Liikunta

Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Liikunnan opiskelija

  • saa myönteisiä kokemuksia, jotka auttavat jaksamaan koulutyössä
  • oppii vastuullisuuteen ja reilun pelin hengen ymmärtämiseen sekä hyviin tapoihin
  • kehittää taitojaan eri liikuntamuodoissa
  • saa valmiuksia omaehtoiseen liikuntaharrastukseen
  • saa mahdollisuuden osallistua erilaisiin liikuntatapahtumiin ja kilpailuihin
  • voi liittää tavoitteellisen liikuntaharrastuksen lukio-opintoihin.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

Energiaa liikunnasta (LI1)

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta opiskelijan  liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.


Aktiivinen elämäntapa (LI2)

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Terveyttä liikkuen (LI3)

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Yhdessä liikkuen (LI4)

Kurssin sisältönä on vanhojenpäivän tanssit. Kurssilla opetellaan erilaisia tansseja vanhojenpäivän tanssiaisia varten. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti oman toimipisteen 2. vuosikurssin opiskelijoille. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Hyvinvointia liikkuen (LI5)

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

Liikunnan lukiodiplomi (LILD4)

Liikunnan lukiodiplomikurssi on tarkoitettu liikunnasta kiinnostuneille ja liikunta-alalle suuntautuville opiskelijoille. Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään neljän muun liikuntakurssin suorittamista lukiodiplomin kurssin lisäksi. Opiskelija antaa näytön liikuntatiedoista (tutkielma), liikuntakykyisyydestä ja erityisosaamisesta valitsemassaan lajissa. Tämän lisäksi laaditaan portfolio. Portfolioon kerätään koko lukion ajalta liikunnan kurssien lisäksi koulun muu liikuntatoiminta, mahdollinen ohjaustoiminta ja kuvaus omasta harjoittelusta. Liikunnan lukiodiplomin suoritus alkaa ensimmäisen lukiovuoden alussa, mutta vaadittavat kriteerit täyttävä opiskelija voi aloittaa myöhemminkin. Diplomi on valtakunnallinen ja se noudattaa yhtenäisiä suoritusohjeita ja arviointikriteerejä. Tarkemmat suoritusohjeet saatavissa liikunnanopettajalta. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Hajautettu sählykurssi 1 pojille / tytöille (LI6 )

1.-3. vuoden opiskelijoille 1-2 h / viikko. Kurssi pidetään lukujärjestyksen ulkopuolella. Kurssilla tutustutaan salibandyn sääntöihin ja pelistrategiaan, kehitytään salibandyn pelaajina ja mahdollisuuksien ja kiinnostuksen  mukaan osallistutaan  sählyotteluihin / turnauksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Hajautettu sählykurssi 2 pojille / tytöille (LI7)

1.-3. vuoden opiskelijoille 1-2 h / viikko. Kurssi pidetään lukujärjestyksen ulkopuolella. Kurssilla tutustutaan salibandyn sääntöihin ja pelistrategiaan, kehitytään salibandyn pelaajina ja mahdollisuuksien ja kiinnostuksen  mukaan osallistutaan  sählyotteluihin ja -turnauksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Pallo- ja mailapelikurssi (LI8)

Perehdytään syvällisemmin tuttuihin lajeihin sekä tutustutaan vieraampiin pallo- sekä mailapeleihin. Kurssilla lajeina ovat esimerkiksi salibandy, jalkapallo, lentopallo, koripallo, käsipallo, pesäpallo sekä mailapeleistä sulkapallo, squash, tennis, pöytätennis. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10). Kurssi on tarjolla Kellokosken toimipisteessä.

Eri liikuntalajien tutustumiskurssi (LI9)

Tavoitteena on kokea uusia elämyksiä liikunnan parissa ja auttaa löytämään uusia lajeja, esimerkiksi golf, keilaus, ultimate, kuntosali ja kiipeily. Kurssi on maksullinen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Koulun järjestämä urheiluvalmennus (LI10/LI11/LI12)

Lukiomme urheiluvalmennuksen perusajatus on tarjota laadukasta yleisvalmennusta eri lajeja harrastaville nuorille. Valmennuksen avulla tuetaan opiskelun ja urheiluharrastuksen yhteensovittamista, annetaan mahdollisuus tehostaa harjoittelua, annetaan tietoa harjoittelusta, ravinnosta ja terveydestä. Valmennukseen kuuluu myös teoriaa, jonka aihealueita ovat mm. ravinto, lepo, terveelliset elämäntavat, opiskelun ja urheilun yhteensovittaminen ja jaksaminen sekä eri lajien tuoma valmennustieto. Urheiluvalmennettavien yleisvalmennukseen haetaan lukioon hakemisen yhteydessä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Urheiluseurojen järjestämä urheiluvalmennus (LI13/LI14/LI15)

Urheiluvalmennuskurssit ovat laajuudeltaan 2 x 38 h lukuvuodessa. Kurssit on tarkoitettu urheiluseurojen valmennuksessa oleville. Urheiluvalmennuskurssille tulee hakea erillisellä kaavakkeella. Valmentajan ohjaamasta harjoittelusta opiskelija pitää harjoituspäiväkirjaa. Kurssitavoitteet riippuvat lajista ja valmentajan asettamista tavoitteista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Tanssiopiston tanssikurssi (LI16)

Kurssilla opetetaan jazz- ja/tai nykytanssia ja street-tanssia ammattiopettajan johdolla. Opetus tapahtuu osittain Tanssiopisto Keton tiloissa. Kurssimaksu on 100 euroa. Ryhmän maksimikoko on 20 (min. 15 osallistujaa). Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Urheiluopistokurssi (LI17)

Urheiluopistolla toteutettava viikonloppukurssi (pe-su), jonka aikana on mahdollisuus tutustua lukuisiin liikuntamuotoihin oman mielenkiinnon mukaan. Kurssi toteutetaan syyslukukauden aikana, ja siihen sisältyy täyshoito. Kurssimaksu on noin 160-170 euroa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Terve ja vahva keho (LI18)

Kurssilla opetellaan huolehtimaan monipuolisesti omasta fyysisestä terveydestä. Kurssilla keskitytään vahvistamaan omaa kehoa erityisesti voimaharjoittelun avulla. Voimaharjoittelun tukena on myös nopeus-, liikkuvuus- tasapaino- sekä kestävyysharjoittelua eri liikuntamuotoja hyödyntäen. Kurssin tavoitteena on, että oppilas oppii huolehtimaan omasta fyysisestä kunnostaan ja osaa arvioida oman fyysisen kuntonsa osa-alueita. Kurssilla opetellaan myös itsenäisen voimaharjoittelun suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on, että oppilas löytää itselleen mielekkään tavan liikkua ja kehittää fyysistä kuntoaan. Kurssi arvioidaan arvosanalla (4-10). Kurssilla peritään maksu, joka menee kuntosali käyntimaksuihin.