Englannin kieli

Hyvät englannin kielen suulliset ja kirjalliset taidot ovat nykyisin tarpeellista kaikilla elämän alueilla sekä opiskelussa että työelämässä. Englannin kieltä opiskellessaan opiskelija lisää tietämystään opiskeltavan kielen kielialueiden kulttuureista ja yhteiskunnallista asioista.

Englannin kielen kursseilla opitaan:

  • aktiivista kielen suullista ja kirjallista käyttöä
  • sujuvaa kielitaitoa
  • selviytymistä kanssakäymisestä syntyperäisen puhujan kanssa
  • viestintä- ja mediaosaamista
  • englanninkielisten kulttuurien tuntemusta.

Pakolliset kurssit suositellaan opiskeltavaksi numerojärjestyksessä. Internetin kautta opiskelijat voivat harjoitella kielitaitoaan. Aineenopettajat opastavat asiassa.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit

Englannin kieli ja maailmani (ENA1)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja sekä asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Ihminen verkostoissa (ENA2)

Kurssilla harjoitellaan kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisemisemista sekä käydään merkitysneuvotteluja. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Kulttuuri-ilmiöitä (ENA3)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Tiede ja tulevaisuus (ENA5)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA6)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kestävä elämäntapa (ENA7)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Viesti ja vaikuta puhuen (ENA8)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vahvistetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10.

Paikalliset soveltavat kurssit

Kertauskurssi (ENA0)

Kurssi on kertauskurssi, jonka tavoitteena on madaltaa peruskoulun ja lukion
kynnystä niiden opiskelijoiden osalta, joiden kielen perustaitoihin on jäänyt
puutteita peruskoulussa. Kurssille voivat osallistua ne opiskelijat, joilla
peruskoulun päättötodistuksessa on englannin kielen arvosana < 7. Kurssi
arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

Abikurssi (ENA9)

Kurssilla kerrataan keskeistä kielioppia ja sanastoa sekä harjoitellaan ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä, kuten kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä ja kirjallista ilmaisua. Tavoitteena on valmentaa opiskelijoita ylioppilaskokeeseen. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä (S/H).

Kirjoituskurssi (ENA10)

Kurssilla harjoitellaan hyvän kirjoitelman kirjoittamisen taitoja. Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittyä kirjoitelmien laatimisessa. Kurssi arvioidaan arvioidaan numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä (S/H).

Kuullun ja luetun ymmärtämisen kurssi (ENA11)

Luetun ja kuullun ymmärtämisen erikoiskurssi kuuden pakollisen kurssin jälkeen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Kielioppikurssi (ENA12)

Kurssilla vahvistetaan vaativampia rakenteita. Kurssille osallistuminen edellyttää neljän pakollisen kurssin rakenteiden hallintaa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Englannin kurssien 1-3 kertaus (ENA13)

Kurssi on kertauskurssi opiskelijoille, joilla ensimmäisten (1-3) kurssien arvosanat ovat jääneet heikoiksi ja jotka kaipaavat näillä kursseilla käytyjen kielioppiasioiden ja sanaston ylimääräistä kertausta. Suositellaan käytäväksi 2. tai 3. opiskeluvuoden alussa helpottamaan myöhemmistä kursseista suoriutumista ja ylioppilaskokeiden läpäisyä. Kurssi arvioidaan numeroin (4-10) tai suoritusmerkinnällä (S/H).

Verkkokurssi: Pop Culture in the U.S. (ENA14)

Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan Moodle-verkko-oppimisalustaa käyttäen. Kurssin teemoina ovat mm. sosiaalinen media, julkisuuden henkilöiden elämä, tosi-tv ohjelmat, musiikkivideot ja tatuointikulttuuri. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Verkkokurssi: A look at Great Britain (ENA15)

Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan Moodle-verkko-oppimisalustaa käyttäen. Kurssin teemoina ovat mm. stereotypiat, ruokakulttuuri, tavat ja perinteet. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Verkko- ja lähiopetuskurssi: The Middle East - a new approach (ENA16)

Verkkokurssi! So, you think you know the Middle East? Think again. Tämä uusi ainerajat ylittävä kurssi esittelee Lähi-itää uusista näkökulmista ja haastaa vanhat stereotypiat ja ennakkoluulot. Kurssin työt tehdään osin englanniksi ja osin suomeksi. Kurssi tapahtuu pääosin Moodlessa verkkokurssina, mutta siihen kuuluu myös muutama lähiopetustunti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).

Verkkokurssi: Australia - Down Under (ENA17)

Verkkokurssi Australia - Down Under! Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa. Kurssin teemoina ovat Australian maahanmuuttopolitiikka, alkuperäiskansat, monikulttuurinen Australia, australialaiset keksinnöt, Australian englanti ja australialaiset tavat ja kulttuuri. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H).