Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine, joka tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen.

Äidinkielen kursseilla opiskellaan

  • viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
  • aktiivisen tiedon hankkimisen, tiedon kriittisen käsittelyn ja tulkinnan taitoja
  • omien ilmaisutaitojen monipuolistamista
  • taitoa käyttää kieltä tilanteen vaatimalla tavalla - puhuessa ja kirjoittaessa
  • kirjallisuutta sekä kaunokirjallisuutta meiltä ja muualta
  • kulttuuri-identiteetin kehittämistä.

Äidinkielen opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, niin että lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöön ja niitä harjoitellaan erilaisin keinoin. Kursseilla luetaan yksi tai kaksi kaunokirjallista teosta, kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä, harjoitellaan kielenhuoltoa ja vahvistetaan opiskelijan tekstitaitoja. Pakolliset kurssit suoritetaan mielellään numerojärjestyksessä. ÄI7 ja koulukohtaiset kurssit soveltuvat minkä tahansa opintovuoden ohjelmaan.

Kurssien suoritusjärjestys

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)

Kurssilla syvennetään käsitystä teksteistä ja vuorovaikutuksesta. Keskeisiä sisältöjä ovat tekstilajit, moniäänisyys, konteksti, referoiminen ja lähdekritiikki. Kurssilla tutustutaan proosan erittelyn ja tulkinnan peruskäsitteisiin. Kurssilla tuotetaan tekstejä yksin ja yhdessä.  Kurssilla luetaan vähintään yksi kokonaisteos. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2)

Kurssilla monipuolistetaan opiskelijan käsitystä kielen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta yksilön ja yhteiskunnan identiteetin kannalta.Opetellaan erittelemään kielen rakenteita ja muita merkityksiä rakentavia ilmaisutapoja, kuten metaforisuutta. Tutustutaan kirjoitusprosessiin. Laaditaan asiatekstejä, annetaan ja vastaanotetaan palautetta. Kurssilla pidetään informatiivinen puhe ja luetaan vähintään yksi kokonaisteos. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3)

Kurssilla opetellaan tuntemaan kirjallisuuden lajeja ja harjoitellaan novellien, runojen ja draaman erittelyä ja tulkintaa kirjallisuustieteen käsitteitä käyttäen. Kurssilla opetellaan monimuotoisten tekstien analyysia ja tulkintaa sekä keskustellaan kirjallisuudesta ja syvennetään ryhmäviestintätaitoja. Kurssilla hyödynnetään kirjallisuuden keinoja omissa teksteissä ja tarkastellaan kielikuvia.  Kurssilla luetaan vähintään yksi kokonaisteos. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)

Kurssilla tarkastellaan tekstejä erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista ja tutustutaan argumentoinnin keinoihin. Kurssilla harjoitellaan perustelemaan oma mielipide niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Keskeisiä sisältöjä ovat tekstien arvot, ideologiat, viestinnän eettisyys ja mediakritiikki. Kurssilla luetaan vähintään yksi kokonaisteos. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Teksti ja konteksti (ÄI5)

Kurssilla tarkastellaan tekstejä ja niiden konteksteja sekä eritellään, tulkitaan ja tuotetaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä. Kurssilla keskitytään tyylin analyysiin ja suomalaisen kaunokirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden tarkastelemiseen eri asiayhteyksissä.Kurssilla luetaan vähintään yksi kokonaisteos. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI6)

Kurssilla tarkastellaan nykykulttuurin ilmiöitä ja tekstejä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta sekä syvennetään käsitystä nykykulttuurista. Keskeisiä sisältöjä ovat dialoginen vuorovaikutus, vuorovaikutusetiikka, intertekstuaalisuus sekä ajankohtaiset kulttuurin ilmiöt ja teemat. Kurssilla luetaan vähintään yksi kokonaisteos. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7)

Kurssilla syvennetään puhe- ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvistetaan opiskelijan viestintä- ja ilmaisurohkeutta sekä ryhmätaitoja. Kurssilla tutustutaan esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja keskustelujen menettelytapoihin sekä kielellisen ja ei-kielellisen viestinnän keinoihin. Tarkastellaan puheviestinnän kulttuurisia piirteitä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI8)

Kurssilla syvennetään opiskelijan taitoja tuottaa erilaisia, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Taitoja harjoitetaan oman tekstin näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä. Lisäksi harjoitellaan tuottamaan ymmärrettävää, havainnollista, johdonmukaista ja ehyttä tekstiä. Tuotetaan ja analysoidaan ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin liittyviä tekstejä. Kurssilla luetaan vähintään yksi kokonaisteos. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Lukutaitojen syventäminen (ÄI9)

Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan taitoja eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Kurssilla panostetaan kriittiseen ja kulttuuriseen lukutaitoon sekä analysoidaan fiktiivisiä tekstejä, faktatekstejä ja monimuotoisia tekstejä. Keskeistä on tekstitiedon ja -analyysin syventäminen. Kurssilla luetaan vähintään yksi kokonaisteos. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Luova kirjoittaminen (ÄI10)

Kurssilla perehdytään fiktiivisten tekstien ominaispiirteisiin ja syventää taitojaan tuottaa erilaisia kaunokirjallisia tekstejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Media ja minä (ÄI11)

Kurssilla tutustutaan eri medioihin ja mediailmiöihin niin kokijana kuin mediasisältöjen tuottajanakin. Kurssin aikana pyritään tekemään vierailuja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kiehtova kirjallisuus (ÄI12)

Kurssilla tutustutaan fiktioon sekä elämyksellisenä kokemuksena että analyysin kohteena. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Lukemisen lumo (ÄI13)

Kurssilla tutustutaan laajasti kaunokirjallisuuteen. Kurssia voi suorittaa koko lukio-opintojen ajan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Verkkolehti (ÄI14)

Kurssilla toimitetaan lukion verkkolehteä. Kurssia voi suorittaa koko lukio-opiskelujen ajan, ja vähintään mukana pitää olla yksi lukuvuosi. Kirjoittamisen lisäksi toimitustyöhön kuuluu esimerkiksi haastattelujen tekemistä, koulun tapahtumista raportoimista, digitaalisen alustan käyttöä sekä valokuvaamista ja kuvittamista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Väittelykurssi 1 (ÄI15/FI9)

Kurssilla opiskellaan ajattelemisen ja argumentoimisen taitoja: ymmärretään, että väittelijä ei ole niinkään propagandisti vaan tutkija, joka suhtautuu kiistanalaisiin aiheisiin suurella vakavuudella. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Väittelykurssi 2 (ÄI16/FI10)

Kurssilla syvennetään ajattelemisen ja argumentoimisen taitoja. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kielenhuollon kertaus (ÄI0)

Kurssilla kerrataan tiiviisti suomen kieliopin keskeiset käsitteet, tutustutaan kielenhuollon suosituksiin ja tehdään runsaasti oikeakielisyysharjoituksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).


Media, valta ja kriittinen lukutaito (ÄI17/YH10)

Kurssilla opiskelija tarkastelee median ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja aiheita kriittisesti. Kurssilla tutkitaan ja arvioidaan mediatekstejä ja  -sisältöjä eri lähteistä. Opiskelija oppii tutkimaan ilmiöiden taustoja ja perusteita ja osallistumaan keskusteluun. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusteisiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).