Fysiikka

Fysiikka on empiirinen luonnontiede. Fysiikan opiskelun tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää luonnon rakenteita ja ilmiöitä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla. Hän ymmärtää, kuinka luonnosta ja sen ilmiöistä saadaan tietoa tekemällä havaintoja ja mittauksia. Hän oppii suunnittelemaan ja tekemään yksinkertaisia luonnonilmiöitä koskevia kokeita sekä pystyy tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa sekä esittämään sitä muille.

Fysiikan opiskelija

  • omaksuu ja ymmärtää fysiikan peruskäsitteet ja terminologian
  • ymmärtää teknologisia sovelluksia
  • pystyy osallistumaan luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja saa näin perusteita päätöksentekoon
  • perehtyy nykyaikaiseen luonnontieteelliseen maailmankuvaan
  • saa riittävät valmiudet opiskella fysiikkaa soveltavia aloja.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakollinen kurssi

Fysiikka luonnontieteenä (FY1)

Tarkoituksena on huomata fysiikan merkitys elämän eri alueilla ja jokapäiväisessä elinympäristössä. Tutustutaan fysiikan ilmiöihin havaitsemalla ja mittaamalla sekä tulkitsemalla saatuja kokeellisia tuloksia. Käsitellään mekaniikan perusteita eli liikeilmiöiden syitä ja seurauksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin. Lisäksi tutustutaan maailmankaikkeuden mittasuhteisiin ja rakenteisiin. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.  

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Lämpö (FY2)

Energiasta käsitellään mekaaninen energia, energian säilymislaki, mekaniikan energiaperiaate ja lämpöenergia. Opitaan lämpötilan ja paineen muutoksien vaikutukset aineen ominaisuuksiin. Tutustutaan lämpöopin pääsääntöihin ja lämpövoimakoneiden toimintaperiaatteeseen. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Sähkö (FY3)

Kurssilla tutustutaan sähköisiin perusilmiöihin, esimerkiksi sähkövarauksen aiheuttamaan sähkökenttään, sähkövirtaan, jännitteeseen ja tasavirtapiireihin. Virtapiireihin liittyvien mittausten avulla tutkitaan niihin liittyviä säännönmukaisuuksia. Vastukset ja kondensaattorit tulevat tutuiksi. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Voima ja liike (FY4)

Kurssilla tutustutaan mekaniikan perusteisiin. Yksinkertaisten liikeilmiöiden avulla perehdytään niissä esiintyviin matemaattisesti mallinnettaviin säännönmukaisuuksiin. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Jaksollinen liike ja aallot (FY5)

Kurssilla perehdytään jaksollisen liikkeen ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä. Lisäksi kurssilla tutustutaan gravitaatioon ja ympyräliikkeeseen. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Sähkömagnetismi (FY6)

Kurssilla tutustutaan magnetismiin liittyviin peruskäsitteisiin, sähkömagneettiseen induktioon sekä sähköenergian tuottamiseen ja siirtämiseen. Lisäksi tutustutaan valoon liittyviin ilmiöihin. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Aine ja säteily (FY7)

Kurssilla tutustutaan modernin fysiikan, kvanttimekaniikan ja atomi- ja ydinfysiikan perusteisiin sekä syvennetään ymmärrystä fysiikasta maailmankaikkeuden rakenteita selittävänä tekijänä. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Fysiikan valmennuskurssi abeille (FY8)

Kurssilla kerrataan aiempia asioita ja opiskellaan fysiikan ylioppilaskirjoituksissa vaadittavia tiedon esittämistapoja. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10 tai suoritusmerkinnällä S/H.

Kokeellisen fysiikan kurssi (FY9)

Kurssi perehdyttää opiskelijat kokeellisin menetelmin tutkimaan fysikaalisia ilmiöitä, suunnittelemaan mittausmenetelmiä, käyttämään mittareita ja käsittelemään laskennallisesti saatuja mittaustuloksia. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan alueen teollisuuteen. Kurssin sisällöt pohjautuvat mekaniikan, lämpöopin, aaltoliikeopin ja sähköopin kursseihin sekä tehtäviin teollisuusvierailuihin. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10 tai suoritusmerkinnällä S/H.

Cern-kurssi - hiukkasfysiikka (FY10)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa hiukkaskiihdyttimien ja hiukkailmaisimien toiminta, standardimalli, antimateria, fysiikan haasteet, Higgsin hiukkanen, ylimääräiset ulottuvuudet, mustat aukot ja pimeä aine sekä CERN instituutiona ja CERN:in tuottamat sovellukset. Kurssiin kuuluu vierailu esimerkiksi Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle. Kurssi järjestetään, mikäli lukio hyväksytään valtakunnalliseen CERN-projektiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).