Kemia

Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Se ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa ja ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa. Opetuksessa perehdytään oppiaineen ja sen taustalla olevien tieteenalojen kieleen, käsitteistöön ja tapoihin rakentaa tietoa. Opiskelijan luonnontieteellinen lukutaito kehittyy, mikä auttaa opiskelijaa arvioimaan kriittisesti erilaisia arjen valintoja sekä näkökulmia yhteiskunnallisessa keskustelussa. Opetus herättää kiinnostusta kemian opiskelua ja kemian alan ammatteja kohtaan sekä antaa valmiuksia menestyä jatko-opinnoissa luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Monipuolisilla oppimistilanteilla ja -ympäristöillä edistetään opiskelijoiden mahdollisuuksia oppia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kemian moduulit ovat tarjolla kaikissa toimipisteissä. Paikallisia moduuleja toteutetaan toimipistekohtaisesti.

Valtakunnalliset pakolliset moduulit

KE1 Kemia ja minä, 1 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan, ja tutustuu kemian alan ammatteihin ja jatko-opintomahdollisuuksiin
 • saa valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osaa arvioida tietolähteiden luotettavuutta
 • oppii käyttämään jaksollista järjestelmää kemiallisen päättelyn apuna
 • osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista ja niiden turvallisuudesta arjen valinnoissa
 • osaa tutkia kokeellisesti seoksen koostumusta ja pitoisuutta sekä ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat
 • oppilas tutkii ja kokeilee arjen teknologisia sovelluksia, niiden käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita.

Liittyy opintojaksoon Johdanto luonnontieteisiin (BI1FY1KE1).

KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus, 1 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan, ja tutustuu kemian merkitykseen kestävän elämäntavan edistämisessä
 • tutustuu luonnontieteellisen tiedon luonteeseen ja sen kehittymiseen sekä tieteellisiin tapoihin tuottaa tietoa
 • osaa tutkia aineen ominaisuuksia kokeellisesti
 • osaa soveltaa aineen rakenteen malleja aineen ominaisuuksien vertailussa
 • ymmärtää kemian merkityksen ympäristölle ja yhteiskunnalle ratkaisujen tarjoajana yhdessä muiden luonnontieteiden kanssa.

Liittyy opintojaksoon Ihminen ja ympäristö (FY2KE2).

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

KE3 Molekyylit ja mallit, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa tietoa hiilen yhdisteistä jokapäiväisen elämän ilmiöissä
 • osaa soveltaa ainemäärän ja konsentraation käsitteitä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen hiilen yhdisteitä
 • ymmärtää, kuinka tieto hiiliyhdisteistä rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

KE4 Kemiallinen reaktio, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokonaiskuvan kemiallisten reaktioiden moninaisuudesta ja merkityksestä elinympäristössämme
 • osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä sekä nykyteknologian sovelluksissa
 • osaa tutkia kemiallisia reaktioita kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen
 • ymmärtää aineen häviämättömyyden merkityksen kemiassa.

KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kemiallisen energian varastoinnin ja hyödyntämisen periaatteita ja osaa perustella mielipiteitään keskustelussa energiaratkaisuista
 • ymmärtää energian häviämättömyyden ja energianmuutokset kemiallisissa reaktioissa
 • tuntee merkittävien metallien ominaisuuksia sekä valmistus- ja jalostusprosesseja ympäristövaikutuksineen
 • osaa tutkia sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja kuvata niitä malleja käyttäen
 • tuntee yhteiskunnassa merkittävien metallien kierrätyksen ja kiertotalouden periaatteet sekä niihin liittyviä ratkaisuja.

KE6 Kemiallinen tasapaino, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa kemian merkityksen terveyteen ja ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemisessa
 • osaa tutkia kokeellisesti reaktionopeuteen ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä
 • osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä
 • osaa esittää tutkimustuloksia graafisesti ja arvioida tutkimustuloksia ja -prosessia
 • tutustuu teollisuuden prosesseissa ja luonnossa tapahtuviin tasapainoreaktioihin ja niiden merkitykseen.

Paikalliset valinnaiset moduulit

KE7 Kemiaa abeille, 2 op

Moduulin aikana kerrataan ja syvennetään kemian keskeisiä sisältöjä sekä vahvistetaan opiskelijoiden taitoa käsitellä ja ratkaista kemiallisia tehtäviä ylioppilaskirjoituksissa. Moduulissa muodostetaan kokonaiskuva kemiasta ja kemian ilmiöistä.

KE8 Työkurssi, 2 op

Moduulissa syvennetään kemian pakollisten ja syventävien opintojaksojen sisältöjä tutkimusten avulla. Tutkimuksista laaditaan työraportteja yhdistäen teoria ja kokeellinen tutkimus. Mahdollisuuksien mukaan moduulin aikana tehdään opintovierailu.

KE9 Tutkien biologiaa ja kemiaa, 2 op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii ja havainnoi elinympäristössämme olevia biologisia ja kemiallisia aineita ja ilmiöitä

 • syventää biologian ja kemian ensimmäisissä opintojaksoissa esiintyvien käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä.

Moduulissa opiskelija tutustuu biologian ja kemian harjoitustöiden avulla soluissa, kasveissa ja eliöstössä tapahtuviin reaktioihin ja ilmiöihin. Mahdollisuuksien mukaan moduulissa vieraillaan tiedekeskuksessa, yliopiston tai muun toimijan opetuslaboratoriossa tai käydään luontoretkellä. Moduuli soveltuu BI1- ja KE1-opintojaksojen jälkeen opiskeltavaksi.

Liittyy opintojaksoon BI11KE9 Tutkien biologiaa ja kemiaa.