen yo-kirjoituksiin tehtäviä analysoimalla ja eri tehtävätyyppejä harjoittelemalla.

PS7 Sosiaalipsykologian syventävät opinnot, 2 op

Moduulissa käsitellään ihmisen toimintaa sosiaalisena olentona. Ryhmiin kuuluminen, erilaiset ryhmät, ryhmien kehittyminen ja organisaatiopsykologia ovat osa opintojen sisältöä. Sosiaalipsykologian tutkimusmenetelmät ja tulokset esitellään osana opintoja.

PS8 Onnellisuuden psykologia, 2 op

Moduulin tavoitteena on oppia soveltamaan psykologisia harjoitteita ja tietämystä omaan elämään. Moduuli käsittelee positiivisen psykologian koulukunnan piirissä syntynyttä onnellisuuden psykologiaa, jonka keskeisiä sisältöjä käsitellään. Moduulissa tehdään testejä, luetaan onnellisuuteen liittyviä artikkeleja ja pohditaan onnellisuuden psykologian teemoja. Onnellisuuden edellytykset, harjoitteet ja soveltavat pohdinnat ovat merkittävä osa opintojen sisältöä. Uusi psykologinen tietämys onnellisuuden perusteista on tärkein sisältö.

PS9 Psykologia ja elämänhallinta, 2 op

Moduulissa pyritään soveltamaan psykologisia tietoja oman elämän hallintaan. Osallistujien kesken valitaan psykologisista teemoista sovellettavat aiheet. Tyypillisiä aiheita ovat oppimisen strategiat, mielen hyvinvointi, haasteellisten tilanteiden ja emootioiden kohtaamisen keinot, flow ja mindfulness.

PS10 Mediapsykologia, 2 op

Mediapsykologia tutkii yksilön ja median välistä yhteyttä ja median vaikutusta ihmisiin. Media muokkaa tällä hetkellä kaikilla aloilla ja sovelluksissa eniten ihmisen käytöstä, mikä tekee aihepiiristä erittäin ajankohtaisen.Moduulissa käydään tutkimusesimerkein läpi, kuinka mediaa käytetään tiedon välittäjänä, elämysmyllynä sekä välineenä minuuden ja maailman hahmottamiseen. Opintojen aikana perehdytään myös informaationkäsittelyn psykologiaan, suostutteluun ja vaikuttamiseen, uutisten ja faktaohjelmien reliabiliteettiin, mediavaikutusten vuorovaikutteisuuteen, mediamotiivieihin, median ja persoonallisuuden suhteeseen sekä median vaikutukseen ihmisen identiteetin muovautumisessa, median tutkimuksen koulukuntiin sekä peli- ja nettiriippuvuuteen.

PS11 Mielenterveys ja psykiatrinen hoito, 2 op

Moduuli järjestetään yhdessä Kellokosken sairaalan kanssa. Moduuli tarjoaa tietoa mielenterveydestä ja sen ylläpidosta, mielenterveyden häiriöistä, psykiatrisesta hoidosta ja psykoterapian menetelmistä. Opinnot tarjoavat lisäksi tuntumaa psykiatrisen alan työtehtäviin.

PS12 Oikeuspsykologia, 2 op

Oikeuspsykologia on psykologisen tiedon ja osaamisen soveltamista oikeustieteen alalla. Yhä useampi psykologi tarvitsee oikeuspsykologian tietoja joutuessaan esimerkiksi antamaan kirjallisia tai suullisia lausuntoja oikeudelle ja syyttäjä- tai poliisiviranomaiselle. Myös yhä useampi juristi tarvitsee tietoa oikeuspsykologiasta. Oikeuspsykologia-moduulissa käydään läpi olennainen oikeusprosessiin liittyvää tutkimustietoa, jota valaistaan käytännön tapausesimerkein. Moduulissa pohditaan psykologin roolia oikeusprosesseissa ja käydään läpi psykologisen tiedon soveltamista rikos- ja siviiliprosesseihin. Moduulissa käsitellään oikeuspsykologian näkökulmasta muun muassa rikollisuuden syitä, rikoksen käsittelyä tuomioistuimessa, mielentilatutkimuksia, lapsia ja nuoria rikoksentekijöinä, psykologiaa kriminaalihuollossa, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, psyykkisen vahingon arvioimista, huoltajuus- ja tapaamisoikeuskiistoja, oikeustoimikelpoisuuden arviointia ja asiantuntijana toimimista oikeudessa.

PS13 Terve urheilija, 2 op

Moduulissa perehdytään ihmiskehon perusrakenteisiin ja fysiologisiin toimintoihin aktiivikuntoilijan näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat nuoren urheilijan ravitsemus, palautuminen, suorituskyky, liikunnan riskit ja psyykkinen valmennus. Moduulissa tutustutaan lihashuoltoon ja tehdään eri lajeille ominaisia kehonhuoltoharjoitteita.

Liittyy opintojaksoon Terve urheilija (TE5PS13).