Filosofia

Filosofia tarkastelee koko todellisuutta ja eri tapoja hahmottaa sitä. Sen kysymyksenasettelujen tunteminen luo pohjan maailmaa, yhteiskuntaa ja ihmistä koskevien käsitysten ymmärtämiselle ja niiden järkiperäiselle arvioinnille. Filosofisen ajattelun opiskeleminen harjaannuttaa punnitsemaan kriittisesti erilaisten käsitysten perusteluja.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät filosofian moduulit ovat tarjolla kaikissa toimipisteissä. Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti.

Valtakunnalliset pakolliset moduulit

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • muodostaa käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin
 • oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilaisille väitteille perusteluja, hahmottamaan perustelujen rakennetta sekä arvioimaan niiden pätevyyttä
 • tuntee ja oppii erilaisten vuorovaikutteisten harjoitusten ja keskustelujen kautta soveltamaan filosofian työtapoja, kuten oletusten kyseenalaistamista, käsitteiden luokittelua ja määrittelemistä sekä ajatuskokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä
 • perehtyy joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin käsitteellisiin erotteluihin
 • osaa eritellä ja arvioida kriittisesti erilaisia tiedollisia uskomuksia ja tutustuu tietämiseen joissain lukion oppiaineissa.

Liittyy opintojaksoon Poliittinen argumentointi (FI1YH1).

FI2 Etiikka, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin
 • osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta sekä hahmottaa normatiivisten ja kuvailevien väitteiden eron
 • osaa esittää suullisesti ja kirjallisesti johdonmukaisia eettisiä argumentteja sekä perustella moraalin velvoittavuutta
 • oppii jäsentämään oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla
 • osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein
 • osaa soveltaa etiikkaa yhteiskuntaa ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Liittyy opintojaksoon Merkityksellinen elämä (FI2/ET1/UE1/UO1).

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

FI3 Yhteiskuntafilosofia, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy joihinkin yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin
 • oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vapautta, tasa-arvoa ja vallankäyttöä yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa
 • pystyy arvioimaan filosofisesti yhteiskunnan rakennetta ja sen oikeutusta
 • osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin
 • ymmärtää oikeuksien merkityksen yhteiskunnan perustana.

FI4 Totuus, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa erottaa mielipiteet tosiasiaväittämistä ja ymmärtää tarpeen perustella tosiasiaväittämät
 • ymmärtää kielen ja merkitysten roolin todellisuuden hahmottamisessa
 • osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita totuudesta, tiedosta, todellisuuden luonteesta ja tieteestä
 • osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta
 • osaa arvioida havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden suhdetta totuuteen
 • oppii arvioimaan tilanteita, joissa eri tutkimukset antavat erilaisia tuloksia ja toimintavaihtoehtoja.

Paikalliset valinnaiset moduulit

FI5 Filosofiaa abeille, 2 op

Moduulin aikana kerrataan, syvennetään ja laajennetaan filosofian moduulien aiempia sisältöjä. Moduulin aikana harjoitellaan ylioppilaskirjoituksiin vastaamista sekä analysoidaan erilaisia filosofian ylioppilaskoetehtävätyyppejä. Moduulin tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia kirjoittaa filosofia ylioppilaskirjoituksissa. Arviointi tehdään suoritusmerkinnällä (S/H).