Historia

Lukion historian opetus luo opiskelijalle edellytyksiä ymmärtää eri aikakausien luonnetta, oman aikansa ongelmia ja muutosprosesseja sekä auttaa häntä hahmottamaan kansainvälistä maailmaa. Historia on yksilöllistä, kansallista ja eurooppalaista identiteettiä luova oppiaine. Opetuksen lähtökohtana ovat historian luonne tieteenalana ja sen tiedon muodostumisen perusteet.

Historian opiskelija

  • hankkii historiallista tietoa, oppii arvioimaan sitä kriittisesti ja ymmärtää sen monitulkintaisuuden, suhteellisuuden ja syy-yhteyksien monisäikeisyyden
  • ymmärtää historiallisia ilmiöitä kunkin ajan omista lähtökohdista sekä nykyajan näkökulmasta
  • ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden erilaisuutta
  • saa aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen
  • opettelee vastuullisena kansalaisena toimimista
  • ymmärtää ilmiöiden moniperspektiivisyyden
  • oppii kansainvälisen yhteisymmärryksen merkityksen.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI1)

Kurssilla opiskellaan yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Kurssin pääpaino on nykyisyyden selittämisessä ja historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä talous-, sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Kansainväliset suhteet (HI2)

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee kansainvälisen politiikan peruskäsitteistön ja keskeisimmät teoreettiset selitysmallit.  Kurssilla perehdytään kansainvälisten suhteiden historiaan, aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen merkitykseen sekä niiden vaikutukseen nykypäivään ja tulevaisuuteen. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja kriittiseen arviointiin. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Itsenäisen Suomen historia (HI3)

Kurssilla perehdytään Suomen historian keskeisiin muutosprosesseihin ja kehityslinjoihin taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittymisen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtymisen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taustaan. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön. Opiskelija osaa eritellä suomalaisuuteen ja suomalaiseen kulttuuriin eri aikoina kuuluneita ihanteita ja niihin liitettyjä mielikuvia sekä niiden vaikutusta nykypäivän Suomeen. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI4)

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä Euroopassa antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa analysoida eurooppalaista kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI5)

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Maailman kulttuurit kohtaavat (HI6)

Kurssilla tutustutaan keskeisiin kulttuurialueisiin maapallolla. Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee kulttuurintutkimuksen peruskäsitteitä ja  osaa analysoida kriittisesti vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa syntyneitä kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Historian kertauskurssi (HI7)

Kurssi valmentaa opiskelijaa erityisesti ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien sisältöjä ja pyritään muodostamaan kokonaiskuva Suomen ja maailman historiasta. Kurssilla käydään läpi vanhoja ylioppilastehtäviä ja harjoitellaan ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa. Kurssilaiset saavat vaikuttaa käsiteltäviin teemoihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Muinaisia kulttuureja lukiolaiselle (HI8)

Antiikkia lukiolaiselle (HI9)

Kurssilla tarkastellaan monipuolisesti antiikin aikaa ja taustoja syventyen sekä kreikkalaisen, hellenistisen että roomalaisen kulttuurikauden erityispiirteisiin ja niiden vaikutuksiin myöhempiin kulttuureihin. Kurssi tarjoaa historiallisen kokonaiskuvan erityisesti eurooppalaisen kulttuurin taustoista, mutta kurssilla voidaan tutustua myös jo kadonneisiin kulttuureihin (esimerkiksi etruskit, foinikialaiset/karthagolaiset, keltit, muinaisgermaanit). Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Keskiaikaa lukiolaiselle (HI10)

Kurssi tarjoaa monipuolisen kokonaiskuvan eurooppalaisen kulttuurin kiehtovasta synnystä ja kehityksestä varhaiskeskiajasta sydän- ja myöhäiskeskiaikaan uusimpiin näkökulmiin nojautuen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Uutta aikaa lukiolaiselle (HI11)

Kurssilla tarkastellaan suurta 1400-luvulla alkanutta maailmankuvan, politiikan ja kulttuurin mullistusta. Tutustutaan renessanssiin, valistukseen ja varhaisteolliseen aikakauteen. Kurssi tarjoaa kokonaiskuvan eurooppalaisen kulttuurin ristiriitojen täyttämästä kukoistuskaudesta ja suhteesta muihin kulttuureihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Modernia aikaa lukiolaiselle (HI12)

Kurssilla käsitellään 1700-luvun lopulta lähtien 1800-luvun teollisia ja poliittisia mullistuksia sekä haluttuja taiteenaloja sekä kokonaisuudessaan valistuksesta alkanutta modernia, tieteelliseksi sanottua aikakautta. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden toiveiden mukaan laajasti aikakauden moninaisuuteen ja maailmankuvan mullistuksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Maailman tilanne NYT! (HI13)

Kurssilla tutustutaan pakollisia kursseja syvällisemmin ja laajemmin toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tietämystä lähihistoriasta ja nykypäivän maailmanpolitiikaan vaikuttavista taustatekijöistä. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10  tai suoritusmerkinnällä S/H.

Paikallishistorian tutkimuskurssi lukiolaiselle (HI14)

Kurssilla tutustutaan ja perehdytään Keski-Uudenmaan menneisyyteen monipuolisesti erilaisten tietolähteiden avulla. Samalla harjoitellaan maltillisesti pienimuotoista historiantutkimusta ja kierrellään mahdollisuuksien mukaan alueen kohteissa tutustumassa paikan päällä muuttuvaan ympäristöön - sekä eri tavoin säilytettyyn että jo miltei kadonneeseen perintöön. Pohjaksi suositellaan Suomen historian kursseja. Työskentely kurssilla koostuu pienen tutkielman tekemisen lisäksi monipuolisesti luennoista, pienryhmätyöskentelystä, dokumenttiartikkeleiden ja -valokuvien läpikäymisistä, tiedonhauista ja esittelyistä sekä tutustumiskäynneistä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Arkeologiaa lukiolaiselle (HI15)

Kurssi syventää opiskelijan erikoistietoja varsinkin Suomen ja Itämeren alueen historiasta ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua historiatieteen tärkeimpään lähitieteeseen. Kurssin aikana tutustutaan arkeologian tieteenalaan, historiaan ja tutkimusmenetelmiin sekä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan ammattiarkeologin johtamille arkeologisille kaivauksille Suomessa kurssin teoreettisen osan jälkeisen kesän kaivauskautena. Myös HI5-kurssin tulee olla suoritettuna ennen kaivauksille osallistumista. Työskentely kurssilla on monipuolisesti luentoja, pienryhmätyöskentelyä, dokumenttiartikkeleiden ja -ohjelmien läpikäymistä, tiedonhakuja ja esittelyjä sekä tutustumiskäyntejä ennen kaivauksille osallistumista. Kurssi toimii erinomaisena johdantona arkeologian lisäksi historian, taidehistorian, museologian, kansanperinteen, etnografian ynnä muiden kulttuurialojen jatko-opintoihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).