Musiikki

Musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa.

Taideaineena musiikki tukee koulun kulttuuritoimintaa. Se on tärkeä osa koulun juhlia ja muita tapahtumia. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien ja taiteiden välistä vuorovaikutusta. Opiskelija saa valmiuksia taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikin alalla ja median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.

Musiikin opiskelu

  • tarjoaa elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä ja rohkaisevat häntä elinikäiseen musiikin harrastamiseen
  • vahvistaa sosiaalisia taitoja
  • syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta.

Opiskelija voi liittää tavoitteellisen musiikkiharrastuksen, esimerkiksi musiikkiopiston opinnot, osaksi lukio-opintoja.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

Musiikki ja minä (MU1)

Kurssilla pyritään löytämään kullekin opiskelijalle luonteva tapa toimia musiikin
alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hankitaan kokemuksia musisoinnista, syvennetään omaa osaamista ja pohditaan omaa roolia musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Kurssilla kehitetään äänenkäyttöä ja soittotaitoa kunkin omista lähtökohdista. Musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta syvennetään käytännön musisoinnin avulla. Keskitytään tarkkailemaan ääniympäristöä ja perehdytään kuulonhuoltoon. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Moniääninen Suomi (MU2)

Kurssissa perehdytään suomalaiseen ja Suomessa tehtyyn musiikkiin. Tutkitaan Suomessa esiintyviä eri musiikkikulttuureja ja niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä.  Tiedostetaan, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.  Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Ovet auki musiikille (MU3)

Kurssissa tutustutaan itselle uusiin musiikinlajeihin, musiikkityyleihin ja -kulttuureihin sekä keskitytään musiikin kulttuurisidonnaisuuteen. Analysoidaan eri musiikkikulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä ja selvitetään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan
syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Kehitetään musisointitaitoja sekä tiedonhankintataitoja. Kurssin voi suorittaa myös projektina. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)

Kurssilla tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Tutkitaan musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja peredytään musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina. Kurssi arvioidaan numerolla 4-10.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

Musiikin lukiodiplomi (MULD)


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai
kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja -toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat
opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto. Diplomi arvioidaan numeroin 4-10.

 

Paikalliset soveltavat kurssit

Musikaali (MU5/TA1)

Kurssilla valmistetaan koululle musikaaliesitys yhteistyössä yläasteen kanssa. Opiskelija voi osallistua näyttelemällä, laulamalla solistina tai kuorossa, soittamalla yhtyessä tai tekemällä äänentoistoa, valaistusta, lavastusta tai puvustusta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Stressinhallintakurssi (MU6)

Kurssilla harjoitellaan rentoutumista ja stressinhallintaa musiikin avulla ja itsetuntemuksen kautta. Opetellaan tunnistamaan ja käyttämään hyväksi paitsi erilaisten musiikin lajien myös torkahtamisen vaikutusta mielialaan ja vireystilaan. Tutustutaan stressin fysiologisiin vaikutuksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Koulun tapahtumat -kurssi (MU7/TA4)

Koulun tapahtumien erilaisissa vastuutehtävissä toimiminen kootaan kurssiksi. Opiskelija pitää tapahtumapäiväkirjaa, jonka suoritukset vastuuopettaja kuittaa joka kerta erikseen. Suorituksiksi lasketaan esiintymiset koulun juhlissa, vanhempainilloissa ja muissa tilaisuuksissa harjoitteluineen, mukaan lukien äänentoisto, valaistus, muu tekniikka, kuvaaminen, tallentaminen, lehtikirjoituksen laatiminen jne. Päiväkirja palautetaan lukuvuoden lopussa. Kurssin laajuus voi vaihdella œ - 4 kurssin välillä. Esitystä valmisteltaessa opiskelija osallistuu harjoituksiin säännöllisesti. Puolikkaita kursseja voi suorittaa useita. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kuoro/lauluyhtyekurssi (MU8)

Kurssi suoritetaan osallistumalla lukuvuoden ajan viikoittain kuoron harjoituksiin (1h / vko). Kuorossa opiskelija perehtyy äänenkäyttöön ja monipuoliseen lauluohjelmistoon. Kurssin laajuus voi vaihdella 1/2 - 4 kurssin välillä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Biisintekokurssi (MU9)

Biisintekokurssilla tutustutaan säveltämiseen, sanoittamiseen ja sovittamiseen. Opiskelijan on mahdollista keskittyä pelkästään säveltämiseen tai sanoittamiseen tai yhdistää kaikki osa-alueet. Työskentelytavaksi voi valita yksilö-, pari- tai ryhmätyön. Kurssilla ei vaadita aikaisempaa kokemusta säveltämisestä tai sanoittamisesta. Biisintekokurssin jatkeeksi soveltuu mainiosti musiikin äänityskurssi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Äänityskurssi (MU10)

Kurssilla tutustutaan musiikin tuottamiseen ja äänittämiseen tietokoneella tai tabletilla. Pienempien harjoitustöiden lisäksi tuotetaan yksilö-, pari- tai ryhmätyönä oma versio vapaavalintaisesta kappaleesta, tai luodaan kokonaan uusi teos tietokoneen tai tabletin avulla. Äänitettävä materiaali voi olla esimerkiksi biisintekokurssin tuotos, mutta äänityskurssille voivat osallistua myös kaikki aiheesta kiinnostuneet ilman aiempaa kokemusta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Pelimusiikki (MU11)