Terveystieto

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoitus on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Tämä osaaminen ilmenee tiedollisina, sosiaalisina, tunteiden käsittelyä ohjaavina, toiminnallisina, eettisinä sekä tiedonhankintavalmiuksina.

Terveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja toisten terveyden edistämisestä. Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairautta sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Terveystiedossa opiskelija perehtyy muun muassa

  • työ- ja toimintakyvyn, turvallisuuden sekä sairauksien ehkäisyn ja terveyden edistämisen merkitykseen
  • terveyteen ja sairauteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin
  • terveyttä koskeviin arvokysymyksiin
  • kansanterveyden historialliseen kehitykseen
  • väestöryhmien välisten terveyserojen syntyyn ja niihin vaikuttaviin tekijöihin
  • terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluihin
  • kansanterveyteen liittyvään kansalaistoimintaan
  • terveyttä koskeviin tiedonhankintamenetelmiin
  • terveyskulttuurin liittyviin ilmiöihin.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakollinen kurssi

Terveyden perusteet (TE1)

Kurssilla lisätään omaa terveysosaamista ja ymmärrystä hyvinvoinnista, arvioidaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja valtakunnallisessa päätöksenteossa. Kurssin sisältöjä ovat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky: opiskeluhyvinvointi, terveysliikunta, ravitsemus, painonhallinta, uni, riippuvuudet, kansantaudit, hätäensiapu sekä terveystottumuksia selittävät mallit. Tavoitteena on kehittää itsehoitovalmiuksia ja edistää mielen hyvinvointia. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Ihminen, ympäristö ja terveys (TE2)

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana sekä perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen, elämänkulun eri vaiheisiin ja niistä selviytymiseen vuorovaikutuksen keinoin. Keskeisiä aiheita ovat perimän, ympäristöjen ja yhteisöjen terveysvaikutukset,  työhyvinvointi sekä ergonomia. Kurssilla pohditaan terveysviestintää, ihmissuhteita, seksuaalisuutta ja terveyteen liittyvien arvojen vaikutuksia hyvinvoinnin rakentamisessa.Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Terveyttä tutkimassa (TE3)

Kurssilla hankitaan, arvioidaan ja tulkitaan terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa sekä toteutetaan pienimuotoisia tutkimuksia. Kurssilla tutustutaan terveyden edistämisen ja sairauksien historiallisiin kehityslinjoihin sekä tulevaisuuden haasteisiin. Keskeisiä aiheita ovat terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät sekä toimijat Suomessa ja globaalisti, terveyspalveluiden tarjonta, potilaan oikeudet sekä eettiset kysymykset ja terveysteknologia.Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Ihmisen biologia (BI4 / TE6)

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. Kurssilla toteutetaan pienimuotoinen elimistön toimintaa mittaava tutkimus. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Terveystiedon kertauskurssi (TE4)

Kurssi valmentaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla käydään läpi keskeisiä kokonaisuuksia lukion pakollisten ja syventävien kurssien sisällöistä ja pyritään sitomaan eri kurssien asioita toisiinsa syy-seuraus-ajatteluperiaatteella. Kurssilla käydään läpi vanhoja ylioppilastehtäviä, terveystiedon jäsentelymalleja ja harjoitellaan ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa. Kurssilaiset saavat vaikuttaa käsiteltäviin teemoihin. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Terve urheilija (TE5/PS13)

Kurssilla perehdytään ihmiskehon perusrakenteisiin ja fysiologisiin toimintoihin aktiivikuntoilijan näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat nuoren urheilijan ravitsemus, palautuminen, suorituskyky, liikunnan riskit sekä psyykkinen valmennus. Kurssilla tutustutaan lihashuoltoon ja tehdään eri lajeille ominaisia kehonhuoltoharjoitteita. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Voimavarakurssi (TE7)

Kurssilla tutustutaan erilaisiin stressinhallintakeinoihin. Harjoitellaan tietoisen läsnäolon, jooga- ja mindfulness-harjoitusten kautta mielen hallintaa. Käytetään uskomusten, mielikuvituksen, luovuuden, tunteiden ja alitajunnan hyödyntämistä rentoutumiseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Kurssi järjestetään Jokelan toimipisteessä, ja tunnit sijoitetaan aamuihin ja iltapäiviin.