Ranskan kieli

Ranskaa puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä ja sillä on virallinen asema noin 40 maassa. Se on yksi Euroopan unionin ja YK:n virallisista kielistä. Ranskan kielen taidosta on suuri etu työelämässä. Se on kulttuurin, sivistyksen, muodin ja ruokakulttuurin kieli.

Ranskan kieltä opiskellessaan opiskelija tutustuu

  • Ranskan kulttuuriin ja yhteiskuntaan
  • ranskankielisiin maihin ja kulttuureihin.

Ranskan kieltä voi opiskella A-kielenä tai B2/ B3-kielenä. Kurssit suositellaan opiskeltavaksi numerojärjestyksessä.

Kurssien suoritusjärjestys

A-kieli - pakolliset kurssit

Kieli ja maailmani (RAA1)

Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun, nuoren elämään ja arkipäivän tilanteisiin. Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista, kehittämisen kohteita sekä analysoidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Kielen opiskelulle asetetaan tavoitteita ja etsitään keinoja osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Ihminen verkostoissa (RAA2)

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Kieltä harjoitetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Kurssilla syvennetään aktiivisen keskustelijan ja kuuntelijan taitoa sekä harjoitellaan mielipiteen muodostamista. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Kulttuuri-ilmiöitä (RAA3)

Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat ja luova toiminta. Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla kirjoitetaan erilaisia tekstejä painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RAA4)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Tiede ja tulevaisuus (RAA5)

Kurssin aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. Tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja syvennetään hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista aloista. Opetellaan ilmaisemaan omia tietoja ja mielipiteitä. Pohditaan erilaisia tulevaisuuden visioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.


Opiskelu, työ ja toimeentulo (RAA6)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin sekä laajempia talouden ilmiöitä. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

 


A-kieli - valtakunnalliset syventävät kurssit

Kestävä elämäntapa (RAA7)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ranskan kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään esimerkiksi fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Pakollisten kurssien aiheiden käsittelyä jatketaan ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Viesti ja vaikuta puhuen (RAA8)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta ja harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

A-kieli - paikalliset syventävät kurssit

Kielioppikurssi (RAA9)

Kurssilla kerrataan kielioppia ja tehdään vaativia rakenneharjoituksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S/H.

 


Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAA10)

Kurssilla harjoitellaan yo-kirjoituksiin: sanastoa, rakenteita ja vastaustekniikkaa. Vahvistetaan opittuja taitoja ja hiotaan kielen hienouksia kuuntelu-, kirjoitus- ja tekstinymmärtämistehtävien avulla. Materiaalit saadaan sekä oppikirjoista että ajankohtaisesta uutismateriaalista. Kurssi arvostellaan numeroilla 4-10 tai suoritusmerkinnällä (S/H). Arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan ainoastaan korottavasti.


B2-/B3-tason kurssit - valtakunnalliset syventävät kurssit

Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (RAB31)

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusta ja viestintää arkeen liittyvissä tilanteissa ja opetellaan tärkeimpiä kohteliaita ilmaisuja. Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja sen suhteeseen muihin opiskelijan opiskelemiin kieliin. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Matkalla maailmassa (RAB32)

Kurssilla harjoitellaan matkustamiseen ja sosiaaliseen kohtaamiseen sekä asiointiin liittyviä tilanteita. Opetellaan lisää viestintästrategioiden käyttöä. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Elämän tärkeitä asioita (RAB21/33)

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Monenlaista elämää (RAB22/34)

Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. Erityisesti kiinnitetään huomiota mahdollisiin sosiaalisten koodien eroavaisuuksiin. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Hyvinvointi ja huolenpito (RAB23/ RAB35)

Kurssilla tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin. Vuorovaikutustilanteita ja mielipiteen sanomista harjoitellaan eri viestintäkanavia käyttäen. Keskusteluita käydään sekä kurssin aihealueista että arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä. Kurssilla pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Kulttuuri ja mediat (RAB24/36)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Opiskelu, työ ja tulevaisuus (RAB25/37)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Yhteinen maapallomme (RAB26/38)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Kansainvälinen toiminta (RAB27)

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Viesti puhuen ja kirjoittaen (RAB28)

Kurssilla harjoitellaan yo-kirjoituksia varten sanastoa ja rakenteita sekä vahvistetaan vastaustekniikkaa, opittuja taitoja ja hiotaan kielen hienouksia kuuntelu-, kirjoitus- ja tekstinymmärtämistehtävien avulla. Kurssilla vankennetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavia taitoja ja harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Lisäksi kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai täydennetään opiskelijoiden tarpeen mukaan. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

B2/B3-tason kurssit - paikalliset syventävät kurssit

Kansainvälinen toiminta (RAB39)

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Viesti puhuen ja kirjoittaen (RAB310)

Kurssilla harjoitellaan yo-kirjoituksia varten sanastoa ja rakenteita sekä vahvistetaan vastaustekniikkaa, opittuja taitoja ja hiotaan kielen hienouksia kuuntelu-, kirjoitus- ja tekstinymmärtämistehtävien avulla. Kurssilla vankennetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavia taitoja ja harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Lisäksi kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai täydennetään opiskelijoiden tarpeen mukaan. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.