Itämeri-projekti

Itämeri-projektin (Baltic Sea Project, BSP) tavoitteena on auttaa ymmärtämään ihmisen ja luonnon keskinäisen riippuvuuden tieteellisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia näkökulmia sekä lisätä tietoisuutta Itämeren alueen ympäristöongelmista. Itämeri-projekti on osa Unesco-kouluverkostoa.

Lisätietoa Itämeri-projektista

Paikalliset soveltavat kurssit

MK8 Itämeri - kulttuurien meri

Kurssin tavoitteena on lisätä ymmärrystä Itämerestä yhdeksää eri valtiota yhdistävänä kulttuuripiirinä. Lisäksi opiskelijalla on tilaisuus tutustua opintoretkillä niihin mahdollisuuksiin, joita Itämeren alueen toimijat tarjoavat Itämeren tilan kohentamiseksi.

Opiskelija tekee portfolion, jonka sisällön muodostavat raportit tehdyistä opintoretkistä ja analyysit asiantuntijoiden luennoista. 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MK8 Ympäristöfilosofian kurssi

Kurssin aikana opiskelija oppii tuntemaan ympäristöfilosofian keskeiset kysymyksenasettelut ja vastausyritykset. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ympäristöfilosofian argumentteja ja muodosta niistä perusteltuja kantoja. Kurssin aikana opiskelija laatii portfolion. Lisäksi on mahdollisuus osallistua kurssikokeeseen. Kokeen voi korvata muilla suorituksilla.

Asiasanat: Eläinten oikeudet, kuluttaminen ja markkinatalous, luonnosuojelu, ympäristöfilosofian suuntaukset ja luontosuhde

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MK8 Ympäristökemian ja -biologian kurssi


Kurssilla perehdytään ympäristön suojeluun kemian ja biologian näkökulmista. Tavoitteena on oppia, mitkä asiat uhkaavat ympäristöämme ja miten näitä uhkia voidaan lieventää tai ehkäistä. Kurssi suoritetaan asiantuntijaluennoiden, erilaisten korkeakouluvierailuiden, tutkimuksellisten töiden ja perinteisten oppituntien yhdistelmänä. Erityisenä painoalueena kurssilla on Itämeren suojelu.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MK8 Lukiolaiset Itämeren asialla

Lukiolaiset Itämeren asialla -kurssin tavoitteena on parantaa Itämeren tilaa, lisätä tietoisuutta, tuoda esiin epäkohtia ja ennen kaikkea tuoda esiin keinoja, joilla nuori voi vaikuttaa! Huomiotavia aiheita Itämeren osalta ovat esimerkiksi ravinnekuormitus ja rehevöityminen, meriroskat, mikromuovit, öljyntorjunta, kestävä käyttö, suojelu, meriliikenne, Itämereen panostus ja ilmastonmuutos.

Pääosin verkossa toteutuva kurssi, jossa kirjoitetaan yhteistä sivustoa kirjoittamalla pienryhmissä eri Itämeri-teemoista ja tehdään vierailuja 2-3 vierailupäivää.

Kurssi arvoidaan suoritusmerkinnällä (S).