Ruotsin kieli

Ruotsin kieli on taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Pohjoismaisessa yhteistyössä käytetään ruotsin kieltä ja sen hyvä hallinta avaa monia mahdollisuuksia jatko-opinnoissa ja työelämässä. Ruotsin kieltä tarvitaan monissa valtion- ja kunnallishallinnon tehtävissä. Ruotsin kielen opetus antaa opiskelijoille valmiudet ruotsin kielen omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Jokaisella kurssilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita; puheen ymmärtämistä, puhumista, tekstin ymmärtämistä ja tuottamista sekä sanaston ja rakenteiden hallintaa.

Ruotsin kielen opiskelussa

  • opitaan viestimään ruotsin kielellä
  • tutustutaan Suomen ruotsinkieliseen kulttuuriin
  • tutustutaan Pohjoismaisiin yhteiskuntiin ja kulttuureihin.

Jos opiskelija haluaa suorittaa ruotsin kielen A-tason ylioppilaskokeen saa hän tukea opettajilta ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

Minun ruotsini (RUB1)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja sekä asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa sekä syvennetään vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin ja tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB2)

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan aktiivista keskustelua ja toisten kuuntelua. Harjaannutetaan mielipiteen ilmaisua ja neuvottelutaitoja arkipäiväisessä elämässä. Kurssin aihepiireinä ovat hyvä elämä sekä hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden merkitys ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Kulttuuri ja mediat (RUB3)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Monenlaiset elinympäristömme (RUB4)

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB5)

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Viesti ja vaikuta puhuen (RUB6)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Kestävä elämäntapa (RUB7)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Kertauskurssi (RUB0)

Kurssilla kerrataan tiivistetysti peruskoulussa opiskellut rakenneasiat ja keskeinen sanasto. Kurssi opiskellaan ruotsin kielen opintojen alkuvaiheessa. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä (S/H).

Ruotsin kurssien 1-2 kertaus (RUB8)

Kurssin tavoitteena on vahvistaa pohjaa, jolle kurssit 3-5 rakentuvat. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden arvosanat ovat jääneet heikoiksi. Käymällä kurssin opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kurssikoe joko kurssista 1 tai 2. Jos opiskelija ei tarvitse pakollisen kurssin suoritusta, lasketaan tämä kurssi kurssimäärään. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

Abien kertauskurssi (RUB9)

Tällä koulukohtaisella syventävällä kurssilla kerrataan ja valmennetaan abiturientteja ylioppilastutkintoa varten. Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita, erityisesti keskitytään rakenteiden soveltamiseen. Kurssi päättyy koko lukion oppimäärää mittaavaan preliminäärikokeeseen. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10. Arvosana voi vaikuttaa oppiaineen päättöarvosanaan ainoastaan korottavasti.


Kielioppikurssi (RUB10)

Kurssilla kerrataan ruotsin kielioppia ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Mediadrottning eller -kung (RUB11)

Kurssilla tutustutaan ruotsinkielisiin medioihin ja tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, esimerkiksi blogeja, sarjakuvia ja mielipidekirjoituksia. Tavoitteena on kirjallisen ilmaisun kehittäminen, sanavaraston kartuttaminen ja ruotsinkielisten sisältöjen ymmärtäminen. Pääpaino on sujuvan kirjoittamisen harjoittelussa, mutta kurssin aiheet ja suoritustapa muokkautuvat opiskelijoiden kiinnostuksen pohjalta. Kurssi järjestetään verkko-opetusta hyödyntämällä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kirjoituskurssi (RUB12)

Kurssilla harjoitellaan hyvän kirjoitelman kirjoittamisen taitoja. Kurssilla kunkin opiskelijan lähtötaso otetaan mahdollisimman pitkälle huomioon. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).