Uskonto

Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin tutustutaan niiden omista lähtökohdista käsin. Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkastellaan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää.

Uskonnonopetus on erilaisia näkemyksiä huomioon ottavaa ja yksilöllistä vakaumusta kunnioittavaa. Oppiaineksen opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta. Koska uskonto on osa kulttuuria ja yhteiskuntaa, uskonnonopetuksella on luontaiset kytkennät myös humanistisyhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.

Uskonnon opiskelu

  • antaa kulttuurista lukutaitoa
  • opettaa itsenäistä harkintaa ja kriittistä arviointia
  • opettaa keskustelu- ja ajattelutaitoja
  • tutustuttaa monikulttuuriseen yhteiskuntaan ja maailmaan
  • herättää ajatuksia eettisistä ajankohtaisista asioista.

Lukiossa opiskellaan evankelisluterilaista ja ortodoksista uskontoa. Muiden uskontojen opetus järjestetään tarvittaessa opetussuunnitelman mukaisesti.

Kurssien suoritusjärjestys

Evankelis-luterilaisen uskonnon pakolliset kurssit

Uskonto ilmiönä - kristinuskonnon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE1)

Kurssin keskeisenä sisältönä on uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen. Kurssilla käsitellään maailman ja Suomen uskontotilannetta, Lähi-idän monoteististen uskontojen kulttuuritaustaa ja syntyä sekä niiden keskeisiä ja yhteisiä  piirteitä sekä pyhiä kirjoja. Kurssilla esitellään kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin suuntaukset, etiikka, elämäntapa, suhde yhteiskuntaan sekä merkitys länsimaiselle kulttuuripiirille. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2)

Kurssin keskeisenä sisältönä on kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa. Kurssilla käsitellään katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen (erityisesti luterilaisen) kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Kurssilla esitellään kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet, ekumenia sekä ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Evankelis-luterilaisen uskonnon valtakunnalliset syventävät kurssit

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3)

Kurssin keskeisenä sisältönä on hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan. Kurssilla käsitellään Intian nykypäivän uskontotilanne, jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet, buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin. Kurssin sisältönä on Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan sekä Kiinan nykypäivän uskontotilanne. Kurssilla esitellään  shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa ja Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa. Kurssilla käsitellään luonnonuskontojen ja voodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys sekä uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4)

Kurssilla perehdytään Suomen uskontotilanteeseen sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen historiassa ja nykypäivänä. Kurssilla tutustutaan Suomessa toimiviin uskonnollisiin liikkeisiin, suomalaisten uskonnollisuuteen ja uskonnon vaikutuksiin yhteiskunnassa ja tapakulttuurissa. Lisäksi tarkastellaan  uskonnonvapautta, uskontojen dialogia ja sekularisaatiota ilmiönä. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5)

Kurssilla perehdytään uskonnon tutkimukseen, uskonnon ja taiteen vuorovaikutukseen sekä uskonnon ilmenemismuotoihin populaarikulttuurissa. Keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa  uskontotiede, teologia, uskonnon ilmeneminen taiteessa ja arkkitehtuurissa. Lisäksi kurssilla tutustutaan uskontojen symboliikkaan, myytteihin sekä muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon merkitykseen suomalaisessa kulttuuriperinnössä. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Uskonnot ja media (UE6)

Kurssilla käsitellään eri uskontojen ja uskonnollisten ilmiöiden suhdetta mediaan. Kurssin sisältönä on uskonnollinen media, median käyttö uskonnoissa, uskonnollinen kieli ja kuvasto medioissa, uskontojen mediajulkisuus, median vaikutus uskontojen ilmiöihin (asenteet, mielikuvat, konfliktit) sekä uskontokritiikki. Kurssiin kuuluu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Uskonnon kertauskurssi abiturienteille (UE7)

Kurssilla käsitellään syventäen, kerraten ja laajentaen koko uskonnon oppimäärää. Kaikkien uskonnon kurssien keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät, suuntaukset, kirkkokunnat ja aikakaudet ovat merkittävä osa kertaamista. Kurssin oleellinen osa on valmistautuminen yo-kirjoituksiin tehtäviä analysoimalla sekä eri tehtävätyyppejä harjoittelemalla.  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Uskonto ja draama (UE8)

Draaman kehitykseen taiteena liittyvät vahvasti eri kansojen myytit. Teatterista ja elokuvista tutut teemat, henkilöt ja tarinoiden draamalliset rakenteet ovat omaksuneet paljon mytologioista, joissa sankarit seikkailevat tarunhohtoisissa maailmoissa. Tällä kurssilla perehdytään toiminnallisin menetelmin sekä muinaisiin että nykyisiin myytteihin. Samalla opitaan itse myyteistä, mutta myös draaman menetelmistä -  näyttelemisestä, improvisaatiosta, käsikirjoittamisesta, dramatisoinnista sekä ohjaamisesta. Kurssilla tehdään myös nopeita lyhytelokuvia ns. taikalamppumenetelmällä. Kurssi edellyttää aktiivista läsnäoloa ja innokkuutta heittäytyä draaman maailmaan.  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Tuusulan seurakunnan työmuotojen kurssi (UE9)

Kurssilla perehdytään sovittuihin Tuusulan seurakunnan työmuotoihin sekä käytännön työhön tutustumalla ja osallistumalla. Tutustumisesta sovitaan nuorisotyötä ohjaavien työntekijöiden kanssa. Osallistuminen voi sisältää esimerkiksi isoskoulutuksen ja toimimisen isosena tai ohjaajana leireillä tai kerhoissa. Koulutukset sekä osallistumiset muodostavat yhdessä 38 tunnin kokonaisuuden. Kurssista kirjoitetaan raportti, joka palautetaan koululle uskonnon opettajalle. Arviointi tehdään suoritusmerkinnällä (S/H).

Ortodoksisen uskonnon pakolliset kurssit

Uskonto ilmiönä - ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam (UO1)

Kurssin keskeisenä sisältönä on ortodoksisuuden, juutalaisuuden ja islamin monoteististen uskontojen piirteet osana kulttuuriperintöä. Kurssilla käsitellään myös ortodoksisuuden syntyä, apostoli Paavalin lähetystyötä, ensimmäisiä kristillisiä synodeja, kristillisen kirkon jakaantumista, katolisen kirkon ja protestantismin syntyä kuten myös pyhien kirjojen asemaa, merkitystä ja tulkintaa juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa. Kurssilla esitellään myös Luther ja Pohjoismaat, vapaat kristilliset suunnat ja uskonnottomuus. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Ortodoksisuus maailmassa (UO2)

Kurssilla käsitellään kristillisen kirkon laajenemista, orientaalisia kirkkoja sekä ortodoksista oppia, etiikkaa ja antropologiaa synodien ja kirkon suurten opettajien kautta. Kurssi sisältää myös perehtymistä ortodoksiseen tapakulttuuriin sekä ortodoksisuuteen Itä-Euroopassa ja Suomessa ennen ja nyt. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Ortodoksisen uskonnon valtakunnalliset syventävät kurssit

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UO3)

Kurssin keskeisenä sisältönä on Aasian uskontojen keskeiset piirteet sekä niiden vaikutus kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan. Myös Aasian uskontojen nykytilannetta sivutaan kurssilla. Näiden lisäksi kurssilla käsitellään myös luonnonuskontojen ja vodoun keskeisiä piirteitä sekä uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja sisältöä. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UO4)

Kurssilla tutustutaan suomalaiseen uskonnollisuuteen ennen ja nyt. Myös uskonnon ja uskonnollisten yhteisöjen vaikutuksia yhteiskuntaan, esimerkkinä uskonnon merkitys, näkyvyys ja oikeudet julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa. Lisäksi kurssilla tutustutaan uskonnon tapakulttuuriin, uskonnottomuuteen ja uskontokritiikkiin. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa (UO5)

Kurssin tarkoituksena on tuoda esiin uskonnon ja taiteen suhdetta ja kulttuurin eri muotoja. Painopisteenä kurssilla on ortodoksisen taiteen erityispiirteet: jumalanpalvelus, kirkkomusiikki, arkkitehtuuri sekä ikonitaide. Kurssilla tutustutaan myös uskontojen oppiin taiteen keinoin (kuvataide, musiikki, rakennustaide ja draama). Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa (UO6)

Kurssilla perehdytään uskonnolliseen mediaan ja median käyttöön uskonnoissa. Myös uskontojen mediajulkisuuteen tutustutaan kurssin aikana. Median vaikutuksia uskontoilmiöihin sivutaan esimerkiksi asenteiden ja uskontoihin liittyvien mielikuvien kautta. Kurssilla tuotetaan uskontoon liittyvää mediasisältöä tai vaihtoehtoisesti tehdään media-analyysi aiheesta. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Islamin uskonnon pakolliset kurssit

Uskonto ilmiönä - islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä (UI1)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta sekä näiden ilmiöiden sisäistä monimuotoisuutta. Kurssilla opitaan jäsentämään uskontoa ilmiönä sekä tuntemaan islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä sekä vaikutusta yhteiskuntaan länsimaisessa kulttuurissa. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Maailmanlaajuinen islam (UI2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää islamin merkityksen yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin näkökulmasta sekä ymmärtää vähemmistö- ja enemmistöaseman vaikutuksia uskonnolliseen tulkintaan. Kurssilla tutustutaan islamin eri suuntauksiin ja islamin sisäiseen monimuotoisuuteen. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Islamin uskonnon valtakunnalliset syventävät kurssit

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UI3)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja sekä tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UI4)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen moniarvoisessa nyky-yhteiskunnassa, ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa ja kehittää valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena. Kurssilla analysoidaan islamilaisten yhdyskuntien vaikutusta suomalaisen yhteiskunnan ja muslimiyhteisön näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan Suomen uskonnolliseen kenttään sekä pohditaan yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyviä kysymyksiä. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Uskonto tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UI5)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista tutkimusta. Kurssilla opetellaan hahmottamaan uskonnon ja taiteen suhdetta. Kurssilla käsitellään islamin merkitystä eri tieteenaloihin. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Uskonnot ja media (UI6)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa sekä osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita. Kurssilla opetellaan arvioimaan kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.