Maantiede

Maantiede on lukion moderni oppiaine. Kursseilla perehdytään muuttuvaan maailmaan maantieteellisen median välityksellä. Maantieteessä tarkastellaan luonnonilmiöitä sekä ihmisten luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Opitaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutussuhteita sekä tarkastellaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Kursseilla yhdistetään luonnontieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen ajattelu.

Maantieteessä perehdytään

  • ympäristökysymyksiin
  • kestävään kehitykseen
  • maailmanlaajuisiin, alueellisiin ja paikallisiin ilmiöihin ja ongelmiin
  • aktiiviseen maailmankansalaisuuteen
  • paikkaan liitettävään tietoon.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

Maailma muutoksessa (GE1)

Kurssilla perehdytään muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaista uutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita. Kurssilla käsitellään myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Sininen planeetta (GE2)

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään maapallon ilma-, vesi- ja kivikehän sekä vyöhykkeiden rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiiin ja harjoitellaan geomediaa käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

 


Yhteinen maailma (GE3)

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (GE4)

Kurssilla tutustutaan osallistuvaan suunnitteluun, maailmanlaajuisiin kehitystrendeihin ja geomedian käyttöön tutkimuksessa ja vaikuttamisessa. Pohditaan, kuinka kehitystä voidaan ohjailla. Opiskelijat laativat tutkielman tai toteuttavat osallistumis- tai vaikuttamisprojektin, jossa hyödynnetään jo aikaisemmilla kursseilla opittuja maantieteellisiä tietoja ja taitoja.  Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Kertauskurssi (GE5)

Kurssi on tarkoitettu tueksi maantieteen kirjoituksiin osallistuville opiskelijoille. Kurssilla kerrataan maantieteen kurssien sisältöjä ja perehdytään sähköiseen ylioppilaskokeeseen. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Kotimaa ja kotiseutu (GE6)

Kurssilla syvennetään tietoja oman kotiseudun ja kotimaan luonnon ominaisuuksista ja ihmisen toiminnasta sekä tehdään kenttähavaintoja ja mittauksia. Aihealueita ovat Suomen sijainti, asema ja ominaisuudet, elottoman luonnon rakenteet ja järjestelmät (vesi, ilma, maaperä, kallioperä), elollinen luonto, väestö, talous ja elinkeinot sekä alueelliset erot. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kokoelmakurssi (GE7)

Kurssilla kootaan itsenäisesti maantieteellinen kokoelma esimerkiksi säähavainnoista, kuukaudesta Intiassa tai Kärnänsaaren geologiasta. Vain itsenäinen suoritus on mahdollinen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).