Saksan kieli

Äidinkielenä saksaa puhuu lähes 100 miljoonaa ihmistä Saksassa, Itävallassa ja Liechtensteinissa. Virallisena kielenä se on Sveitsissä, Luxemburgissa ja Belgiassa. Maailmanlaajuisesti saksaa puhutaan 41 maassa. Euroopan unionissa Saksalla ja saksan kielellä on merkittävä asema. Saksan kielen osaavia tarvitaan työelämässä, etenkin kaupan ja matkailun alueilla.

Saksan kielen opiskelu

  • antaa Saksan kulttuurin tuntemusta
  • tutustuttaa saksankieliseen maailman
  • antaa mahdollisuuden osallistua ystävyyskoulutoimintaan.

Tuusulan ystävyyskunta on Saksan Celle ja siellä oleva Christian-Gymnasium Hermannsburg on Hyrylän ystävyyskoulu. Koulujen välinen yhteistyö on tavoitteellista ja säännöllistä. Järjestämme vuosittaisia vierailuja ja yhteisiä projekteja.

Saksan kieltä voi opiskella A-kielenä tai B2/ B3-kielenä. Valtakunnalliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä ja ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi opintojen päättövaiheessa.

Kurssien suoritusjärjestys

A-taso - pakolliset kurssit

Kieli ja maailmani (SAA1)

Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun, nuoren elämään ja arkipäivän tilanteisiin. Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista, kehittämisen kohteita sekä analysoidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Kielen opiskelulle asetetaan tavoitteita ja etsitään keinoja osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Ihminen verkostoissa (SAA2)

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Kieltä harjoitetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Kurssilla syvennetään aktiivisen keskustelijan ja kuuntelijan taitoa sekä harjoitellaan mielipiteen muodostamista. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Kulttuuri-ilmiöitä (SAA3)

Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat ja luova toiminta. Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla kirjoitetaan erilaisia tekstejä painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SAA4)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Tiede ja tulevaisuus (SAA5)

Kurssin aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. Tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja syvennetään hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Opetellaan ilmaisemaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuuden visioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Opiskelu, työ ja toimeentulo (SAA6)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

A-taso - valtakunnalliset syventävät kurssit

Kestävä elämäntapa (SAA7)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa saksan kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään esimerkiksi fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Pakollisten kurssien aiheiden käsittelyä jatketaan ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Viesti ja vaikuta puhuen (SAA8)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

A-taso - paikalliset syventävät kurssit

Kielioppikurssi (SAA9)

Kurssilla kerrataan kielioppia ja tehdään vaativia rakenneharjoituksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (SAA10)

Kurssilla harjoitellaan yo-kirjoituksiin sekä sanastoa että rakenteita, mutta myös vastaustekniikkaa. Vahvistetaan opittuja taitoja ja hiotaan kielen hienouksia kuuntelu-, kirjoitus- ja tekstinymmärtämistehtävien avulla. Materiaalit saadaan sekä oppikirjoista että ajankohtaisesta uutismateriaalista. Kurssi arvostellaan numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä (S/H). Arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan ainoastaan korottavasti.

Kirjoituskurssi (SAA11)

Kurssilla opetellaan kirjoittamaan hyviä kirjoitelmia yo-kokeiden tekstityyppien ja vapaampien kirjoitustehtävien pohjalta ja lisäksi laajennetaan sanastoa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kulttuurikurssi (SAA12)

Kurssilla tutustutaan kulttuuriin, historiaan ja yhteiskuntaan saksankielisissä maissa. Kurssiin liittyy mahdollisuuksien mukaan tutustumismatka esimerkiksi Berliiniin tai muulle saksankieliselle alueelle. Opiskelijat osallistuvat kulttuurimatkan suunnitteluun ja kirjoittavat matkapäiväkirjaa. Lisäksi kurssilla tehdään saksankielinen projektityö jostakin kurssin sisältöön liittyvästä aihepiiristä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

B2/B3-tasot - valtakunnalliset syventävät kurssit

Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (SAB31)

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusta ja viestintää arkeen liittyvissä tilanteissa ja opetellaan tärkeimpiä kohteliaita ilmaisuja. Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja sen suhteeseen muihin opiskelijan opiskelemiin kieliin. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Matkalla maailmassa (SAB32)

Kurssilla harjoitellaan matkustamiseen ja sosiaaliseen kohtaamiseen sekä asiointiin liittyviä tilanteita. Opetellaan lisää viestintästrategioiden käyttöä. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Elämän tärkeitä asioita (SAB21/33)

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Monenlaista elämää (SAB22/34)

Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. Erityisesti kiinnitetään huomiota mahdollisiin sosiaalisten koodien eroavaisuuksiin. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Hyvinvointi ja huolenpito (SAB23/35)

Kurssilla tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin. Vuorovaikutustilanteita ja mielipiteen ilmaisemista harjoitellaan eri viestintäkanavia käyttäen. Keskusteluita käydään sekä kurssin aihealueista että arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.


Kulttuuri ja mediat (SAB24/36)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.


Opiskelu, työ ja tulevaisuus (SAB25/37)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.


Yhteinen maapallomme (SAB26/38)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.


Kansainvälinen toiminta (SAB27)

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.


Viesti puhuen ja kirjoittaen (SAB28)

Kurssilla vankennetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavia taitoja ja harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Lisäksi kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai täydennetään opiskelijoiden tarpeen mukaan. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

B2/B3-tasot - paikalliset syventävät kurssit

Saksan kertauskurssi abeille (SAB29/39)

Kurssilla harjoitellaan yo-kirjoituksia varten sanastoa ja rakenteita sekä vahvistetaan vastaustekniikkaa, opittuja taitoja ja hiotaan kielen hienouksia kuuntelu-, kirjoitus- ja tekstinymmärtämistehtävien avulla. Materiaalit saadaan sekä oppikirjoista että ajankohtaisesta uutismateriaalista. Kurssi arvostellaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H). Arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan ainoastaan korottavasti.


Saksan puhekurssi (SAB210/310)

Kurssilla vahvistetaan keinoja selviytyä saksan kielellä tavallisista arkitilanteista ja tutustutaan saksalaisen ja suomalaisen kulttuurin eroihin. Harjoitellaan, kuinka esittää mielipide, kuinka osoittaa olevansa samaa tai eri mieltä, kuinka puolustaa jonkun esitystä tai perustella eriävä kanta. Keskusteltavien aihepiirien sanavarastoa harjoitellaan ja laajennetaan sekä tekstein että audiovisuaalisin keinoin. Kurssi liittyy saksalaisen ystävyyskoulun kanssa ylläpidettyyn opiskelijoiden henkilökohtaiseen kontaktiin esim. yhteistyöprojektien avulla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Kielioppikurssi (SAB211/311)

Kurssilla kerrataan saksan kieliopin keskeisimpiä osa-alueita. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Saksan kulttuurikurssi (SAB212/312)

Kurssilla tutustutaan kulttuuriin, historiaan ja yhteiskuntaan saksankielisissä maissa. Kurssiin liittyy mahdollisuuksien mukaan tutustumismatka esim. Berliiniin tai muuhun saksankieliseen alueeseen. Opiskelijat osallistuvat kulttuurimatkan suunnitteluun ja kirjoittavat matkapäiväkirjaa. Lisäksi kurssilla tehdään saksankielinen projektityö jostakin kurssin sisältöön liittyvästä aihepiiristä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Kirjoituskurssi (SAB213)

Opetellaan kirjoittamaan hyviä kirjoitelmia yo-kokeiden tekstityyppien ja vapaampien kirjoitustehtävien pohjalta ja lisäksi laajennetaan sanastoa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).