Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetus rakentuu ihmiskäsitykselle, joka korostaa ihmisten mahdollisuutta elää vapaina ja keskenään tasavertaisina, aktiivisina ja tavoitteellisina. Oppiaineen opetuksessa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja laajentaa sitä koskevaa tietämystään sekä yhteisellä toiminnallaan tietoisesti ohjata elämäänsä.

Elämänkatsomustieto kartuttaa pohdiskelevasti ja keskustellen opiskelijoiden kulttuurista ja katsomuksellista yleissivistystä, toiminnallista arviointikykyä ja tilannetajua, eettisiä valmiuksia ja suvaitsevaisuutta sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun taitoja. Katsomuksellisen arviointikyvyn kehittyminen on avain hyvään elämään sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti.

Elämänkatsomustiedon opiskelijalla on mahdollisuus

  • rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan
  • laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään
  • kehittää arvostelu-, harkinta- ja toimintakykyään
  • sisäistää ihmisoikeuksien, myönteisen monikulttuurisuuden, yhteiskunnallisen ja globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET1)

Kurssilla tutustutaan kriittisesti maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteisiin. Käsitteitä tarkastellaan myös suhteutettuna omaan elämänkatsomukseen. Huomiota kiinnitetään erityisesti koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä uskonnollisten ja kulttuuristen yhteisöjen merkitykseen tässä prosessissa. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET2)

Kurssilla tarkastellaan monitieteellisesti erilaisia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita. Kurssilla tutustutaan myös olemassaolon peruskysymyksiin, kuten ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen,  opiskeluun, työhön, vanhenemiseen ja kuolemaan. Kurssin tärkeisiin teemoihin kuuluvat myös identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot. Huomiota kiinnitetään myös yksilön mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan elämäänsä. Kurssilla käsitellään ihmisoikeuksia ja erilaisia käsityksiä hyvästä. Huomion saa myös ihmisen luontosuhde, jonka yhteydessä käsitellään eläinoikeuskysymyksiä. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Yksilö ja yhteisö (ET3)

Kurssilla tarkastellaan ihmistä sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutusta  ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi kurssin sisältöihin kuuluvat yhteiskuntatutkimuksen perusteet, taloudellisen ja poliittisen vallan suhde nyky-Suomessa sekä globaalissa markkinataloudessa. Huomiota kiinnitetään yksilöön kuluttajana ja kansalaisten valintojen seurauksiin. Kurssilla tutustutaan moraalisiin kysymyksiin (esimerkkinä holokausti) ja globalisaation mukanaan tuomiin ongelmiin. Kurssin oleellisiin sisältöihin  kuuluvat myös  kestävään kehitykseen  ja kestävään hyvinvointiin liittyvät ongelmat. Kurssin aikana luodaan katsaus  yhteiskunnallisiin utopioihin ja dystopioihin. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut ja käyttötavat, kulttuuri merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana sekä erilaiset teoriat kulttuurien kehityksestä ja suhteesta toisiinsa. Kurssilla tarkastellaan myös kulttuuriperinnön merkitystä, kuten Unescon maailmanperintöohjelmaa. Lisäksi tutustutaan suomalaisen kulttuurin ja identiteetin historialliseen rakentumiseen, suomalaisuuden monimuotoisuuteen ja suomalaisiin vähemmistökulttuureihin. Kurssin teemoihin kuuluvat myös kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus, monikulttuurisuus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Kurssin oleellisiin sisältöihin kuuluvat etnosentrisyyden ja rasismin sekä keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden historia ja nykypäivä eri kulttuureissa. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Katsomusten maailma (ET5)

Kurssilla tutkitaan uskonnollisuutta ja uskonnottomuutta sekä tarkastellaan erilaisia uskontotieteellisiä ilmiöitä (esimerkiksi myytit ja pyhän käsite). Kurssin sisältöihin kuuluvat myös uskontokritiikki, ateismi, agnostismi ja sekulaarin humanismin maailmankatsomukselliset perusteet. Perehdytään myös maailmanuskontoihin ja uudempiin maailmankatsomuksellisiin  järjestelmiin. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET6)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat ihmislajin evoluutio ja kulttuurievoluutio sekä kielen rooli inhimillisten kulttuurien ja innovatiivisuuden synnyssä. Kurssilla tutkitaan monitieteellisestä (muun muassa filosofisesta) näkökulmasta maailmankatsomuksellisia järjestelmiä ja uskontojen eettisten ja aatteellisten perustojen kehitystä. Kurssilla pohditaan myös teknologian merkitystä ja luodaan katsaus tulevaisuuden tutkimukseen. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Kulttuuritieteitä lukiolaiselle (ET7)

Kurssilla tutustutaan inhimillisen kulttuurin tutkimiseen erikoisalojen näkökulmista sekä perehdytään esimerkinomaisesti aiempaa syvällisemmin joihinkin kaukaisiin kansoihin kulttuureineen. Samalla kerrataan oman kulttuurin ominaispiirteitä ja rakenteita tieteellisen tarkastelun ja kulttuuritutkimuksen lähtökohdista. Kurssi sopii eri katsomusaineiden opiskelijoille elämänkatsomustiedon kulttuuriosioiden taustatieteisiin perehtymiseen sekä syventäväksi kertaukseksi ylioppilaskirjoituksia varten. Lisäksi voidaan tutustua alojen opiskeluun korkeakoulutasolla. Yleiskuvan lisäksi opiskelija voi halutessaan perehtyä tarkemmin johonkin tieteenalaan yleistajuisten julkaisujen (esimerkiksi pääsykoekirjallisuuden) pohjalta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Elämän, ihmisen ja kulttuurin kehitys (ET8)

Kurssilla tutustutaan tieteenaloihin, jotka tutkivat miljoonien vuosien aikana tapahtunutta elämän ja ihmislajin kehitystä sekä leviämistä Afrikasta ympäri maapalloa. Yleiskuvan lisäksi opiskelija voi halutessaan perehtyä tarkemmin johonkin tieteenalaan yleistajuisten julkaisujen (esimerkiksi pääsykoekirjallisuuden) pohjalta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kosmologian erikoiskurssi (ET9)

Kurssilla tutustutaan matalalta kynnykseltä ponnistaen kosmologian kehitykseen eli oppiin maailmankaikkeudesta (universumista), sen rakenteesta ja historiasta sekä tähtitieteeseen. Yleiskuvan lisäksi opiskelija voi perehtyä tarkemmin yhteen tai useampaan sisältöön yleistajuisten julkaisujen (esimerkiksi pääsykoekirjallisuuden) pohjalta. Kurssilla ei pidetä koetta. Kurssisuoritus hyväksytään henkilökohtaisen opiskelupäiväkirjan ja tuntiaktiivisuuden perusteella. Mikäli kurssi järjestetään jaksojärjestelmän ulkopuolisena, opiskelija kokoaa omista suorituksista portfolion, joka toimii arvostelun pohjana. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).