Biologia

Biologia on oppia elämästä. Biologia välittää tietoa ihmistä ympäröivästä luonnosta ja hänestä itsestään. Biologia on monimuotoinen ja nopeasti kehittyvä tieteenala. Lukiolainen oppii biologiaa niin molekyyli- ja solutasolla kuin suurekosysteemitasolla.

Biologiassa käsitellään elollisen luonnon järjestelmiä, vuorovaikutussuhteita ja evoluutiota sekä niihin vaikuttavia säätelymekanismeja. Biologisella tiedolla on merkitystä paitsi ihmisten jokapäiväisessä elämässä myös yhteiskunnan toiminnassa ja maailmanlaajuisessa väestö- ja ympäristökysymyksissä.

Biologian opiskelu

  • auttaa opiskelijaa ymmärtämään itseään ja ympäröivää maailmaa
  • kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua
  • herättää kiinnostusta biotieteisiin
  • on pohja monille jatko-opiskelupaikoille.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

Elämä ja evoluutio (BI1)

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja tunnusmerkkeihin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Kurssilla toteutetaan pienimuotoinen tutkimus ja kokeellinen työ yhdessä muiden kanssa. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Ekologia ja ympäristö (BI2)

Kurssilla tarkastellaan ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maapallolla. Keskeisinä aiheina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja muut ympäristöongelmat. Kurssilla perehdytään mahdollisuuksiin suojella monimuotoisuutta ja ehkäistä ympäristöongelmia. Kurssilla tehdään pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Solu ja perinnöllisyys (BI3)

Kurssi vie opiskelijat solujen ihmeelliseen maailmaan. Kurssilla syvennetään ymmärrystä geenien toiminnasta ja periytymisestä sekä solujen toiminnasta ja rakenteesta. Kurssilla tehdään kokeita sekä biologista tutkimusta. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Ihmisen biologia (BI4 / TE6)

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. Kurssilla toteutetaan pienimuotoinen elimistön toimintaa mittaava tutkimus. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Biologian sovellukset (BI5)

Kurssilla perehdytään bioteknologian, mikrobiologian ja geeniteknologian sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Kurssilla käsitellään mikrobien merkitystä ekosysteemeissä ja bioteknisissä prosesseissa. Tulevaisuuden ongelmien ratkaisussa tutustutaan biotekniikan eri keinojen mahdollisuuksiin etiikka huomioon ottaen. Kurssiin liittyy pieni biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen suunnittelu ja toteutus. Suositellaan käytäväksi pakollisten kurssien jälkeen. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Biologian kertauskurssi (BI6)

Ylioppilaskirjoituksiin valmistavalla kurssilla kerrataan kattavasti kaikki biologian valtakunnalliset kurssit. Tutustutaan biologian ylioppilaskokeen rakenteeseen ja harjoitellaan kysymyksiin vastaamista. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Kasvien keruu (BI7)

Kurssilla kerätään henkilökohtainen 60 kasvin kasvio ohjeiden mukaan. Lopuksi kasvio tarkastetaan opettajan kanssa yhdessä suullisessa tentissä. Kurssi suoritetaan itsenäisesti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Eläintieteen kurssi (BI8)

Kurssilla opiskellaan suomalaisten eläinlajien tunnistamista ja ekologiaa. Kurssilla oleva lajilista painottuu lintulajeihin, mutta mukana on laaja otanta suomalaisia eläimiä. Joidenkin lajien levinneisyydestä ja ekologiasta opiskelija tekee pienen kartoituksen. Lopuksi osallistutaan lajintunnistustenttiin. Kurssi suoritetaan itsenäisesti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Luonnontieteellinen havainnointi (BI9)

Kurssin voi suorittaa eri biologian aloilta opiskelijan oman harrastuneisuuden pohjalta. Vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ovat esimerkiksi hyönteistenkeruu, havaintopäiväkirja kevään etenemisestä tai kalastus- tai lintuhavaintopäiväkirja. Kurssi suoritetaan itsenäisesti.  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Tutkien biologiaa ja kemiaa (BI10 / KE8)

Kurssilla opiskelija tutustuu biologian ja kemian harjoitustöiden avulla soluissa ja eliöstössä tapahtuviin reaktioihin ja ilmiöihin. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla vieraillaan tiedekeskuksessa, yliopiston tai muun toimijan opetuslaboratoriossa tai käydään luontoretkellä. Kurssi soveltuu BI1- ja KE1-kurssien jälkeen opiskeltavaksi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).