Kemia

Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineita sekä niiden ominaisuuksia ja käyttäytymistä. Se tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä.

Kemian opiskelija

  • oppii ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille tutkimalla aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia sekä aineiden välisiä reaktioita
  • oppii ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä ympäristöstä
  • ymmärtää kemian ja sen sovellusten merkityksiä jokapäiväisessa elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa
  • saa valmiudet opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla

Kurssien suoritusjärjestys

Pakollinen kurssi

Kemiaa kaikkialla (KE1)

Kurssilla käytetään, sovelletaan ja syvennetään kemian tietoja ja taitoja tutkimalla ja mallintamalla kemian ilmiöitä. Keskeisiä sisältöjä ovat atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä, kemialliset sidokset ja sidosten poolisuus sekä näiden vaikutus aineiden ominaisuuksiin. Kurssilla huomioidaan turvallinen työskentely, harjoitellaan aineiden ominaisuuksien tutkimista, havainnointia ja johtopäätösten tekemistä. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE2)

Kurssilla käytetään ja sovelletaan sekä tutkitaan kokeellisesti ja mallinnetaan orgaanisia yhdisteitä. Kurssilla syvennetään ymmärrystä kemiallisen tiedon rakentumisesta kokeellisuuden ja siihen liittyvän mallintamisen kautta. Keskeisiä sisältöjä ovat orgaanisten yhdisteiden rakenteiden mallintaminen ja analysoiminen eri tavoin, isomeria ja rakenteen vaikutus orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksiin. Kurssilla opiskellaan ainemäärään ja pitoisuuksiin liittyviä käsitteitä ja valmistetaan liuoksia. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Reaktiot ja energia (KE3)

Kurssilla syvennetään reaktioihin liittyviä käsitteitä sekä tutkitaan ja mallinnetaan niihin liittyviä ilmiöitä ja ymmärretään aineen ja energian häviämättömyys kemiallisissa reaktioissa. Keskeisiä sisältöjä ovat epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioiden ja niiden sovellusten käsittely huomioiden sekä kokeellisesti että laskennallisesti energian häviämättömyys. Kurssilla syvennytään myös kaasujen kemiaan ja tutustutaan titraukseen analysointimenetelmänä. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Materiaalit ja teknologia (KE4)

Kurssilla opiskellaan materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian käsitteitä. Keskeisiä sisältöjä ovat metallit, hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot sekä sähkökemian keskeiset sovellukset. Kurssilla tutustutaan polymeerien ominaisuuksiin, käyttöön ja elinkaareen. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.


Reaktiot ja tasapaino (KE5)

Kurssilla tutkitaan kokeellisesti ja mallinnetaan reaktioita ja kemiallisen tasapainoon liittyviä ilmiöitä sekä käytetään laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennustamisessa. Keskeisiä sisältöjä ovat homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino, happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Kemian kertauskurssi (KE6)

Kurssilla kerrataan ja syvennetään kemian keskeisiä sisältöjä sekä vahvistetaan opiskelijoiden taitoa käsitellä ja ratkaista kemiallisia tehtäviä ylioppilaskirjoituksissa. Kurssilla muodostetaan kokonaiskuva kemiasta ja kemian ilmiöistä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S/H.


Työkurssi (KE7)

Kurssilla syvennetään kemian pakollisen ja syventävien kurssien sisältöjä tutkimusten avulla. Tutkimuksista laaditaan työraportteja yhdistäen teoria ja kokeellinen tutkimus. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla tehdään opintovierailu. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S/H.


Tutkien biologiaa ja kemiaa (KE8/B10)

Kurssilla tutustutaan biologian ja kemian harjoitustöiden avulla soluissa, kasveissa ja eliöstössä tapahtuviin reaktioihin ja ilmiöihin. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla vieraillaan tiedekeskuksessa, yliopiston tai muun toimijan opetuslaboratoriossa tai käydään luontoretkellä. Kurssi soveltuu BI1- ja KE1-kurssien jälkeen opiskeltavaksi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).