Lukiodiplomit

Taito- ja taideaineissa voi suorittaa lukiodiplomeja, jotka antavat mahdollisuuden osaamisen ja harrastuneisuuden näyttöön. Lukiodiplomit laajentavat opiskelijan osaamisen näyttöä lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen rinnalla.

Lukiodiplomien suorittamisessa on valtakunnalliset ehdot, tehtävät ja arviointikriteerit. Arviointiasteikko on 1-5, ja arvioinnissa on aineenopettajan lisäksi mukana ulkopuolinen arvioija. Lukiodiplomin suorittamisesta tulee erillinen todistus.

Lukiodiplomin suorittaminen edellyttää, että opiskelijalle on kertynyt riittävä määrä kyseessä olevan taide- tai taitoaineen lukiokursseja tai että harrastuneisuudesta on vahva näyttö. Lukiodiplomeita on mahdollisuus suorittaa seuraavissa aineissa: kuvataide, liikunta, musiikki, kotitalous, käsityö, tanssi, teatteri ja media. Tavallisimmin lukiodiplomi suoritetaan lukion loppuvaiheessa, ja siitä sovitaan aina aineenopettajan kanssa. Diplomi kartuttaa lukion kurssikertymää yhdellä soveltavalla kurssilla. Lukiodiplomista voi saada jatko-opintoihin haettaessa lisäpisteitä.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

Kotitalouden lukiodiplomi (KOLD)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kotitaloudessa. Kotitalouden lukiodiplomin tavoitteena on vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja soveltava opiskelu sekä työskentelyn arviointi. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan teemaan, tehtäväideaan ja suunnittelu- ja toteutusprosessiin. Kotitalouden lukiodiplomi muodostuu lukiodiplomityöstä, esseestä ja portfoliosta.

Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD)

Kuvataiteen lukiodiplomi on itsenäisesti suoritettava opinnäyte, joka koostuu taiteellisesta teoksesta ja portfoliosta. Portfolio on päiväkirjanomainen diplomityön prosessin kuvaus, johon kirjataan työskentelyn aikana syntyneet ajatukset, luonnokset ja oman työskentelyn arviointi. Opinnäyte tehdään Opetushallituksen laatimien tehtävien pohjalta (www.oph.fi). Tehtäviin tutustutaan etukäteen ennen kurssin alkua. Opiskelijalla tulee olla neljä (4) kuvataiteen kurssia suoritettuna ennen osallistumistaan lukiodiplomikurssille. Diplomityön arviointiin osallistuu opettajan lisäksi koulun ulkopuolinen kuvataiteen asiantuntija. Lukiodiplomi arvioidaan numeroin 1-5.

Käsityön lukiodiplomi (KÄLD)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan käsityössä. Käsityön lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija kehittää osaamistaan laadukkaiden käsityötuotteiden omaehtoisessa suunnittelussa, valmistuksessa sekä osaamisen arvioinnissa. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, ideaan ja suunnittelu- ja valmistusprosessiin sekä niiden itsearviointiin. Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai käsityöteoksesta sekä sen suunnittelu- ja valmistusprosessia ja itsearviointia kuvaavasta portfoliosta.

Liikunnan lukiodiplomi (LILD)

Liikunnan lukiodiplomikurssi on tarkoitettu liikunnasta kiinnostuneille ja liikunta-alalle suuntautuville opiskelijoille. Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään neljän muun liikuntakurssin suorittamista lukiodiplomin kurssin lisäksi. Opiskelija antaa näytön liikuntatiedoista (tutkielma), liikuntakykyisyydestä ja erityisosaamisesta valitsemassaan lajissa. Tämän lisäksi laaditaan portfolio. Portfolioon kerätään koko lukion ajalta liikunnan kurssien lisäksi koulun muu liikuntatoiminta, mahdollinen ohjaustoiminta ja kuvaus omasta harjoittelusta. Liikunnan lukiodiplomin suoritus alkaa ensimmäisen lukiovuoden alussa, mutta vaadittavat kriteerit täyttävä opiskelija voi aloittaa myöhemminkin. Diplomi on valtakunnallinen ja se noudattaa yhtenäisiä suoritusohjeita ja arviointikriteerejä. Tarkemmat suoritusohjeet saatavissa liikunnanopettajalta. Kurssi arvioidaan numeroin (1-5).

Median lukiodiplomi (MELD)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta mediaosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää opiskelijan monipuolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä. Lisäksi edellytetään informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn taitoa, mediasuhteen pohdintaa ja median toimintaympäristön hahmottamista. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Median lukiodiplomi on portfolion ja mediaesityksen muodostama kokonaisuus.

Musiikin lukiodiplomi (MULD)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja -toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto. Diplomi arvioidaan numeroin 1-5.

Tanssin lukiodiplomi (TALD)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan tanssissa. Tanssin lukiodiplomin suorittamisen tavoitteena on tukea ja kuvata opiskelijan pitkäaikaista tanssin opiskelua lukion aikana. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan valitsema tanssillinen tehtävä, sen valmistelu ja kirjallinen työ. Tanssillisen tehtävän opiskelija voi suorittaa joko esiintymällä tanssijana tai tekemällä koreografian. Tehtävä voi olla soolo- tai ryhmäteos. Tanssin lukiodiplomi on tanssillisen tehtävän ja tutkielman muodostama kokonaisuus.

Teatterin lukiodiplomi (TELD)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan teatterissa. Teatterin lukiodiplomin tavoitteena on vahvistaa draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitoja sekä kartuttaa vuorovaikutuksen ja itsearvioinnin taitoja. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan itse määrittelemä työn aihe joltakin teatterin alalta, siihen liittyvä esitys ja työskentely- ja arviointiprosessi. Teatterin lukiodiplomi on esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus.